Principles and Values of the Legal System - Norms and Practice (International scientific meeting was held on October 29th 2011. in Pale Cover Image

Начела и вриједности правног система - норма и пракса (Међународни научни скуп, одржан 29. октобра 2011. год. на Палама)
Principles and Values of the Legal System - Norms and Practice (International scientific meeting was held on October 29th 2011. in Pale

The International scientific meeting was held on October 29th 2011. in Pale

Contributor(s): Goran Marković (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву
Keywords: legal system; civil procedure; criminal law; administrative procedure;ethics and law; pluralism; rule of law;
Summary/Abstract: Поводом обиљежавања 65 година постојања и рада, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву организовао је 29. октобра 2011. године на Палама међународни научни скуп на тему „Начела и вриједности правног система – норма и пракса“. Зборник радова са истим насловом, у коме је садржано 46 реферата, један је од резултата овог научног скупа. Научни радници из шест држава (Босне и Херцеговине, Србије, Хрватске, Црне Горе, Македоније и Њемачке) бавили су се различитим темама из грађанскоправне, јавноправне, теоријскоправне, кривично- правне, међународноправне и финансијскоправне области.

  • Print-ISBN-13: 978-99938-57-24-2
  • Page Count: 820
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian, Serbian
Операционализација основних процесних начела парничне процедуре

Операционализација основних процесних начела парничне процедуре
(Operationalization of Basic Process Principles of Civil Procedure)

Системске новине у преднацрту Закона о парничном поступку Републике Српске

Системске новине у преднацрту Закона о парничном поступку Републике Српске
(Systemic Innovations in Draft Law on Civil Procedure of Republic of Serbia)

Утврђивање мишљења детета у паpницама за развод брака у контексту најбољег интереса детета

Утврђивање мишљења детета у паpницама за развод брака у контексту најбољег интереса детета
(Regulating the Views of the Child in the Divorce Litigations in the Context of Securing the Best Interest of the Child)

Јавнобележничка делатност уз посебан осврт на законодавна решења у Републици Србији

Јавнобележничка делатност уз посебан осврт на законодавна решења у Републици Србији
(Public Notaries' Work With Special Reference to Legal Solutions in Republic of Serbia)

Угрожавање права дјетета на здравље (Примјена члана 19 Конвенције о праву дјетета)

Угрожавање права дјетета на здравље (Примјена члана 19 Конвенције о праву дјетета)
(Jeopardizing Child's Right to Health (Application of Article 19 of the Convention on the Rights of the Child))

Белешке о елементима који обликују статус нотара

Белешке о елементима који обликују статус нотара
(Notes on Elements That Form Status of Notary Public)

Осигурање од одговорности и кумулација права на накнаду штете и суму осигурања

Осигурање од одговорности и кумулација права на накнаду штете и суму осигурања
(Liability Insurance and Cumulation of the Right to the Compensation Damage and the Sum Insured)

Ексклузивно право даваоца франшизе да прода производ (робу) примаоцу франшизе

Ексклузивно право даваоца франшизе да прода производ (робу) примаоцу франшизе
(Exclusive Right Franchisor to Sell a Product (Goods) Franchisee)

О правним лековима у поступку извршења и обезбеђења

О правним лековима у поступку извршења и обезбеђења
(On Legal Remedies in the Executive and Security Proceedings)

Право детета на слободно време и одмор, рекреацију и културне активности

Право детета на слободно време и одмор, рекреацију и културне активности
(The Child's Right to Leisure and Recreation and Cultural Activities)

Pravo potrošača na raskid ugovora u evropskom i domaćem pravu

Pravo potrošača na raskid ugovora u evropskom i domaćem pravu
(The Consumer Right to Rescind the Contract in European and Domestic Law)

Javni poredak u funkciji priznanja stranih odluka

Javni poredak u funkciji priznanja stranih odluka
(Public Order in Function of Recognition of Foreign Decisions)

Право на породични живот и права дјетета у Републици Српској

Право на породични живот и права дјетета у Републици Српској
(The Right to Family Life and Rights of the Child in Republic of Srpska)

Застарјелост потраживања код уговора о промету роба и услуга

Застарјелост потраживања код уговора о промету роба и услуга
(Superannuated Claims in Trade in Goods and Services Contracts)

Признање и извршење страних судских одлука - правила Брисел I регулативе (44/2001)

Признање и извршење страних судских одлука - правила Брисел I регулативе (44/2001)
(Brussels Regulation No. (44/2001) on Recognition and Enforcement on Foreign Judgments)

Генетски инжењеринг и патентна правила

Генетски инжењеринг и патентна правила
(Genetic Engineering and Patent Rules)

Од неуспешне ка половичној реституцији

Од неуспешне ка половичној реституцији
(From Unsuccessful to Half-way Restitution in Serbia)

Владавина права и уставност и законитост - нормативно и стварно

Владавина права и уставност и законитост - нормативно и стварно
(The Rule of Law, Constitutionality and Legality - Normative and Real)

Ефикасност законодавног поступка

Ефикасност законодавног поступка
(The Efficacy of Legislative Process)

