Collection of papers "The Legal State and the Rule of Law in the Region" (The scientific meeting was held at the Law Faculty of the University of East Sarajevo on October 26th 2013 in Pale) Cover Image

Зборник радова "Владавина права и правна држава у региону" (Међународни научни скуп, одржан 26. октобра 2013 . год. на Палама)
Collection of papers "The Legal State and the Rule of Law in the Region" (The scientific meeting was held at the Law Faculty of the University of East Sarajevo on October 26th 2013 in Pale)

Contributor(s): Goran Marković (Editor)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву

  • Print-ISBN-13: 978-99938-57-31-0
  • Page Count: 981
  • Publication Year: 2013
  • Language: Serbian
Преображаји правне државе и владавине права

Преображаји правне државе и владавине права
(Transformations of the Rule of Law)

Antidiskriminaciono zakonodavstvo kao novum u pravnom sistemu u kontekstu pravne države i vladavine prava. Uloga poslanika u reiranju sadržaja zakona

Antidiskriminaciono zakonodavstvo kao novum u pravnom sistemu u kontekstu pravne države i vladavine prava. Uloga poslanika u reiranju sadržaja zakona
(The Anti-discrimination Legislation as a Novelty in the Legal Order in the Context of Rechsstaat and the Rule of Law. The Role of the MPs in Creating the Law)

Владавина права и пракса Уставног суда Босне и Херцеговине

Владавина права и пракса Уставног суда Босне и Херцеговине
(The Rule of Law and the Case Law of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina)

Моћ органа извршне власти и остварење правне државе - нормативно и стварно

Моћ органа извршне власти и остварење правне државе - нормативно и стварно
(The Power of the Executive and Realization of the Rule of Law - de iure and de facto)

Мандат судија Уставног суда Републике Српске

Мандат судија Уставног суда Републике Српске
(Mandate of the Judges of the Constitutional Court of Republic of Srpska)

Pravna država i vladavina prava u kontekstu tranzicije pravne vrijednosti u tranzicijskoj stvarnosti

Pravna država i vladavina prava u kontekstu tranzicije pravne vrijednosti u tranzicijskoj stvarnosti
(Legal State and the Rule of Law in the Context of Transition -Legal Values in the Reality of Transition)

Развој идеје владавине права и промјена устава као предуслов европских интеграција (примјер Црне Горе)

Развој идеје владавине права и промјена устава као предуслов европских интеграција (примјер Црне Горе)
(Development of the Idea of the Rule of Law and Amendment to the Constitution as a Precondition of the European Integrations (The Case of Montenegro))

Правна држава - услов укључивања у европске интеграције

Правна држава - услов укључивања у европске интеграције
(State of Rule of Law - Condition for Joining the European Integrations)

О "функцијама" уставног суда које нису непосредно записане у уставу

О "функцијама" уставног суда које нису непосредно записане у уставу
(On the implicit "Functions" of the Constitutional Court)

Владавина права и институтционалне претпоставке независности судства у Србији

Владавина права и институтционалне претпоставке независности судства у Србији
(The Rule of Law and the Institutional Presupposition of Independence of the Judiciary in the Republic of Serbia)

О односу еколошких права и политике

О односу еколошких права и политике
(About Relationship Between Environmental Rights and Policy)

Реформа управног поступка

Реформа управног поступка
(Reform of Administrative Procedure)

Uticaj EU integracija na samostalnost-zavisnost domaće legislative (poseban osvrt na upravno pravo)

Uticaj EU integracija na samostalnost-zavisnost domaće legislative (poseban osvrt na upravno pravo)
(Influence of European Integration on (In)Dependence of National Legislation (Particular Case of the Administrative Law))

Концепт лидерства у јавној и локалној управи. CAF модел - заштита права грађана

Концепт лидерства у јавној и локалној управи. CAF модел - заштита права грађана
(Concept of Leadership in Public and Local Government. CAF Model - the Protection of Citizen's Rights)

Значај карактера изборних листа за остваривање бирачког права

Значај карактера изборних листа за остваривање бирачког права
(Importance of Electoral Lists in Exercizing the rights to Vote)

