THE LAW AND THE BUSINESS IN THE CONTEMPORARY SOCIETY. Actual Legal Challenges in the Economics Cover Image

ПРАВОТО И БИЗНЕСЪТ В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО. Актуални правни предизвикателства в икономиката
THE LAW AND THE BUSINESS IN THE CONTEMPORARY SOCIETY. Actual Legal Challenges in the Economics

Contributor(s): Diana Dimitrova (Composer)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Economy, Law, Constitution, Jurisprudence
ISSN: 2603-5073
Published by: Икономически университет - Варна
Summary/Abstract: The book is published as a result of a national scientific conference “Actual legal challenges in the economics”, which took place at 9 November 2018 in the University of Economics – Varna. The scientific forum was organized by the Legal sciences Department – project SPC – 223/2018, pursuant to contract for partial financing of scientific forum according to Regulation for the conditions and order of evaluation, planning, distribution and spending of funds from the state budget for financing of the inherent for the state higher schools scientific or artistic activity, promulgated State Gazette 73/16.09.2016, effective of 01.01.2017, adopted by decree of the Council of ministers No 233 /10.09.2016.

  • Page Count: 424
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bulgarian
СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ – ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ

СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ – ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ
(SOCIAL ECONOMICS IN BULGARIA – DEVELOPMENT TENDENCIES)

ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА И ВЛИЯНИЕТО Й ВЪРХУ ЗАЕТОСТТА

ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА И ВЛИЯНИЕТО Й ВЪРХУ ЗАЕТОСТТА
(LEGAL REGULATION OF THE SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMICS AND ITS INFLUENCE ON THE EMPLOYMENT)

ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА ВЪРХУ ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА

ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА ВЪРХУ ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА
(FOR IMPACT OF THE SOCIAL ECONOMICS ON THE INSURANCE SYSTEM)

ТЕНДЕНЦИИ В ПРАВНАТА УРЕДБА НА ДОСТЪПА НА ЧУЖДЕНЦИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ДО ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ

ТЕНДЕНЦИИ В ПРАВНАТА УРЕДБА НА ДОСТЪПА НА ЧУЖДЕНЦИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ДО ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ
(TRENDS IN THE LEGISLATION REGULATING THE ACCESS OF FOREIGNERS FROM THIRD COUNTRIES TO THE BULGARIAN LABOUR MARKET)

ЗАЩИТА НА СУБЕКТИВНИТЕ ПРАВА В БЪЛГАРСКОТО ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ЗАЩИТА НА СУБЕКТИВНИТЕ ПРАВА В БЪЛГАРСКОТО ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
(PROTECTION OF SUBJECT RIGHTS IN THE BULGARIAN LABOR LAW)

СОЦИАЛНАТА (НЕ)СИГУРНОСТ НА РАБОТЕЩИТЕ ПРЕЗ ЦИФРОВИ ПЛАТФОРМИ

СОЦИАЛНАТА (НЕ)СИГУРНОСТ НА РАБОТЕЩИТЕ ПРЕЗ ЦИФРОВИ ПЛАТФОРМИ
(THE SOCIAL (IN)SECURITY OF WORKERS WORKING VIA DIGITAL PLATFORMS)

СПЕЦИФИКИ ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ОБЛАСТНИТЕ СЪВЕТИ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

СПЕЦИФИКИ ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ОБЛАСТНИТЕ СЪВЕТИ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
(SPECIFICITY IN DECISIONS OF REGIONAL TRIPARTITE COOPERATION COUNCIL'S COMPETENCE MAKING)

ТЕМЕЛИТЕ БЯХА ПОСТАВЕНИ ВЪРХУ УРЕГУЛИРАН ТЕРЕН

ТЕМЕЛИТЕ БЯХА ПОСТАВЕНИ ВЪРХУ УРЕГУЛИРАН ТЕРЕН
(THE GROUND WAS PUT ON REGULATED TERRAIN)

