Literature: Imaginations and Contexts. Collective work, dedicated to the 60th anniversary of prof. Tsvetan Rakyovski Cover Image

Литературата: Образи и контексти. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на професор Цветан Ракьовски
Literature: Imaginations and Contexts. Collective work, dedicated to the 60th anniversary of prof. Tsvetan Rakyovski

Contributor(s): Albena Vacheva (Editor), Vacheva Albena (Composer), Boyka Ilieva (Composer), Elena Azmanova-Rudarska (Composer), Stiliyan Stoyanov (Composer), Tanya Stoyanova (Composer), Roman Hadzikosev (Composer)
Subject(s): History, Language and Literature Studies, Studies of Literature, History of ideas, Gender history, Bulgarian Literature, Polish Literature, Russian Literature, Philology, Theory of Literature
Published by: Софийски университет »Св. Климент Охридски«
Keywords: anniversary; literature; culture; comparative studies
Summary/Abstract: The collective work contains 37 analytical texts in the field of Bulgarian and European works of literature and cultures. The main ideologies, aesthetical trends and literary languages are observed in the articles.

  • Print-ISBN-13: 978-619-00-1066-1
  • Page Count: 470
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bulgarian
Цветан Ракьовски и визията за училищния канон

Цветан Ракьовски и визията за училищния канон
(Tzvetan Rakyovski and the vision for the high school canon)

Темата "Европа" в публицистиката и художествената проза на Яворов

Темата "Европа" в публицистиката и художествената проза на Яворов
(Yavorov’s European Journeys (Based on Letters and Documents))

Европейските пътувания на Яворов

Европейските пътувания на Яворов
(Yavorov’s European Journeys)

Инициацията в "Среднощни видения" на Яворов

Инициацията в "Среднощни видения" на Яворов
(Initiation in Yavorov’s „Midnight Visions“)

Лирическият цикъл като протообраз на книгата "Сън за щастие"

Лирическият цикъл като протообраз на книгата "Сън за щастие"
(The Lyric Cycle as a Prototype of „Dream for Happiness“)

Драматургът Яворов и "Златорог"

Драматургът Яворов и "Златорог"
(The Playwright Yavorov and Zlatorog Magazine)

П. К. Яворов и българските публицистични силуети

П. К. Яворов и българските публицистични силуети
(P. K. Yavorov and the Bulgarian Journalistic Silhouettes)

История и еротика

История и еротика
(History and Erotic)

Мемоарите като колекция от истории

Мемоарите като колекция от истории
(Memoirs as Story Collections)

Мисия и съдба на възрожденския учител: "Добрият Теодор Теодорович Хрулев"

Мисия и съдба на възрожденския учител: "Добрият Теодор Теодорович Хрулев"
(Mission and Fate of the Bulgarian Revival Teacher: „The Good Teodor Teodorovich Hrulev“)

Петко Славейков - Марко Балабанов: Журналистически визии, политически посоки

Петко Славейков - Марко Балабанов: Журналистически визии, политически посоки
(Petko Slaveykov – Marko Balabanov: Journalist Visions, Political directions)

Взаимоотношенията на Иван Грозев с Ал. Константинов, Ст. Михайловски и Ст. С. Бобчев

Взаимоотношенията на Иван Грозев с Ал. Константинов, Ст. Михайловски и Ст. С. Бобчев
(Ivan Grozev’s Relationships to Al. Konstantinov, St. Mihaylovski and St. Bobchev)

Метаморфози по български: Към образната система на комедията "Големанов" от Ст. Л. Костов

Метаморфози по български: Към образната система на комедията "Големанов" от Ст. Л. Костов
(Metamorphoses in Bulgarian – To the Characteristic System of the Golemanov Comedy by St. L. Kostov)

Пролетарската литература на Тодор П. Ценков

Пролетарската литература на Тодор П. Ценков
(Todor P. Tsenkov’s Proletarian Literature)

Преработването на "Тютюн": Глас, мълчание, тишина (Димитър Димов и Вълко Червенков)

Преработването на "Тютюн": Глас, мълчание, тишина (Димитър Димов и Вълко Червенков)
(Tobacoo’s Revisions: Voice, Silence, Stillness (Dimitar Dimov and Valko Chervenkov))

Наказанието в романите на Емилиян Станев

Наказанието в романите на Емилиян Станев
(The Punishment in the Novels of Emilian Stanev)

Отвъд границите на времето. Щрихи към поезията на Петър Алипиев

Отвъд границите на времето. Щрихи към поезията на Петър Алипиев
(Beyond the Limits of the Time: Characteristics of Peter Alipiev’s Poetry)

"С прах в душата и прах по нозете..."

