Domination and adaptation Cover Image

Надмощие и приспособяване
Domination and adaptation

Volume II, Linguistics

Contributor(s): Ekaterina Tarpomanova (Editor), Krasimira Aleksova (Editor)
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies, Foreign languages learning, Theoretical Linguistics, Applied Linguistics, Philology, Translation Studies
Published by: Факултет по славянски филологии, Софийски университет »Св. Кл. Охридски«
Keywords: linguistics;Slavic linguistics;Bulgarian language;
Summary/Abstract: In contemporary linguistics a lot of approaches aim to interpret the language phenomena. However, as a rule of thumb they often prioritize a certain language level over the others. Formal language description or traditional linguistic analysis, synchronous or diachronous approach, morphological or syntactic level... The clashes of various ideas, languages and language phenomena are a possibility for mutual reconciliation.

  • E-ISBN-13: 978-619-7433-09-8
  • Print-ISBN-13: 978-619-7433-08-1
  • Page Count: 488
  • Publication Year: 2017
  • Language: English, Bulgarian
ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА СИТУАЦИЯ ДНЕС – НАДМОЩИЕ И ПРИСПОСОБЯВАНЕ

ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА СИТУАЦИЯ ДНЕС – НАДМОЩИЕ И ПРИСПОСОБЯВАНЕ
(THE LANGUAGE SITUATION IN EUROPE TODAY – DOMINATION AND ADAPTATION)

SUFFIXES THAT CREATE HYPOCORISTIC FEMININE NAMES IN THE SERBIAN ANTHROPONYMY

SUFFIXES THAT CREATE HYPOCORISTIC FEMININE NAMES IN THE SERBIAN ANTHROPONYMY
(SUFFIXES THAT CREATE HYPOCORISTIC FEMININE NAMES IN THE SERBIAN ANTHROPONYMY)

ДЕМИНУТИВИ В ОНТОГЕНЕЗАТА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЕЗИКОВИ РАВНИЩА

ДЕМИНУТИВИ В ОНТОГЕНЕЗАТА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЕЗИКОВИ РАВНИЩА
(DIMINUTIVES IN ONTOGENY: INTERACTION BETWEEN SOME LANGUAGE LEVELS)

ЗВУКОИЗОБРАЖЕНИЕ – КОМУНИКАТИВНО ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ИДЕОФОНИ

ЗВУКОИЗОБРАЖЕНИЕ – КОМУНИКАТИВНО ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ИДЕОФОНИ
(SOUND DEPICTION – COMMUNICATIVE ADAPTATION OF THE BULGARIAN IDEOPHONES)

ЗА СИНТАКТИЧНИТЕ ВРЪЗКИ В БЪЛГАРСКОТО ИЗРЕЧЕНИЕ

ЗА СИНТАКТИЧНИТЕ ВРЪЗКИ В БЪЛГАРСКОТО ИЗРЕЧЕНИЕ
(ON THE SYNTACTIC RELATIONS IN BULGARIAN)

ЛЕКСИКАЛНИ, ГРАМАТИЧНИ И СИНТАКТИЧНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

ЛЕКСИКАЛНИ, ГРАМАТИЧНИ И СИНТАКТИЧНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
(LEXICAL, GRAMMATICAL AND SYNTACTIC MEANS FOR EXPRESSING PRESUMPTION IN BULGARIAN)

ЗА БЪЛГАРСКИЯ ИНДИКАТИВЕН РЕЛАТИВЕН ФУТУР И НЕГОВИТЕ БЪЛГАРСКИ И ЧЕШКИ ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

ЗА БЪЛГАРСКИЯ ИНДИКАТИВЕН РЕЛАТИВЕН ФУТУР И НЕГОВИТЕ БЪЛГАРСКИ И ЧЕШКИ ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКВИВАЛЕНТИ
(ABOUT THE BULGARIAN INDICATIVE RELATIVE FUTURE AND ITS BULGARIAN AND CZECH FUNCTIONAL EQUIVALENTS)

ЗА НЯКОИ АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ В УПОТРЕБАТА НА ИМПЕРФЕКТА

ЗА НЯКОИ АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ В УПОТРЕБАТА НА ИМПЕРФЕКТА
(ON SOME ACTUAL TRENDS IN THE USAGE OF IMPERFECT)