ОСОБЕНОСТИ В ПРАВНИЯ РЕЖИМ НА ТЪРГОВСКАТА ПРОДАЖБА

ОСОБЕНОСТИ В ПРАВНИЯ РЕЖИМ НА ТЪРГОВСКАТА ПРОДАЖБА
(SPECIAL ASPECTS OF COMMERCIAL SALE AS VIEWED BY THE LAW)

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ОТНОСНО АРБИТРАЖНОТО ПРОИЗВОДСТВО

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ОТНОСНО АРБИТРАЖНОТО ПРОИЗВОДСТВО
(A DEMAND FOR LEGISLATIVE DEVELOPMENTS IN THE ARBITRATION)

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ПУБЛИЧНОТО И ЧАСТНОТО ПРАВО

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ПУБЛИЧНОТО И ЧАСТНОТО ПРАВО
(CURRENT PROBLEMS OF LEGISLATION IN THE FIELD OF PUBLIC AND PRIVATE LAW)

ДИГИТАЛНИЯТ БРАНДИНГ: ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И МАРКЕТИНГОВА СИГУРНОСТ

ДИГИТАЛНИЯТ БРАНДИНГ: ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И МАРКЕТИНГОВА СИГУРНОСТ
(DIGITAL BRANDING: INTELLECTUAL PROPERTY AND MARKETING SECURITY)

МИНИМАЛНИ ДОХОДИ НА ЛИЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

МИНИМАЛНИ ДОХОДИ НА ЛИЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
(MINIMUM INCOMES OF PEOPLE AND FAMILIES IN THE SENSE OF THE LAW FOR SOCIAL ASSISTANCE)

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРОВЕДЕНО ЛЕЧЕНИЕ В РАМКИТЕ НА ЕС ПРИ УСЛОВИЯТА НА ТРАНСГРАНИЧНО ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРОВЕДЕНО ЛЕЧЕНИЕ В РАМКИТЕ НА ЕС ПРИ УСЛОВИЯТА НА ТРАНСГРАНИЧНО ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ
(REIMBURSMENT OF COSTS FOR HEALTHCARE RECEIVED IN CROSS-BORDER SITUATION IN EUROPEAN UNION)

СОЦИАЛНИ ПРАВА ОТНОСНО ГАРАНТИРАНЕ НА ЛИЧНАТА ПОМОЩ НА ДЕЦА/ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

СОЦИАЛНИ ПРАВА ОТНОСНО ГАРАНТИРАНЕ НА ЛИЧНАТА ПОМОЩ НА ДЕЦА/ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ
(SOCIAL RIGHTS CONCERNING GUARANTEEING PERSONAL HELP FOR CHILDREN/PERSONS WITH DISABILITIES IN BULGARIA)

ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ СРЕД СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ

ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ СРЕД СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ
(A STUDY OF ATTITUDES AMONG ACCOUNTANTS REGARDING USE OF LEGAL ADVICE)

ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ АГРАРНИЯ БИЗНЕС И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ТЕХНИТЕ ФИНАНСИ

ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ АГРАРНИЯ БИЗНЕС И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ТЕХНИТЕ ФИНАНСИ
(FORMS OF ORGANIZATION AGRIBUSINESS ENTERPRISES AND THE IMPACT ON THEIR FINANCES)

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ПРАВНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ)

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ПРАВНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ)
(ECONOMIC CHALLENGES OF DISABLED PERSONS (LEGAL-SOCIOLOGICAL ANALYSIS))

ВИДОВЕ ТАКСИ И КОМИСИОННИ, СЪБИРАНИ ОТ БАНКИТЕ ПРИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

ВИДОВЕ ТАКСИ И КОМИСИОННИ, СЪБИРАНИ ОТ БАНКИТЕ ПРИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ
(KINDS OF CHARGES AND COMMISSIONS GATHERED BY BANKS IN CASES OF CONTRACTED CONSUMER CREDIT CONTRACT)

ПРОКУРИСТЪТ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦ

ПРОКУРИСТЪТ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦ
(PARTICIPATION OF THE PROKURIST IN THE STABILIZATION PROCEDURE OF THE COMMERCIAL CODE)

ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ В ХИПОТЕЗИТЕ НА ЧЛ. 646 И ЧЛ. 647 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ В ХИПОТЕЗИТЕ НА ЧЛ. 646 И ЧЛ. 647 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
(LEGAL PROBLEMS RELATED TO THE PROTECTION OF THE STATE AND MUNICIPALITY INTERESTS IN THE HYPOTHESISES OF ART. 646 AND 647 COMMERCE ACT)

МИСЛИМА ЛИ Е ЛИХВА ВЪРХУ СЪДЕБНИ РАЗНОСКИ?

МИСЛИМА ЛИ Е ЛИХВА ВЪРХУ СЪДЕБНИ РАЗНОСКИ?
(THE CONCEPT OF INTEREST ON COSTS OF THE PROCEEDINGS)

МЕТОДИ И ПОДХОДИ ЗА ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ

МЕТОДИ И ПОДХОДИ ЗА ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ
(METHODS AND REMEDIES FOR CREDITOR PROTECTION)

ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ТЪРГОВИЯТА С КРИПТОВАЛУТА

ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ТЪРГОВИЯТА С КРИПТОВАЛУТА
(LEGAL ASPECTS OF CRYPTOCURRENCY TRADING)

ПРАВНИ АСПЕКТИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ИСЛЯМСКИТЕ ФИНАНСИ В КОНВЕНЦИОНАЛНИ БАНКОВИ СИСТЕМИ

ПРАВНИ АСПЕКТИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ИСЛЯМСКИТЕ ФИНАНСИ В КОНВЕНЦИОНАЛНИ БАНКОВИ СИСТЕМИ
(LEGAL ASPECTS IN IMPLEMENTING ISLAMIC FINANCE IN CONVENTIONAL BANKING SYSTEMS)

СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРОКУРИСТА И УПРАВИТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРОКУРИСТА И УПРАВИТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
(COMPARATIVE ANALYSIS OF THE POWERS OF THE PROCURATOR AND THE MANAGER OF A LIMITED LIABILITY COMPANY)

ПРАВНИ АСПЕКТИ НА КЛАУЗАТА ЗА ИЗКУПУВАНЕ ПРИ ДОГОВОРА ЗА ЛИЗИНГ

ПРАВНИ АСПЕКТИ НА КЛАУЗАТА ЗА ИЗКУПУВАНЕ ПРИ ДОГОВОРА ЗА ЛИЗИНГ
(LEGAL ASPECTS OF THE PURCHASE OPTION IN LEASING AGREEMENTS)

ИЗДРЪЖКА НА ПУБЛИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИЗДРЪЖКА НА ПУБЛИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(FINANCING OF PUBLIC ORGANISATIONS)

КОНСТИТУЦИОННИ ОСНОВИ НА ЗАЩИТАТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОНСТИТУЦИОННИ ОСНОВИ НА ЗАЩИТАТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF THE PROTECTION OF COMPETITION IN THE REPUBLIC OF BULGARIA)

ПРАВЕН РЕЖИМ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА И ЛЕТИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ

ПРАВЕН РЕЖИМ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА И ЛЕТИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ
(LEGAL ARRANGEMENTS FOR AIR TRAFFIC AND AIRPORTS OF BULGARIA)

ОТНОСНО ПРАВНИЯ РЕЖИМ НА ВИРТУАЛНИТЕ ВАЛУТИ И БОРБАТА С ПРАНЕТО НА ПАРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО ПРАВНИЯ РЕЖИМ НА ВИРТУАЛНИТЕ ВАЛУТИ И БОРБАТА С ПРАНЕТО НА ПАРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(ON LEGAL REGIME OF VIRTUAL CURRENCIES AND COUNTERING MONEY-LAUNDERING IN THE REPUBLIC OF BULGARIA)

