The impact of European Union funds on the economic development of the Lublin voivodeship Cover Image

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój gospodarczy województwa lubelskiego
The impact of European Union funds on the economic development of the Lublin voivodeship

Author(s): Joanna Szafran
Subject(s): Politics, Economy, Business Economy / Management, Economic development, EU-Accession / EU-DEvelopment, Public Finances, Accounting - Business Administration, EU-Legislation, Transport / Logistics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: rozwój regionalny;fundusze strukturalne UE;Fundusz Spójności;infrastruktura;przedsiębiorstwa;polityka spójności UE;województwo lubelskie;Polska Wschodnia;
Summary/Abstract: Od akcesji Polski do Unii Europejskiej dystans w poziomie rozwoju gospodarczego mierzony wskaźnikiem PKB na 1 mieszkańca ulega zmniejszeniu, jednak w regionach procesy konwergencji przebiegają wolniej. W województwie lubelskim proces „doganiania” następuje z niższego poziomu rozwoju, wynikającego m.in. z niekorzystnej struktury gospodarki, niskiej urbanizacji, słabej przedsiębiorczości i wyposażenia w infrastrukturę. Przynależność Lubelszczyzny do najsłabiej rozwiniętych regionów nie przełożyła się w latach 2004–2006 na większe fundusze pomocowe mimo stosunkowo dużej aktywności beneficjentów w programach operacyjnych. Niższy udział lubelskiego w krajowych programach ma zrekompensować program skierowany do Polski Wschodniej i wzrost wsparcia przeznaczonego na programy regionalne. Celem artykułu jest analiza kierunków alokacji funduszy polityki spójności Unii Europejskiej oraz ocena efektów w zakresie pobudzania rozwoju gospodarki Lubelszczyzny przez niwelowanie luki w infrastrukturze technicznej (transportowej, wodociągowej, kanalizacyjno-ściekowej i gazowej) oraz stymulowanie przedsiębiorczości. Fundusze UE są obecnie najważniejszym źródłem finansowania zarówno największych projektów, jak i lokalnej infrastruktury oraz mobilizacji kapitału na rozwój MŚP.

  • Page Range: 105-116
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2020
  • Language: English, Polish