БЪЛГАРСКИТЕ ПРИГЛАГОЛНИ И ПРИИМЕННИ ПРОНОМИНАЛНИ КЛИТИКИ – В СБЛЪСЪК ЗА НАДМОЩИЕ ИЛИ В СЪЖИТЕЛСТВО

БЪЛГАРСКИТЕ ПРИГЛАГОЛНИ И ПРИИМЕННИ ПРОНОМИНАЛНИ КЛИТИКИ – В СБЛЪСЪК ЗА НАДМОЩИЕ ИЛИ В СЪЖИТЕЛСТВО
(BULGARIAN PRONOMINAL (VERBAL AND ADNOMINAL) CLITICS – IN A CLASH FOR PREDOMINANCE OR IN CO-EXISTENCE)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРАГМАТИКА, СЕМАНТИКА И СИНТАКСИС В СЛОВОРЕДНИТЕ МОДЕЛИ НА ГЛАГОЛНАТА ФРАЗА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРАГМАТИКА, СЕМАНТИКА И СИНТАКСИС В СЛОВОРЕДНИТЕ МОДЕЛИ НА ГЛАГОЛНАТА ФРАЗА
(INTERACTION BETWEEN PRAGMATICS, SEMANTICS AND SYNTAX IN THE WORD ORDER MODELS OF VP)

ЛЕКСИКАЛНИТЕ И СТИЛИСТИЧНИ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ СЕДЕМДЕСЕТ ГОДИНИ (ПО МАТЕРИАЛИ ОТ СБОРНИКА „АЗ ЖИВЯХ СОЦИАЛИЗМА“)

ЛЕКСИКАЛНИТЕ И СТИЛИСТИЧНИ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ СЕДЕМДЕСЕТ ГОДИНИ (ПО МАТЕРИАЛИ ОТ СБОРНИКА „АЗ ЖИВЯХ СОЦИАЛИЗМА“)
(LEXICAL AND STYLISTIC CHANGES IN BULGARIAN LANGUAGE OVER THE LAST SEVENTY YEARS)

АКЦЕНТНИ ОСОБЕНОСТИ НА ЧЛЕННАТА МОРФЕМА В РАННАТА ИСТОРИЯ НА СКАНДИНАВСКИТЕ ЕЗИЦИ И НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК – МЕЖДУ САМОСТОЯТЕЛНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕНКЛИТИКИТЕ

АКЦЕНТНИ ОСОБЕНОСТИ НА ЧЛЕННАТА МОРФЕМА В РАННАТА ИСТОРИЯ НА СКАНДИНАВСКИТЕ ЕЗИЦИ И НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК – МЕЖДУ САМОСТОЯТЕЛНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕНКЛИТИКИТЕ
(ACCENTUAL CHARACTERISTICS OF THE DEFINITE ARTICLE IN THE EARLY HISTORY OF THE NORDIC LANGUAGES AND BULGARIAN – BETWEEN ISOLATION AND INTEGRATION OF ENCLITICS)

ЕДИН ХАПАКС ОТ СУПРАСЪЛСКИЯ СБОРНИК И ПРОБЛЕМИТЕ ОКОЛО ПРЕВОДА НА ЕДИН СТАРОЗАВЕТЕН ЦИТАТ

ЕДИН ХАПАКС ОТ СУПРАСЪЛСКИЯ СБОРНИК И ПРОБЛЕМИТЕ ОКОЛО ПРЕВОДА НА ЕДИН СТАРОЗАВЕТЕН ЦИТАТ
(A HAPAX LEGOMENON FROM THE CODEX SUPRASLIENSIS AND THE TRANSLATION PROBLEMS OF A BIBLICAL CITATION)

ЛEКСИКАЛНИ ДАННИ ЗА ГРАДСКАТА СРЕДА СПОРЕД СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА ПРОХИРОНА

ЛEКСИКАЛНИ ДАННИ ЗА ГРАДСКАТА СРЕДА СПОРЕД СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА ПРОХИРОНА
(LEXICAL DATA ABOUT THE CITY MILIEU ACCORDING TO THE SLAVONIC TRANSLATION OF PROCHIRON)

НАЗВАНИЯ НА ВОИНИТЕ В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

НАЗВАНИЯ НА ВОИНИТЕ В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
(MILITARY TERMS IN THE HISTORY OF BULGARIAN LANGUAGE)

ЕТИМОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ПРАСЛАВ. *(U)ŽAS-

ЕТИМОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ПРАСЛАВ. *(U)ŽAS-
(ETYMOLOGICAL NOTES ON PROTO-SLAVIC *UŽAS)

ЕТИМОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ДУМИТЕ ЗА „ГНЯВ‘‘ В БАЛКАНСКИТЕ ЕЗИЦИ

ЕТИМОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ДУМИТЕ ЗА „ГНЯВ‘‘ В БАЛКАНСКИТЕ ЕЗИЦИ
(ETYMOLOGICAL ANALYSIS OF THE WORDS FOR “ANGER” IN THE BALKAN LANGUAGES)

ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА ДУМАТА „ХАМЕЛЕОН“ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА ДУМАТА „ХАМЕЛЕОН“ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
(THE SEMANTICS OF THE WORD CHAMELEON IN BULGARIAN)

THE PREDICATIVE INSTRUMENTAL IN RUSSIAN AND OTHER SLAVIC LANGUAGES – HISTORY AND ORIGIN

THE PREDICATIVE INSTRUMENTAL IN RUSSIAN AND OTHER SLAVIC LANGUAGES – HISTORY AND ORIGIN
(THE PREDICATIVE INSTRUMENTAL IN RUSSIAN AND OTHER SLAVIC LANGUAGES – HISTORY AND ORIGIN)

INTONATION AND CONVERGENCE: EVIDENCE FROM BULGARIAN JUDEO-SPANISH

INTONATION AND CONVERGENCE: EVIDENCE FROM BULGARIAN JUDEO-SPANISH
(INTONATION AND CONVERGENCE: EVIDENCE FROM BULGARIAN JUDEO-SPANISH)

PRONOMINAL CLITIC REARRANGEMENT (SE ME →ME SE) IN JUDEO-SPANISH NON-ACTIVE CONSTRUCTIONS AS BALKAN INFLUENCE

PRONOMINAL CLITIC REARRANGEMENT (SE ME →ME SE) IN JUDEO-SPANISH NON-ACTIVE CONSTRUCTIONS AS BALKAN INFLUENCE
(PRONOMINAL CLITIC REARRANGEMENT (SE ME →ME SE) IN JUDEO-SPANISH NON-ACTIVE CONSTRUCTIONS AS BALKAN INFLUENCE)

PRAGMATIC-SEMANTIC ANALYSIS OF SOME WISHING ACTS IN ALBANIAN AND BULGARIAN

PRAGMATIC-SEMANTIC ANALYSIS OF SOME WISHING ACTS IN ALBANIAN AND BULGARIAN
(PRAGMATIC-SEMANTIC ANALYSIS OF SOME WISHING ACTS IN ALBANIAN AND BULGARIAN)

КОНЦЕПТЪТ ЗДРАВЕ – ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ ЗДРАВНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (СЪПОСТАВКА НА БЪЛГАРСКИ И ПОЛСКИ ЕЗИКОВ МАТЕРИАЛ)

КОНЦЕПТЪТ ЗДРАВЕ – ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ ЗДРАВНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (СЪПОСТАВКА НА БЪЛГАРСКИ И ПОЛСКИ ЕЗИКОВ МАТЕРИАЛ)
(THE CONCEPT OF HEALTH – ADAPTATION TO THE EUROPEAN UNION HEALTH POLICY (COMPARISON OF BULGARIAN AND POLISH LANGUAGE MATERIAL))

ПЕРФЕКТЪТ В СРЪБСКИЯ И В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК – ЗНАЧЕНИЯ, УПОТРЕБИ, ПРЕВОДИМОСТ

ПЕРФЕКТЪТ В СРЪБСКИЯ И В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК – ЗНАЧЕНИЯ, УПОТРЕБИ, ПРЕВОДИМОСТ
(SERBIAN AND BULGARIAN PERFECT TENSES – MEANING, USES, TRANSLATABILITY)

ЗА УМАЛИТЕЛНОСТТА В БЪЛГАРСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК

ЗА УМАЛИТЕЛНОСТТА В БЪЛГАРСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК
(ABOUT DIMINUTION IN BULGARIAN AND GERMAN)

ПЪРВАТА ПУБЛИКУВАНА БЪЛГАРСКА ПОЕТИЧЕСКА ТВОРБА НА НОВОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК (1793 г.)

