Collection of Scientific Readings Dedicated to the 140th Anniversary of the Adoption of the Tarnovo Constitution Cover Image
 • Offer for Individuals Only 30.00 €

Сборник от научни четения, посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция
Collection of Scientific Readings Dedicated to the 140th Anniversary of the Adoption of the Tarnovo Constitution

Contributor(s): Hristo Paunov (Editor)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Criminal Law, International Law
Published by: Пловдивски университет »Паисий Хилендарски«
Keywords: Collection of scientific readings; Tarnovo Constitution; Bulgarian Law
Summary/Abstract: In 2019, 140 years have passed since the adoption of the Tarnovo Constitution. On this occasion, the Departments of Public Law and Criminal Law at the Faculty of Law of Plovdiv University "Paisii Hilendarski" organized scientific readings to mark the 140th anniversary of the Tarnovo Constitution.This collection contains the main materials presented by the participants - scientists from law faculties and other scientific institutions in the country, and this is an indisputable testament to the representative nature of the event. The collection presents works of both established names in legal science and young authors who publish some of their first scientific works. We hope that the proposed research will arouse the professional interest of all representatives of the legal profession, and that the collection will be a useful read for both teachers and students of law, as well as for practicing lawyers.

 • Print-ISBN-13: 978-954-28-3043-6
 • Page Count: 492
 • Publication Year: 2019
 • Language: Bulgarian
Правомощия на областния управител по опазване на околната среда в Република България

Правомощия на областния управител по опазване на околната среда в Република България
(Environmental Powers of the Governor in the Republic of Bulgaria)

 • Price: 4.50 €
За юридическата отговорност за нарушения на закона от публични институции

За юридическата отговорност за нарушения на закона от публични институции
(On Liability for Offences of Law by the Public Institutions)

 • Price: 4.50 €
140 години от създаването на Търновската конституция

140 години от създаването на Търновската конституция
(140th Anniversary of the Adoption of the Tarnovo Constitution)

 • Price: 4.50 €
Въпросът за образованието в текстовете на Търновската конституция

Въпросът за образованието в текстовете на Търновската конституция
(The Issue of Education in the Text of the Tarnovo Constitution)

 • Price: 4.50 €
Осъждането като конституционно основание за освобождаване от публична длъжност

Осъждането като конституционно основание за освобождаване от публична длъжност
(Conviction as a Constitutional Reason for Dismissal from Public Office)

 • Price: 4.50 €
Конституционното правосъдие и защитата на основните права

Конституционното правосъдие и защитата на основните права
(The Constitutional Justice and the Protection of Fundamental Rights)

 • Price: 4.50 €
За някои конституционни аспекти на националното и държавното единство

За някои конституционни аспекти на националното и държавното единство
(Constitutional Characteristics of National and State Integrity)

 • Price: 4.50 €
Признаци на понятията в правото. Умозаключения за тъждество в процеса по прилагане

Признаци на понятията в правото. Умозаключения за тъждество в процеса по прилагане
(Signs of the Legal Concepts. Conclusion for Identity in the Law Enforcement Process)

 • Price: 4.50 €
Основи на информационната сигурност в обществените отношения

Основи на информационната сигурност в обществените отношения
(Foundations of Information Security in Public Relations)

 • Price: 4.50 €
Административният договор в правоприлагането след измененията в административно-процесуалния кодекс от 2018 г.

Административният договор в правоприлагането след измененията в административно-процесуалния кодекс от 2018 г.
(The Administrative Contract in Law Enforcement Following the Amendments to the Code of Administrative Procedure of 2018)

 • Price: 4.50 €
Изпълнителната власт според Търновската конституция

Изпълнителната власт според Търновската конституция
(The Executive Power According to Tarnovo Constitution)

 • Price: 4.50 €
Необходимост от подобряване и модернизиране на нормативната уредба на териториялното устройство и планиране

Необходимост от подобряване и модернизиране на нормативната уредба на териториялното устройство и планиране
(Need for Improvement and Modernization of the Legislation of the Territorial Organisation and Planning)

 • Price: 4.50 €
20 години от приемането на Закона за администрацията

20 години от приемането на Закона за администрацията
(20 Years from the Adoption of the Administration Act)