Сукоб интереса

Сукоб интереса
(Conflict of Interest)

Динамика реформских процеса као фактор успешности реформи у Републици Македонији

Динамика реформских процеса као фактор успешности реформи у Републици Македонији
(How Reform Dynamics Affect Reform Effectiveness in the Republic of Macedonia)

Уставно право човека на здрав живот - најважније право теће генерације -

Уставно право човека на здрав живот - најважније право теће генерације -
(Man's Constitutional Right to a Healthy Life - The most important third-generation right -)

Теоријски аргументи "за" и "против" референдума - време преиспитивања

Теоријски аргументи "за" и "против" референдума - време преиспитивања
(Theoretical Arguments "For" and "Against" Referendum - the Time of Reexamination)

Уставне жалбе у бившим југословенским републикама

Уставне жалбе у бившим југословенским републикама
(Constitutional Complaint in the Ex-Yugoslav Republics)

Преиспитивање начела јединства власти

Преиспитивање начела јединства власти
(Reconsideration of the Principle of Confusion of Powers)

Појам обележја региона као административно-политичких јединица - норма и стварност

Појам обележја региона као административно-политичких јединица - норма и стварност
(The Notion and Features of the Region as an Administrative -Political Unit - Norm and Reality)

Ustavne garancije načela nezavisnosti i samostalnosti sudske vlasti u ustavima bivših jugoslovenskih republika

Ustavne garancije načela nezavisnosti i samostalnosti sudske vlasti u ustavima bivših jugoslovenskih republika
(Constitutional Guarantees of Principle of Judiciary Independence and Autonomy in Constitutions of Former Yugoslav Republics)

Начело ефикасности у управном поступку

Начело ефикасности у управном поступку
(Principle of Efficiency in Administrative Procedure)

Sudovi kao ovlašteni podnosioci zahtjeva za ocjenu ustavnosti. Ustavna pitanja sudova

Sudovi kao ovlašteni podnosioci zahtjeva za ocjenu ustavnosti. Ustavna pitanja sudova
(Courts as Qualified Applicants for Assessment Constitutionality. Constitutional Questions of Courts)

Друштвене вредности права, правна начела и техничке вредности правног система

Друштвене вредности права, правна начела и техничке вредности правног система
(Social Values in Law, Legal Principles and Technical Values of Legal System)

Pravne vrijednosti kao prinuda na vrlinu

Pravne vrijednosti kao prinuda na vrlinu
(Legal Values as the Enforcement of Virtue)

Pravni sistem-teorija i praksa

Pravni sistem-teorija i praksa
(Legal System - Theory and Practice)

Pluralizam kao obeležje sistema prava

Pluralizam kao obeležje sistema prava
(Pluralism as a Characteristic of a System of Law)

Правна сигурност и правни систем

Правна сигурност и правни систем
(Legal Certainty and Legal System)

Pravo i etika - Žene i Jevreji u vatikanskom sistemu pravnih i etičkih vrednosti kroz istoriju u svetlosti teorije definicionizma -

Pravo i etika - Žene i Jevreji u vatikanskom sistemu pravnih i etičkih vrednosti kroz istoriju u svetlosti teorije definicionizma -
(Law and Ethics - Women and Jews in the Vatican's System of Legal Ethical Values Through History in the Light of the Theory of Definitionism -)

Остваривање принципа (не)равноправности

Остваривање принципа (не)равноправности
(Realization of (In)Equality Principle)

Кажњавање малолетника у савременом кривичном праву

Кажњавање малолетника у савременом кривичном праву
(Punishing Juveniles in Modern Criminal Law)

Правни оквир који уређује истрагу у европским државама

Правни оквир који уређује истрагу у европским државама
(Legal Framework Regulating Investigation in European States)

Васпитне мере појачаног надзора у српском законодавству и пракси

Васпитне мере појачаног надзора у српском законодавству и пракси
(Educational Measures of Increased Supervision in Serbian Legislation and Practices)

Osnovi koji isključuju postojanje krivičnog djela

Osnovi koji isključuju postojanje krivičnog djela
(Basis of Exclusion of Existence of Criminal Act)

Признање кривице оптуженог - пут ка блажем кажњавању у поступцима пред МКТЈ

Признање кривице оптуженог - пут ка блажем кажњавању у поступцима пред МКТЈ
(Guilty Plea - Way to a Less Severe Punishment in the Proceedings by the ICTY)

Једнакост у правима и слободамам

Једнакост у правима и слободамам
(Equality in Rights and Freedoms)

Секундарни извори права Европске уније

Секундарни извори права Европске уније
(Secondary Sources of European Union Law)

Контрола државне границе и европске интеграције

Контрола државне границе и европске интеграције
(Control of State Borders and European Integration)

Primjena općih načela prava u praksi Evropskog suda pravde

Primjena općih načela prava u praksi Evropskog suda pravde
(General Principles of Law in the Practice of the Court of Justice of EU)

Третман грађевинских објеката и земљишта у систему пореза на додату вредност

Третман грађевинских објеката и земљишта у систему пореза на додату вредност
(Treatment of Building Constructions and Land in the System of Value Added Tax)