ПЪРВАТА ПУБЛИКУВАНА БЪЛГАРСКА ПОЕТИЧЕСКА ТВОРБА НА НОВОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК (1793 г.)
(THE FIRST PUBLISHED BULGARIAN POETRY IN MODERN BULGARIAN LANGUAGE (1793))

КОНКУРЕНЦИЯ НА ПРИТЕЖАТЕЛНОТО И ВЪЗВРАТНО ПРИТЕЖАТЕЛНОТО МЕСТОИМЕНИЕ В ПРИЛОЖЕН АСПЕКТ

КОНКУРЕНЦИЯ НА ПРИТЕЖАТЕЛНОТО И ВЪЗВРАТНО ПРИТЕЖАТЕЛНОТО МЕСТОИМЕНИЕ В ПРИЛОЖЕН АСПЕКТ
(COMPETITION BETWEEN POSSESSIVE AND REFLEXIVEPOSSESSIVE PRONOUNS IN AN APPLIED ASPECT)

ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ ТЕКСТОВЕ С ГРЪЦКО ПИСМО КАТО ИЗВОР НА ДАННИ ЗА ИСТОРИЧЕСКАТА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ

ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ ТЕКСТОВЕ С ГРЪЦКО ПИСМО КАТО ИЗВОР НА ДАННИ ЗА ИСТОРИЧЕСКАТА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ
(THE RENAISSANCE TEXTS WITH THE GREEK GRAPHICS AS A SOURCE OF DATA FOR HISTORICAL DIALECTOLOGY)

ЛЕКСИКАЛНИ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СЛАВЯНСКИТЕ ДИАЛЕКТИ В ЛИНГВОГЕОГРАФСКИ АСПЕКТ (ВЪРХУ МАТЕРИАЛ ОТ „ОБЩЕСЛАВЯНСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АТЛАС. ВЫПУСК 10. НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ”)

ЛЕКСИКАЛНИ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СЛАВЯНСКИТЕ ДИАЛЕКТИ В ЛИНГВОГЕОГРАФСКИ АСПЕКТ (ВЪРХУ МАТЕРИАЛ ОТ „ОБЩЕСЛАВЯНСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АТЛАС. ВЫПУСК 10. НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ”)
(LEXICAL SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN THE SLAVIC DIALECTS IN A LINGUISTIC-GEOGRAPHIC ASPECT (WITH MATERIAL FROM ALL SLAVIC LINGUISTIC ATLAS. V. 10. “FOLK RITES”))

КРЕОЛСКИ ЕЗИЦИ НА ОСНОВАТА НА ФРЕНСКИЯ

КРЕОЛСКИ ЕЗИЦИ НА ОСНОВАТА НА ФРЕНСКИЯ
(FRENCH-BASED CREOLES)

ЧУЖДИТЕ ДУМИ В БАНАТСКИЯ ГОВОР: СОЦИОЛИНГВИСТИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ РУМЪНСКАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА ЛЕКСИКА

ЧУЖДИТЕ ДУМИ В БАНАТСКИЯ ГОВОР: СОЦИОЛИНГВИСТИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ РУМЪНСКАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА ЛЕКСИКА
(FOREIGN WORDS IN BANAT BULGARIAN LANGUAGE: SOCIOLINGUISTIC OBSERVATIONS ON ROMANIAN AND INTERNATIONAL VOCABULARY)

РЕТОРИЧЕСКОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО

РЕТОРИЧЕСКОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО
(THE RHETORICAL PROOF)

СЛЕНГЪТ (НО И ДРУГИТЕ СОЦИОЛЕКТИ) В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА (НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ РОМАНИТЕ „НЕРОН ВЪЛКЪТ” НА ХР. КАЛЧЕВ И „РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН” ОТ П. ПИЩЯНЕК)

СЛЕНГЪТ (НО И ДРУГИТЕ СОЦИОЛЕКТИ) В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА (НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ РОМАНИТЕ „НЕРОН ВЪЛКЪТ” НА ХР. КАЛЧЕВ И „РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН” ОТ П. ПИЩЯНЕК)
(SLANG (BUT ALSO OTHER SOCIOLECTS) IN FICTION (OBSERVATIONS ON THE NOVELS NERO THE WOLF BY HR. KALCHEV AND RIVERS OF BABYLON BY P. PIŠŤANEK))

„ОТКРОВЕНО“ ЗА ЕЗИКОВИЯ ШАБЛОН

„ОТКРОВЕНО“ ЗА ЕЗИКОВИЯ ШАБЛОН
(“FRANKLY” FOR THE LANGUAGE TEMPLATES)

ДУБИТАТИВЪТ И СЕМАНТИЧНИТЕ КАРТИ НА МОДАЛНОСТТА И ЕВИДЕНЦИАЛНОСТТА

ДУБИТАТИВЪТ И СЕМАНТИЧНИТЕ КАРТИ НА МОДАЛНОСТТА И ЕВИДЕНЦИАЛНОСТТА
(DUBITATIVE AND SEMANTIC MAPS OF MODALITY AND EVIDENTIALITY)