 • Price: 4.50 €
Специална данъчна правосубектност

Специална данъчна правосубектност
(Special Tax Legal Personality)

 • Price: 4.50 €
Роботизацията в областта на медицината: предизвикателствата на технологичния напредък

Роботизацията в областта на медицината: предизвикателствата на технологичния напредък
(Medical Robotisation: The Challenges of Technological Progress)

 • Price: 4.50 €
Правни проблеми на спешната медицинска помощ в Република България

Правни проблеми на спешната медицинска помощ в Република България
(Legal Issues of the Emergency Medical Care in the Republic of Bulgaria)

 • Price: 4.50 €
Административен контрол по устройство на територията и строителството

Административен контрол по устройство на територията и строителството
(Administrative Control Over Spatial Planning and Construction)

 • Price: 4.50 €
Заобикаляне на данъчния закон

Заобикаляне на данъчния закон
(Circumvention of the Tax Law)

 • Price: 4.50 €
Неосчетоводените фактури като основание за извършване на ревизия по чл. 122 от ДОПК

Неосчетоводените фактури като основание за извършване на ревизия по чл. 122 от ДОПК
(The Unaccounted Invoices as a Cause for Conducting an Audit under art. 122 of the TSSPC (Tax and Social Security Procedural Code))

 • Price: 4.50 €
Актуални въпроси в съдебната практика относно действие във времето на нормативните административни актове

Актуални въпроси в съдебната практика относно действие във времето на нормативните административни актове
(Recent Questions in Case Law Concerning Temporal Action of Regulatory Administrative Acts)

 • Price: 4.50 €
Решения на КЗК в производството по обжалване на актове на възложителя по ЗОП

Решения на КЗК в производството по обжалване на актове на възложителя по ЗОП
(Decisions of the Commission for Protection of Competition in the Appeal Proceedings Against Acts of the Assignor Under the Public Procurement Act)

 • Price: 4.50 €
Понятието за публично вземане и неговото развитие в българското право

Понятието за публично вземане и неговото развитие в българското право
(The Concept of Public Claim and Its Development in Bulgarian Law)

 • Price: 4.50 €
Органи на изпълнителната власт в сферата на уврежданията в българското законодателство

Органи на изпълнителната власт в сферата на уврежданията в българското законодателство
(Executive Bodies of Power in the Area of Disability in the Bulgarian Law)

 • Price: 4.50 €
Правен режим на верификацията на лекарства в България и в Европейския съюз

Правен режим на верификацията на лекарства в България и в Европейския съюз
(Legal Regime of Medicine Verification in Bulgaria and European Union)

 • Price: 4.50 €
Кратък анализ по възобновяване на административнонаказателното производство след последните законодателни промени в ЗАНН

Кратък анализ по възобновяване на административнонаказателното производство след последните законодателни промени в ЗАНН
(Brief Analysis of Renewal of Administrative Penal Proceedings After the Latest Legislative Changes in the LAw)

 • Price: 4.50 €
Новости в административно-финансовите изисквания при електронните отчети и фактури между лечебните заведения и НЗОК

Новости в административно-финансовите изисквания при електронните отчети и фактури между лечебните заведения и НЗОК
(New Developments in the Administrative-Financial Interactions Between Medical Establishments and the National Health Insurance Fund)

 • Price: 4.50 €
Източници на съвременното българско наказатгелно право

Източници на съвременното българско наказатгелно право
(Sources of Modern Bulgarian Criminal LAw)

 • Price: 4.50 €
Разпоредителното съдебно заседание преодоля ли проблемите, с8вързани с неоправданото връщане на делата за доразслеване и спазването на принципа за приключване на наказателните производства в разумни срокове?

Разпоредителното съдебно заседание преодоля ли проблемите, с8вързани с неоправданото връщане на делата за доразслеване и спазването на принципа за приключване на наказателните производства в разумни срокове?
(Did the Operative Court Hearing Overcome the Problems associated with the Unjustified Return of Cases for Further Investigation and Compliance with the Principle of Closing Criminal Proceedings Within a Reasonable Time?)