Смисао и циљ става о поштовању "територијалног интегритета Косова" у извештају Европске комисије о напретку Србије за 2012. годину

Смисао и циљ става о поштовању "територијалног интегритета Косова" у извештају Европске комисије о напретку Србије за 2012. годину
(Meaning and Aim of the Position Requiring Respect of the "Territorial Integrity of Kosovo" in the Report of the European Commission on the Progress of Serbia for 2012)

Narodni suverenitet i princip vladavine prava u savremenoj državi naciji sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu

Narodni suverenitet i princip vladavine prava u savremenoj državi naciji sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
(People's Sovereignty and the Rule of Law in the Modern State With Particular Review of the Case of Bosnia and Herzegovina)

Наставни садржаји који могу угрозити слободу вере

Наставни садржаји који могу угрозити слободу вере
(Educational Content that May Endanger Religious Freedom)

Vladavina prava i ovlašćenja ombudsmana

Vladavina prava i ovlašćenja ombudsmana
(Rule of Law and Competences of the Ombudsman)

Принцип ефикасности у грађанском судском поступку и владавини права

Принцип ефикасности у грађанском судском поступку и владавини права
(Principle of Efficiency in Civil Court Proceedings and the Rule of Law)

Ovlašćenje ili dužnost stranaka da raspravljaju pred sudom. Posledice pasivnosti stranaka u parničnom postupku

Ovlašćenje ili dužnost stranaka da raspravljaju pred sudom. Posledice pasivnosti stranaka u parničnom postupku
(Power or Obligation of the Parties to Argue Before the Court)

Кодификација грађанског права као допринос владавини права

Кодификација грађанског права као допринос владавини права
(Codification of Civil Law as Contribution to the Rule of Law)

Vladavina prava i pomorsko pravo u eri globalizacije

Vladavina prava i pomorsko pravo u eri globalizacije
(Rule of Law and Maritime Law in the Era of Globalization)

Пословно удружење као посебан правноорганизациони облик у праву Републике Србије

Пословно удружење као посебан правноорганизациони облик у праву Републике Србије
(Business Association as Distinct Legal-organizational Form in the Law of the Republic of Serbia)

Ostvarivanje prava na izdržavanje - (ne) moć države

Ostvarivanje prava na izdržavanje - (ne) moć države
(Realization of the Right to Custody - (In) efficacy of the State)

Споразумна диоба у браку стечене имовине (de lege lata и de lege ferenda)

Споразумна диоба у браку стечене имовине (de lege lata и de lege ferenda)
(Amicable Division of Property Acquired in Marriage (de lege lata and de lege ferenda))

Остварување на принципот на владеење на правото во граганскоправните односи

Остварување на принципот на владеење на правото во граганскоправните односи
(Realization of the Principle of the Rule of Law in Civil Law Relations)

Владавина права у наследном и породичном праву

Владавина права у наследном и породичном праву
(The Rule of Law in Inheritance and Family Law)

Кодификација на Семејното право во Република Македонија

Кодификација на Семејното право во Република Македонија
(Codification of the Family Law in the Republic of Macedonia)

Ризик као основни елемент осигурања

Ризик као основни елемент осигурања
(Risk as a Basic Element of Insurance)

Поступак у парницама за објављивање исправке неистините, непотпуне или нетачно пренете информације

Поступак у парницама за објављивање исправке неистините, непотпуне или нетачно пренете информације
(The Procedure in Action for Publication of the Correction to the Untrue, Incomplete or Incorrectly Transferred Information)

Правни значај преноса права интелектуалне својине код уговора о франшизингу

Правни значај преноса права интелектуалне својине код уговора о франшизингу
(Legal Significance of the Transfer of Intellectual Property Rights in Franchise Agreements)

Својина Манастира Високи Дечани - голгота или заштита?

Својина Манастира Високи Дечани - голгота или заштита?
(Property of the Serbian Orthodox Church Monastery High Decani - Suffering or Protection?)

