Research: Crime of Rape Perception and Women who Survived Rape Cover Image

Istraživanje: Percepcija krivičnog djela silovanja i žena koje su preživjele silovanje
Research: Crime of Rape Perception and Women who Survived Rape

Author(s): Brahim Kajević, Dijana Kapetanović
Subject(s): Gender Studies, Criminology, Studies in violence and power, Victimology
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: crime of rape; women who survived rape; BiH; law; sexual violence;
Summary/Abstract: Istraživanje o percepciji krivičnog djela silovanja i žena koje su preživjele silovanje je provedeno u sklopu predmeta Socijalna percepcija i stavovi na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, u periodu maj - juni 2017. godine. Tema istraživanja je izabrana zbog njene važnosti i nedostatka prostora za diskusiju o istoj. Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je da otprilike 10-27% žena tokom svog života doživi seksualno nasilje. Veliki broj žena ne prijavljuje nasilje zbog straha od počinitelja, straha od osuđivanja okoline, stida te nepovjerenja u krivičnopravni sistem. Primarni cilj konstruiranja skala stavova bio je formiranje upitnika sa najpouzdanijim česticama. Sekundarni cilj bio je detektovanje predrasuda u stavovima prema ženama koje su pretrpjele silovanje. Skala se u prvoj fazi sastojala od 62 čestice, koje su nakon istraživanja sužene na 20 čestica sa najvišom pouzdanošću. Skala koja je korištena sastavljena je od tri različite skale koje kao objekat imaju silovanje, žene koje su pretpjele silovanje i stepen empatisanja. Skala se može primjenjivanju u otkrivanju predrasuda, s ciljem njihove korekcije edukacijom.

  • Page Range: 84-94
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2017
  • Language: Bosnian