The state of research on the multicultural heritage of the former Polish-Lithuanian Commonwealth Cover Image

Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej
The state of research on the multicultural heritage of the former Polish-Lithuanian Commonwealth

Volume 3. Polish Livonia

Contributor(s): Wojciech Walczak (Editor), Karol Łopatecki (Editor)
Subject(s): History, Cultural history, Social history
Published by: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

  • Print-ISBN-13: 978-83-934920-2-2
  • Page Count: 485
  • Publication Year: 2012
  • Language: English, Polish
Ostatki życia ziemiańskiego w dawnych Inflantach Polskich w fotografii rodzinnej

Ostatki życia ziemiańskiego w dawnych Inflantach Polskich w fotografii rodzinnej
(Remnants of landowners' life in former Polish Livonia in family photography)

Właściciele majątków ziemskich na terenie Inflant Polskich u schyłku XVI wieku

Właściciele majątków ziemskich na terenie Inflant Polskich u schyłku XVI wieku
(Landowners)

Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1581–1621). Stan badań

Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1581–1621). Stan badań
(Riga in the Polish-Lithuanian Commonwealth (1581–1621). The state of research)

Artyleria litewska na przełomie XVI i XVII wieku. Koszty transportu na wojnę inflancką w latach 1601–1602

Artyleria litewska na przełomie XVI i XVII wieku. Koszty transportu na wojnę inflancką w latach 1601–1602
(Lithuanian artillery at the turn of the 16th and 17th centuries. Transport costs for the Livonian War in 1601–1602)

Sejmiki mazowieckie wobec Inflant w latach 1622-1677

Sejmiki mazowieckie wobec Inflant w latach 1622-1677
(Masovian councils towards Livonia in the years 1622-1677)

Narodziny Polskich Inflant. Walki o Dyneburg w latach 1625–1627

Narodziny Polskich Inflant. Walki o Dyneburg w latach 1625–1627
(The birth of Polish Livonia. Fights for Dyneburg in the years 1625–1627)

"Mała wojna". Działania wojsk rosyjskich w Inflantach, Estonii oraz Ingermanlandii w latach 1700–1704

"Mała wojna". Działania wojsk rosyjskich w Inflantach, Estonii oraz Ingermanlandii w latach 1700–1704
("Little War". Actions of the Russian troops in Livonia, Estonia and Ingermanland in the years 1700–1704)

Irlandczyk na służbie carskiej. Piotr Lacy – feldmarszałek i generał-gubernator Inflant

Irlandczyk na służbie carskiej. Piotr Lacy – feldmarszałek i generał-gubernator Inflant
(An Irishman in tsarist service. Piotr Lacy - field marshal and general-governor of Livonia)

Marzec 1795 w dziejach Księstwa Kurlandii i Semigalii. Przyczynek do chronologii ostatniego landtagu kurlandzkiego

Marzec 1795 w dziejach Księstwa Kurlandii i Semigalii. Przyczynek do chronologii ostatniego landtagu kurlandzkiego
(March 1795 in the history of the Duchy of Courland and Semigalia. A contribution to the chronology of the last Courland Landtag)

Powieści Mariana Manteuffla „Statyści”, Wojciecha Baranowskiego „Gaudeamus” oraz Ferdynanda Hoesicka „Dwaj przyjaciele” jako źródła do dziejów studenterii polskiej w Rydze

Powieści Mariana Manteuffla „Statyści”, Wojciecha Baranowskiego „Gaudeamus” oraz Ferdynanda Hoesicka „Dwaj przyjaciele” jako źródła do dziejów studenterii polskiej w Rydze
(The novels of Marian Manteuffel "Statyści", Wojciech Baranowski "Gaudeamus" and Ferdynand Hoesick "Two friends" as sources for the history of Polish studies in Riga)

Działalność literacka Platerów kombulskich – rekonesans

Działalność literacka Platerów kombulskich – rekonesans
(Literary activity of Plater Kombulskie - reconnaissance)

Gustaw Manteuffel i kolonializm bałtycki

Gustaw Manteuffel i kolonializm bałtycki
(Gustaw Manteuffel and Baltic colonialism)

Nieznana twórczość poetycka i prozatorska kobiety z byłych Inflant Polskich - Olgi Daukszty

Nieznana twórczość poetycka i prozatorska kobiety z byłych Inflant Polskich - Olgi Daukszty
(Unknown poetry and prose works of a woman from former Polish Livonia - Olga Daukszty)

Kresy a pogranicze

Kresy a pogranicze
(Borderlands and the borderland)

Elementy polskie w toponimach wschodniej Łotwy

Elementy polskie w toponimach wschodniej Łotwy
(Polish elements in toponyms of eastern Latvia)

Cały mój pejzaż jest stamtąd, z moich stron rodzinnych, czyli naddźwińska kraina Iłłakowiczówny i Borcha

Cały mój pejzaż jest stamtąd, z moich stron rodzinnych, czyli naddźwińska kraina Iłłakowiczówny i Borcha
(My whole landscape is from there, from my home, that is, the Naddźwińska land of Iłłakowiczówna and Borch)

Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego Łotwy i Polski. Działania Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego Łotwy i Polski. Działania Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(Protection of the common cultural heritage of Latvia and Poland. Activities of the Department of Cultural Heritage in the Ministry of Culture and National Heritage)

Stoļerova Parish Church in the Context of the 18th Century. Artistic and Architectural Heritage of Polish Livonia

Stoļerova Parish Church in the Context of the 18th Century. Artistic and Architectural Heritage of Polish Livonia
(Stoļerova Parish Church in the Context of the 18th Century. Artistic and Architectural Heritage of Polish Livonia)

The Evidences of the Activity of the Jesuits in the Architectural Heritage ofPolishLivonia

The Evidences of the Activity of the Jesuits in the Architectural Heritage ofPolishLivonia
(The Evidences of the Activity of the Jesuits in the Architectural Heritage ofPolishLivonia)

Drewniana architektura Inflant Polskich – przykład kościoła pw. Opatrzności Bożej w Bērzgales

Drewniana architektura Inflant Polskich – przykład kościoła pw. Opatrzności Bożej w Bērzgales
(Wooden architecture of Polish Livonia - an example of the Church of Of divine providence in Bērzgales)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Św. Ludwik wyruszający na wyprawę krzyżową z pracowni J. Matejki w ołtarzu głównym kościoła w Krasławiu (Łotwa)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Św. Ludwik wyruszający na wyprawę krzyżową z pracowni J. Matejki w ołtarzu głównym kościoła w Krasławiu (Łotwa)
(Conservation of an oil painting on canvas St. Ludwik setting off on a crusade from J. Matejko's studio in the main altar of the church in Krasław (Latvia))