CRIMINAL OFFENSES OF RAPE AND OTHER SEXUAL VIOLENCE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image

KRIVIČNA DJELA SILOVANJA I OSTALOG SEKSUALNOG NASILJA U BOSNI I HERCEGOVINI
CRIMINAL OFFENSES OF RAPE AND OTHER SEXUAL VIOLENCE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Contributor(s): Vesna Pirija (Editor), Emina Bošnjak (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Criminal Law, Human Rights and Humanitarian Law, Public Administration, Sociology, Security and defense, Criminology, Studies in violence and power, Victimology, Penal Policy, Business Ethics, EU-Legislation
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: rape; crime; BiH; legal system; Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence; Croatia;
Summary/Abstract: Silovanje se uglavnom definira kao seksualni odnos ili druga vrsta seksualne penetracije počinjena od strane učinioca tog krivičnog djela prema žrtvi, bez njenog pristanka.1 Razlike u definiranju krivičnog djela silovanja postoje između različitih zakonodavstava, u zavisnosti od poimanja djela koja su ta društva usvojila, na osnovu tradicijskih, kulturoloških i društvenih vrijednosti koje se štite krivičnim zakonodavstvima, što je uveliko uvjetovano i stepenom njihovog razvoja u zaštiti ljudskih prava.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-58-8
  • Page Count: 104
  • Publication Year: 2017
  • Language: Bosnian
Predgovor

Predgovor
(Foreword)

Uvod

Uvod
(Uvod)

Krivična djela seksualnog nasilja u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine

Krivična djela seksualnog nasilja u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine
(Crimes of Sexual Violence in the Legal System of Bosnia and Herzegovina)

Istraživanje: Zločini silovanja i seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini – od procedure prijave do kaznenih politika

Istraživanje: Zločini silovanja i seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini – od procedure prijave do kaznenih politika
(Research: Crimes of Rape and Sexual Violence in Bosnia and Herzegovina - from Application Procedure to Criminal Policy)

Istraživanje: Percepcija krivičnog djela silovanja i žena koje su preživjele silovanje

Istraživanje: Percepcija krivičnog djela silovanja i žena koje su preživjele silovanje
(Research: Crime of Rape Perception and Women who Survived Rape)

Izvori

Izvori
(Sources)

Prilog: Obrasci za strukturirane intervjue

Prilog: Obrasci za strukturirane intervjue
(Attachment: Forms for Structured Interviews)

Biografije

Biografije
(Biographies)

O Sarajevskom otvorenom centru

O Sarajevskom otvorenom centru
(About Sarajevo Open Centre)

O ediciji Gender

O ediciji Gender
(About the Edition Gender)