The state of research on the multicultural heritage of the former Polish-Lithuanian Commonwealth Cover Image

Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej
The state of research on the multicultural heritage of the former Polish-Lithuanian Commonwealth

Volume 7

Contributor(s): Wojciech Walczak (Editor), Karol Łopatecki (Editor)
Subject(s): History, Cultural history, Social history
Published by: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

  • Print-ISBN-13: 978-83-64103-16-2
  • Page Count: 548
  • Publication Year: 2017
  • Language: English, Polish, Belarusian
HISTORIA WSPÓLNA CZY ROZDZIELNA. POLACY, LITWINI, BIAŁORUSINI, UKRAIŃCY W ICH DZIEJOWYM STOSUNKU (XV–XX W.)

HISTORIA WSPÓLNA CZY ROZDZIELNA. POLACY, LITWINI, BIAŁORUSINI, UKRAIŃCY W ICH DZIEJOWYM STOSUNKU (XV–XX W.)
(Joint and Separate History. Relations Between Poles, Lithuanians, Belarusians and Ukrainians Throughout the Ages (15th–20th Centuries))

PIERWSI JEZUICI W MALBORKU JAKO REPREZENTANCI MULTIETNICZNEGO SPOŁECZEŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW

PIERWSI JEZUICI W MALBORKU JAKO REPREZENTANCI MULTIETNICZNEGO SPOŁECZEŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW
(The first Jesuits in Malbork as the Representatives of the Multi-ethnic Community of the Polish-Lithuanian Commonwealth)

PROWENIENCJA GEOGRAFICZNA I KOMPETENCJE JĘZYKOWE JEZUITÓW PROWINCJI LITEWSKIEJ. PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD WIELOKULTUROWOŚCIĄ RZECZYPOSPOLITEJ XVII–XVIII W.

PROWENIENCJA GEOGRAFICZNA I KOMPETENCJE JĘZYKOWE JEZUITÓW PROWINCJI LITEWSKIEJ. PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD WIELOKULTUROWOŚCIĄ RZECZYPOSPOLITEJ XVII–XVIII W.
(Geographical Provenance and Linguistic Competence of Jesuits of the Lithuanian Province. Contribution to Research on the Multicultural Character of the Commonwealth in the 17th and 18th Centuries)

Ustawienie walczących stron względem rzeki w bitwie pod Kircholmem w 1605 r.

Ustawienie walczących stron względem rzeki w bitwie pod Kircholmem w 1605 r.
(Positions of the Fighting Troops with Regard to the River during the Battle of Kirchholm in 1605)

„Szwedzkie napoje” czyli rzecz o wysadzeniu zamku w Sandomierzu w świetle grafiki Gesta ad Sandomiriam Erika Dahlbergha

„Szwedzkie napoje” czyli rzecz o wysadzeniu zamku w Sandomierzu w świetle grafiki Gesta ad Sandomiriam Erika Dahlbergha
(“Swedish Beverages”, or the Blowing up of the Castle in Sandomierz in the Light of the Print Gesta ad Sandomiriam by Erik Dahlbergh)

БЕРАСЦЕ, МАЙ 1657 Г. ШВЕДСКІЯ НАМАГАННІ І ТРАНСІЛЬВАНСКАЯ РОСПАЧ

БЕРАСЦЕ, МАЙ 1657 Г. ШВЕДСКІЯ НАМАГАННІ І ТРАНСІЛЬВАНСКАЯ РОСПАЧ
(Brest-Litovsk in May 1657: Swedish Efforts and Transylvanian Despair)

"Sunt mihi quae valeant in talea pondera". Opanowanie wschodnich nadbałtyckich prowincji szwedzkich przez armię rosyjską w 1710 r.

"Sunt mihi quae valeant in talea pondera". Opanowanie wschodnich nadbałtyckich prowincji szwedzkich przez armię rosyjską w 1710 r.
(Sunt mihi quae valeant in talea pondera. How the Russian Army Conquered East Baltic Provinces of Sweden in 1710)

The Dominican friars in Polish Livonia and the Duchy of Courland: between history and the Black legend

The Dominican friars in Polish Livonia and the Duchy of Courland: between history and the Black legend
(The Dominican friars in Polish Livonia and the Duchy of Courland: between history and the Black legend)

Uwagi do tajemniczej biografii Idziego Józefa Hylzena († 1800)

Uwagi do tajemniczej biografii Idziego Józefa Hylzena († 1800)
(Notes to the mysterious biography of Idzi Józef Hylzen († 1800))

WOJSKO KOZACKIE W OKRESIE PANOWANIA ZYGMUNTA III WAZY W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ PO 1945 R.

WOJSKO KOZACKIE W OKRESIE PANOWANIA ZYGMUNTA III WAZY W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ PO 1945 R.
(The Cossack Army During the Reign of Sigismund III Vasa in Polish Historiography After 1945)

Sieć cerkiewna na terenie klucza poleskiego ekonomii brzeskiej w XVI–XVIII

Sieć cerkiewna na terenie klucza poleskiego ekonomii brzeskiej w XVI–XVIII
(The Church Network in the Polesie Demesne of Brest Stewardship between the 16th and 18th Centuries)

Hierarchowie Cerkwi unickiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – stan badań i postulaty badawcze

Hierarchowie Cerkwi unickiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – stan badań i postulaty badawcze
(Hierarchs of the Uniate Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth: the State of Research and Research Proposals)

Poszukiwanie rodowodu Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez autora Skarbca rozmaitych sciencyi…

Poszukiwanie rodowodu Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez autora Skarbca rozmaitych sciencyi…
(Search for the Origin of the Polish-Lithuanian Commonwealth by the Author of Skarbiec rozmaitych sciencyi…)

ZAPOMNIANE UCZELNIE RZECZYPOSPOLITEJ: KROŻE – ATENY ŻMUDZKIE, KRZEMIENIEC – ATENY WOŁYŃSKIE, PODOLINIEC – SPISKI OKSFORD

ZAPOMNIANE UCZELNIE RZECZYPOSPOLITEJ: KROŻE – ATENY ŻMUDZKIE, KRZEMIENIEC – ATENY WOŁYŃSKIE, PODOLINIEC – SPISKI OKSFORD
(Forgotten Higher Schools of the Commonwealth: Kražiai – the Athens of Samogitia, Kremenets – the Athens of Volhynia, Podolínec – the Oxford of Spiš)

Niemiecka rodzina na Podlasiu – Dziedzictwo Artura Hasbacha (1864-1940)

Niemiecka rodzina na Podlasiu – Dziedzictwo Artura Hasbacha (1864-1940)
(A German Family in Podlasie: the Heritage of Artur Hasbach (1864–1940))

Edukacja artystyczna i zawodowa kobiet w Galicji od końca XIX w. do lat trzydziestych XX w. - dziewiarstwo

Edukacja artystyczna i zawodowa kobiet w Galicji od końca XIX w. do lat trzydziestych XX w. - dziewiarstwo
(Artistic and Professional Education for Women in Galicia between the Late 19th Century and the 1930s: Knitting)

Kościół Prawosławny w PRL. Stan badań i problemy badawcze

Kościół Prawosławny w PRL. Stan badań i problemy badawcze
(The Orthodox Church in the Polish People’s Republic. The State of Research and Research Problems)