Заштита од клевете

Заштита од клевете
(Protection Against Defamation)

Потпис завјештаоца на писаном завјештању пред свједоцима

Потпис завјештаоца на писаном завјештању пред свједоцима
(Testator's Signature on Witnessed Will)

Принцип конкуренције у закону о јавним набавкама БиХ, наспрам института реорганизације стечајног дужника

Принцип конкуренције у закону о јавним набавкама БиХ, наспрам института реорганизације стечајног дужника
(Principle of Competition in Public Procurement Law Compared With Institute of Insolvency Reorganization)

Razvoj prava deteta u međunarodnom pravu tokom XX veka

Razvoj prava deteta u međunarodnom pravu tokom XX veka
(Development of Children's Rights in International Law During the 21st Century)

Стадијуми у извршењу кривичног дела

Стадијуми у извршењу кривичног дела
(Phases in the Process of Committing a Criminal Offense)

Kazna maloljetničkog zatvora

Kazna maloljetničkog zatvora
(Juvenile Imprisonment)

Извршење казне затвора у Републици Србији - скромни домети и нужност суштинских реформи

Извршење казне затвора у Републици Србији - скромни домети и нужност суштинских реформи
(Execution of Prison Sentence in the Republic of Serbia - Modest Achievement and the Necessity of Essential Reforms)

Pritvor u svjetlu Ustava i Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore

Pritvor u svjetlu Ustava i Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore
(Detention in the Light of the Constitution of Montenegro and the Law on Criminal Procedure)

Акузаторски кривични поступак и начело акузаторности у ЗКП-у Републике Српске

Акузаторски кривични поступак и начело акузаторности у ЗКП-у Републике Српске
(Adversarial Criminal Procedure and Principle of Adversarity in Criminal Proceeding of Republic of Srpska)

Непријављивљње кривичног дјела или учиниоца

Непријављивљње кривичног дјела или учиниоца
(Failure to Report the Crime or the Offender)

Принцип екстрадибилности у екстрадиционом поступку

Принцип екстрадибилности у екстрадиционом поступку
(The Principle of Extradibility in Extradition Proceedings)

Зачеци правне државе у устаничкој Србији

Зачеци правне државе у устаничкој Србији
(The Beginnings of the Rule of Law in Serbia During the First Uprising (1804-1813))

Шестојануарска диктатура и правна држава

Шестојануарска диктатура и правна држава
(The Dictatorship of King Alexander and the Rule of Law)

Дводомни систем као јемство правне државе у српској уставној историји

Дводомни систем као јемство правне државе у српској уставној историји
(Bicameral System as a Guarantee of Rule of Law in Serbian Constitutional History)

Defensor civitatis (заштитник грађана) у Илирику

Defensor civitatis (заштитник грађана) у Илирику
(Defensor civitatis (Protector of Citizens) in Illyricum)

Правна држава према Земаљском уставу (Штатуту)

Правна држава према Земаљском уставу (Штатуту)
(Rule of Law in the Provincial Constitution (Statute) for Bosnia and Herzegovina)

Разлози честог формирања ванредних судова у Србији 1839-1844

Разлози честог формирања ванредних судова у Србији 1839-1844
(The Reason Why Extraordinary Criminal Courts Were Often Established in Serbia 1839-1844)

Како до правне државе и владавине права

Како до правне државе и владавине права
(How to Achieve the Rule of Law)

ПДВ у Босни и Херцеговини: једна или више пореских стопа

ПДВ у Босни и Херцеговини: једна или више пореских стопа
(VAT in Bosnia and Herzegovina: One or More Tax Rates)

Подаци и информације у пореском поступку и правна сигурност у Републици Србији

Подаци и информације у пореском поступку и правна сигурност у Републици Србији
(Data and Information in the Tax Procedure and Legal Certainty In Republic of Serbia)

Порез на доходак физичких лица у светлу фискалне децентрализације

Порез на доходак физичких лица у светлу фискалне децентрализације
(Personal Income Tax in the Light of Fiscal Decentralization)

Непосредно дејство права Европске уније у правним системима

Непосредно дејство права Европске уније у правним системима
(Direct Effects of European Union Law in the Legal Systems of Member States)

Mir i međunarodno pravo

Mir i međunarodno pravo
(Peace and International Law)

Компаративна анализа система заштите људских права у регионима

Компаративна анализа система заштите људских права у регионима
(Comparative Analysis of the Systems for Protection of Human Rights in the Regions)