 • Price: 4.50 €
Оперативно-издирвателните мероприятия - правни диспропорции и парадокси

Оперативно-издирвателните мероприятия - правни диспропорции и парадокси
(Criminal Investigations Operations and Methods - Legal Disparities and Paradoxes)

 • Price: 4.50 €
Мерките за борба срещу организираната престъпна група в рамките на Европейския съюз

Мерките за борба срещу организираната престъпна група в рамките на Европейския съюз
(Measures to Combat Organized Crime Within the European Union)

 • Price: 4.50 €
Превишаване пределите на неизбежната отбрана

Превишаване пределите на неизбежната отбрана
(Exceeding the Boundaries of Inevitable Defense)

 • Price: 4.50 €
Действия на защитника във връзка със споразумението в наказателния процес

Действия на защитника във връзка със споразумението в наказателния процес
(Attorney's Actions in the Course of Plea Bargain in Criminal Procedure)

 • Price: 4.50 €
Общественият интерес в/и наказателния/т процес

Общественият интерес в/и наказателния/т процес
(The Public Interest in the/and the Criminal Process)

 • Price: 4.50 €
Ролята на европейската прокуратура за разследване на престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

Ролята на европейската прокуратура за разследване на престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз
(The Role of the European Public Prosecutor's Office in the Investigation of Crimes Affecting the Financial Interests of the EU)

 • Price: 4.50 €
Пътят към създаване на европейската прокуратура. Структура, компетентност и приложимо право

Пътят към създаване на европейската прокуратура. Структура, компетентност и приложимо право
(The Road to Creating of the European Public Prosecutor's Office. Structure, Competence and Applicable Law)

 • Price: 4.50 €
Исторически преглед на корупцията

Исторически преглед на корупцията
(Historical Overview of Corruption)

 • Price: 4.50 €
Контролът за пропорционалност и правото на собственост (влияние на европейската и конституционната практика)

Контролът за пропорционалност и правото на собственост (влияние на европейската и конституционната практика)
(Proportionality Test and the Right to Property (Influence of European and Constitutional Practice))

 • Price: 4.50 €
Подсъдността по дела на потребители след промените в ГПК от 2018 г.

Подсъдността по дела на потребители след промените в ГПК от 2018 г.
(The Jurisdiction in Consumers Disputes After the Amendments of the CPC in 2018 Year)

 • Price: 4.50 €
България и Обществото на народите

България и Обществото на народите
(Bulgaria and the League of Nations)

 • Price: 4.50 €
Фронтекс в контекста на съвременните миграционни процеси

Фронтекс в контекста на съвременните миграционни процеси
(Frontex in the Context of Contemporary Migration Processes)

 • Price: 4.50 €
Предпоставки за предявяването на иск за неоснователно обогатяване след прескрибирането на менителничния ефект

Предпоставки за предявяването на иск за неоснователно обогатяване след прескрибирането на менителничния ефект
(Prerequisites for Bringing a Claim for Unjust Enrichment Following the Prescription of the Negotiable Instruments)

 • Price: 4.50 €
Компетентни органи във връзка с издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки по трансгранични дела

Компетентни органи във връзка с издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки по трансгранични дела
(Competent Authorities Relating to the Issue of a European Bank Preservation Order)

 • Price: 4.50 €
Форма на пророгационното споразумение по граждански и търговски дела с международен елемент

Форма на пророгационното споразумение по граждански и търговски дела с международен елемент
(Form of the Jurisdiction Clause in International Civil and Commercial matters)

 • Price: 4.50 €
Прекратяване на гражданското дело поради висьщ процес в производството по обезпечение на бъдещ иск

Прекратяване на гражданското дело поради висьщ процес в производството по обезпечение на бъдещ иск
(Dismissal of a Civil Case Due to a Prior Pending Civil Case in the Procedure of Seeking Interim Remedies Before the Beginning of Proceedings)

 • Price: 4.50 €
Перспективата на преюдициалното запитване пред Съда на Европейския съюз по закона за мерките срещу изпирането на пари

Перспективата на преюдициалното запитване пред Съда на Европейския съюз по закона за мерките срещу изпирането на пари
(The Prospect of the Reference for a Preliminary Ruling Before the Court of Justice of the European Union Under the Anti-Money Laundering Act)

 • Price: 4.50 €