European funds in the regions Cover Image

Fundusze europejskie w regionach
European funds in the regions

Past experience and challenges

Contributor(s): Edyta Małecka-Ziembińska (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, Business Economy / Management, Economic policy, International relations/trade, Developing nations, Social development, Economic development, Law on Economics, EU-Accession / EU-DEvelopment, Public Finances, Accounting - Business Administration, Tourism, Socio-Economic Research, EU-Legislation, Transport / Logistics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: fundusze europejskie;polityka spójności UE;regionalne programy operacyjne;fundusze strukturalne UE;rozwój regionalny;perspektywa finansowa 2007-2013;projekty europejskie;
Summary/Abstract: Polska jest jednym z beneficjentów netto unijnego budżetu. Fundusze unijne nie tylko stanowią istotne źródło finansowania inwestycji, lecz także często determinują aktywność inwestycyjną władz samorządowych. Zasadność realizacji inwestycji finansowanych ze źródeł europejskich, a także ich implikacje społeczno-gospodarcze oraz fiskalne, zwłaszcza w kontekście zadłużenia publicznego, są jednak różnie oceniane. Monografia ma na celu prezentację wyników badań oraz doświadczeń i ocen w zakresie funkcjonowania funduszy Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w regionach w Polsce. Obszary problemowe obejmują wiele zagadnień związanych z pozyskiwaniem, zarządzaniem i wykorzystaniem funduszy europejskich. Podzielono je na dwie tematyczne części. Część pierwsza dotyczy uwarunkowań wykorzystania funduszy europejskich, natomiast w drugiej zbadano wpływ funduszy europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy wybranych regionów w Polsce.

  • E-ISBN-13: 978-83-66199-93-4
  • Print-ISBN-13: 978-83-66199-74-3
  • Page Count: 160
  • Publication Year: 2020
  • Language: English, Polish
Jakość prawa jako czynnik sprzyjający redukcji barier w wykorzystaniu funduszy unijnych przez przedsiębiorców w Polsce (na przykładzie oceny skutków regulacji prawa gospodarczego)

Jakość prawa jako czynnik sprzyjający redukcji barier w wykorzystaniu funduszy unijnych przez przedsiębiorców w Polsce (na przykładzie oceny skutków regulacji prawa gospodarczego)
(The quality of law as the factor conducive to reducing barriers in the use of European Union funds by entrepreneurs in Poland (on the example of the assessment of the effects of economic law regulations))

Analiza teoretycznych przesłanek selekcji wniosków Unii Europejskiej

Analiza teoretycznych przesłanek selekcji wniosków Unii Europejskiej
(Analysis of European Union grants selection systems–theory and practice)

System kontroli wykorzystania funduszy unijnych w Polsce w normatywnym ujęciu ekonomii

System kontroli wykorzystania funduszy unijnych w Polsce w normatywnym ujęciu ekonomii
(The system of control over the use of European Union funds in Poland in the normative aspect of economics)

Kluczowe miary oceny dokonań w projektach europejskich – ścieżki badań

Kluczowe miary oceny dokonań w projektach europejskich – ścieżki badań
(Key performance indicators in European projects–research tracks)

Terytorialny wymiar polityki spójności w perspektywie finansowej 2007–2013 w Polsce na przykładzie Regionalnych Programów Operacyjnych

Terytorialny wymiar polityki spójności w perspektywie finansowej 2007–2013 w Polsce na przykładzie Regionalnych Programów Operacyjnych
(Territorial aspect of the cohesion policy in the 2007–2013 financial perspective in Poland, based on the example of Regional Operational Programmes)

Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce jako beneficjenci funduszy Unii Europejskiej

Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce jako beneficjenci funduszy Unii Europejskiej
(Local governments in Poland as beneficiaries of European Union funds)

Wpływ funduszy w ramach regionalnych programów operacyjnych na rozwój społeczno-gospodarczy województw w Polsce

Wpływ funduszy w ramach regionalnych programów operacyjnych na rozwój społeczno-gospodarczy województw w Polsce
(The impact of funds with regional operational programs on the socio-economic development of the Polish regions)

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój gospodarczy województwa lubelskiego

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój gospodarczy województwa lubelskiego
(The impact of European Union funds on the economic development of the Lublin voivodeship)

Absorpcja funduszy Unii Europejskiej a rozwój społeczno-ekonomiczny powiatów województwa wielkopolskiego

Absorpcja funduszy Unii Europejskiej a rozwój społeczno-ekonomiczny powiatów województwa wielkopolskiego
(Absorption of the European Union funds and the socio-economic development of the Wielkopolska voivodeship)

Fundusze europejskie w rozwoju infrastruktury transportowej Warmii i Mazur

Fundusze europejskie w rozwoju infrastruktury transportowej Warmii i Mazur
(European funds in the development of transport infrastructure on Warmia and Masuria)

Polityka wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w regionalnej gospodarce turystycznej

Polityka wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w regionalnej gospodarce turystycznej
(The policy for using the funds of the European Union in the regional tourism economy)