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МИТНИЧЕСКИЯ НИ КОНТРОЛ С НОВИЯ РЕГЛАМЕНТ НА ЕС ОТНОСНО КОНТРОЛА НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА, КОИТО СЕ ВНАСЯТ ИЛИ ИЗНАСЯТ ОТ ЕС

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МИТНИЧЕСКИЯ НИ КОНТРОЛ С НОВИЯ РЕГЛАМЕНТ НА ЕС ОТНОСНО КОНТРОЛА НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА, КОИТО СЕ ВНАСЯТ ИЛИ ИЗНАСЯТ ОТ ЕС
(CHALLENGES IN FRONT OF THE CUSTOMS CONTROL WITH THE NEW REGULATION OF THE EU CONCERNING THE CONTROL ON CASH, ENTERING OR LEAVING EU)

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА, СВЪРЗАНИ С АКАДЕМИЧНОТО РАЗВИТИЕ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА, СВЪРЗАНИ С АКАДЕМИЧНОТО РАЗВИТИЕ
(LEGAL CHALLENGES IN FRONT OF THE HIGHER SCHOOLS, RELATED TO THE ACADEMIC DEVELOPMENT)

ДИСКРИМИНАЦИОННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ТРУД

ДИСКРИМИНАЦИОННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ТРУД
(DISCRIMINATORY CRIMES RELATED TO EXERCISING OF LABOR RIGHTS)

АКЗИЦ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЪРЖАНЕТО, ПРОДАЖБАТА И ПРОИЗВОДСТВОТО НА АКЦИЗНИ СТОКИ БЕЗ БАНДЕРОЛ

АКЗИЦ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЪРЖАНЕТО, ПРОДАЖБАТА И ПРОИЗВОДСТВОТО НА АКЦИЗНИ СТОКИ БЕЗ БАНДЕРОЛ
(EXCISE AND CONTROL ON HOLDING, SELLING AND PRODUCING EXCISE GOOD WITHOUT EXCISE STAMP)

НОВИЯТ СВЕТОВЕН И ОБЩЕСТВЕН РЕД, КАТО ПОЛИТИЧЕСКО И ПРАВНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ИКОНОМИКИТЕ НА СТРАНИТЕ

НОВИЯТ СВЕТОВЕН И ОБЩЕСТВЕН РЕД, КАТО ПОЛИТИЧЕСКО И ПРАВНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ИКОНОМИКИТЕ НА СТРАНИТЕ
(THE NEW WORLD AND PUBLIC ORDER AS POLITICAL AND LEGAL CHALLENGE FOR THE ECONOMICS OF THE COUNTRIES)

ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 175, АЛ. 2, Т. 3 ОТ ДОПК, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 195 ОТ ЗКПО

ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 175, АЛ. 2, Т. 3 ОТ ДОПК, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 195 ОТ ЗКПО
(PROBLEMS BY APPLICATION OF ART. 175, PAR. 2, POINT 3 OF TIPC, IN RELATION TO ART. 195 OF CITA)

ПРАВНИ АСПЕКТИ НА РЕГИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ОБЩИНИТЕ ОТНОСНО ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ПРАВНИ АСПЕКТИ НА РЕГИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ОБЩИНИТЕ ОТНОСНО ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
(LEGAL ASPECTS OF THE REGIONAL COOPERATION OF MUNICIPALITIES REGARDING WASTE MANAGEMENT ACTIVITIES)

ОБРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ ДАННИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ)

ОБРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ ДАННИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ)
(PROCESSING OF SPECIFIC DATA CATEGORIES UNDER REGULATION (EC) 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION))

НОВИТЕ ПРОМЕНИ В АПК – СТЪПКА КЪМ ЕДНО ПО-ЕФЕКТИВНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ

НОВИТЕ ПРОМЕНИ В АПК – СТЪПКА КЪМ ЕДНО ПО-ЕФЕКТИВНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ
(THE NEW AMENDMENTS IN THE CAP – A STEP TO A MORE EFFECTIVE ADMINISTRATIVE JUSTICE)