"С прах в душата и прах по нозете..."
(„With Dust in the Soul and Dust on the Feet…“)

Димитър Димов във и извън канона на българската литература

Димитър Димов във и извън канона на българската литература
(Dimitar Dimov within and outside the canon of Bulgarian literature)

Българската поезия, създадена от жени между Освобождението и края на Първата световна война

Българската поезия, създадена от жени между Освобождението и края на Първата световна война
(Bulgarian Poetry Written by Women between the Liberation and the End of WWI)

Съвременни български романи - търсения и откривания

Съвременни български романи - търсения и откривания
(Contemporary Bulgarian Novels: Quests and Discoveries)

Тенденции в съвременния детско-юношески печат

Тенденции в съвременния детско-юношески печат
(Some Trends in the Modern Periodicals for Children)

"Езикът на колесниците" като невъзвращенец

"Езикът на колесниците" като невъзвращенец
(„The Language of Chariots” in Exile)

Писатели, масова литература и литература за масите

Писатели, масова литература и литература за масите
(Writers, Mass Literature and Literature for the Masses)

Сатирата на Райко Алексиев и неканоничната страна на "високите идеали" на модерната нация

Сатирата на Райко Алексиев и неканоничната страна на "високите идеали" на модерната нация
(Rayko Alexiev’s Satire and the Noncanonical Aspects of the Modern Nation’s Noble Ideals)

Как българското кино чете творбите на Йордан Йовков

Как българското кино чете творбите на Йордан Йовков
(How Bulgarian Cinema Reads Yordan Yovkov’s Works)

Граф Дракула и художествените образи на злото: Имагологии, идеологии, туризъм

Граф Дракула и художествените образи на злото: Имагологии, идеологии, туризъм
(Count Dracula and the Artistic Pictures of Evil: Imagologies, Ideologies, Tourism)

Жабокът и девиците

Жабокът и девиците
(The Frog and The Maids)

Писатели мигранти

Писатели мигранти
(Writers Migrants)

Променената идентичност в поезията на Адам Мицкевич. Или от Адам и Ева до Кончита Вурст

Променената идентичност в поезията на Адам Мицкевич. Или от Адам и Ева до Кончита Вурст
(Changed Identity in Adam Mickiewicz’s Poetry or From Adam and Eve to Conchita Wurst)

Версии на литературен перипатетизъм в романа на модернизма

Версии на литературен перипатетизъм в романа на модернизма
(Versions of Literary Peripatetic in Modernist Novels)

Българската класика чете италианската

Българската класика чете италианската
(The Bulgarian Classical Authors Reading the Italian Classics)

Един роман на Жул Верн за Априлското въстание или за свободата като voyages exstraordinéres

Един роман на Жул Верн за Априлското въстание или за свободата като voyages exstraordinéres
(A Jules Vern’s Novel about the April Uprising in 1876 or About the Freedom as Voyages Exstraordinéres)

Новата класика на "Двойник" на Ф. М. Достоевски: Машини, поети и насекоми

Новата класика на "Двойник" на Ф. М. Достоевски: Машини, поети и насекоми
(Dostoevsky’s Double as Modern Classics: Machines, Poets and Insects)

Translated Fiction: Functions, Features and Tasks in the Context of the Dynamic Relationship between China and the CEE

Translated Fiction: Functions, Features and Tasks in the Context of the Dynamic Relationship between China and the CEE
(Translated Fiction: Functions, Features and Tasks in the Context of the Dynamic Relationship between China and the CEE)

Людмил Стоянов - между критическия жест и литературния плут

Людмил Стоянов - между критическия жест и литературния плут
(Ludmil Stoyanov – between the critical gesture and the literary raft)

Тишината има птичи крака

Тишината има птичи крака
(The Silence has the Legs of Bird)