Research: Crimes of Rape and Sexual Violence in Bosnia and Herzegovina - from Application Procedure to Criminal Policy Cover Image

Istraživanje: Zločini silovanja i seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini – od procedure prijave do kaznenih politika
Research: Crimes of Rape and Sexual Violence in Bosnia and Herzegovina - from Application Procedure to Criminal Policy

Author(s): Nejra Nuna Čengić
Subject(s): Gender Studies, Public Administration, Criminology, Studies in violence and power, Victimology, Business Ethics
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: crimes of rape; sexual violence; BiH; criminal policy; legal system; work ethics;
Summary/Abstract: Tokom mjeseca jula 2017. godine, polaznici/e Feminističke škole organizirane u okviru Sarajevskog otvorenog centra, proveli su kvalitativno istraživanje o postupanju i stavovima službenih osoba koje rade na procesuiranju krivičnih djela seksualnog nasilja, s fokusom na krivično djelo silovanja, te predstavnika organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom prava oštećenih. Istraživanje je zasnovano na strukturiranim intervjuima sa predstavnicima MUP-a, tužilaštava i civilnog društva iz Sarajeva, Zenice, Tuzle, Banje Luke i Mostara. Intervjuima su trebale biti obuhvaćene i sudije koje rade na procesuiranju ove vrste krivičnih djela, te su pozivi za učešće u istraživanju dostavljeni udruženjima sudija u BiH. Nažalost, ista se nisu odazvala pozivu. Urađeno je ukupno deset intervjua. Veliki broj njih radio se u parovima, što je impliciralo dva intervjuera/ke i dva sagovornika/ce. Na ovaj način, ukupan broj sagovornika iz ciljne skupine koji je učestvovao u istraživanju je 17.

  • Page Range: 46-83
  • Page Count: 38
  • Publication Year: 2017
  • Language: Bosnian