ДОМИНАНТА И ПЕРИФЕРИЯ НА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОТО ПОЛЕ НА ПРИТЕЖАНИЕТО В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

ДОМИНАНТА И ПЕРИФЕРИЯ НА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОТО ПОЛЕ НА ПРИТЕЖАНИЕТО В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
(DOMINANT VERB AND PERIPHERY OF THE SEMANTIC FIELD)

МЕТАФОРАТА – ПОЛЕМИКИ, ОПОЗИЦИИ, АДАПТАЦИИ

МЕТАФОРАТА – ПОЛЕМИКИ, ОПОЗИЦИИ, АДАПТАЦИИ
(METAPHOR – CONTROVERSIES, OPPOSITIONS, ADAPTATIONS)

ЗА НАЦИОНАЛНОТО И ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО В СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ

ЗА НАЦИОНАЛНОТО И ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО В СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ
(FOR THE NATIONAL AND THE INTERNATIONAL IN THE MODERN BULGARIAN TERMINOLOGY)

ОТ ПУРИЗЪМ КЪМ ТЕОРИЯ НА ЕЗИКОВАТА КУЛТУРА

ОТ ПУРИЗЪМ КЪМ ТЕОРИЯ НА ЕЗИКОВАТА КУЛТУРА
(FROM PURISM TO THE THEORY OF SPEECH CULTURE)

НАДМОЩИЕ ИЛИ ПРИСПОСОБЯВАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИЛИ ЗА ТАКА НАРЕЧЕНИЯ ПРЕДОПРЕДЕЛЯЩ ЕФЕКТ ОТ ОЦЕНЯВАНЕТО (WASHBACK EFFECT)

НАДМОЩИЕ ИЛИ ПРИСПОСОБЯВАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИЛИ ЗА ТАКА НАРЕЧЕНИЯ ПРЕДОПРЕДЕЛЯЩ ЕФЕКТ ОТ ОЦЕНЯВАНЕТО (WASHBACK EFFECT)
(PREDOMINANCE AND CONFORMING IN TEACHING BULGARIAN LANGUAGE OR FOR SO CALLED WASHBACK EFFECT)

ТРУДНОСТИ В КОМПОЗИЦИОННОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПИСМЕНИЯ ТЕКСТ

ТРУДНОСТИ В КОМПОЗИЦИОННОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПИСМЕНИЯ ТЕКСТ
(DIFFICULTIES IN THE COMPOSITION STRUCTURE OF THE WRITTEN TEXT)

FRAME TEACHING METHODSIN TRAINING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

FRAME TEACHING METHODSIN TRAINING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
(FRAME TEACHING METHODSIN TRAINING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE)

ГРАМАТИЧНИ ФОРМИ НА СКАЗУЕМОТО ПРИ ИЗРАЗЯВАНЕ НА УЧТИВОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД

ГРАМАТИЧНИ ФОРМИ НА СКАЗУЕМОТО ПРИ ИЗРАЗЯВАНЕ НА УЧТИВОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД
(GRAMMATICAL FORMS OF THE PREDICATE IN EXPRESSING POLITENESS IN THE TEACHING OF BULGARIAN AS FOREIGN LANGUAGE)

ЕЗИКОВИ И ПАРАЕЗИКОВИ СРЕДСТВА ЗА ПОВИШАВАНЕ МОТИВАЦИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

ЕЗИКОВИ И ПАРАЕЗИКОВИ СРЕДСТВА ЗА ПОВИШАВАНЕ МОТИВАЦИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
(LINGUISTIC AND PARALINGUISTIC MEANS OF BOOSTING STUDENTS’MOTIVATION)

ЗА ИНТЕРПРЕТИРАНЕТО НА ИНОСКАЗАТЕЛНОСТТА НА ФРАЗЕОЛОГИЧНИТЕ ЕДИНИЦИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД

ЗА ИНТЕРПРЕТИРАНЕТО НА ИНОСКАЗАТЕЛНОСТТА НА ФРАЗЕОЛОГИЧНИТЕ ЕДИНИЦИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД
(ON INTERPRETING IDIOMATIC EXPRESSIONS WHILE STUDYING BULGARIAN AS A FOREIGN LANGUAGE)

METHODICAL MEANS OF ORGANIZING STUDENTS’ INDEPENDENT WORK WHEN LEARNING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

METHODICAL MEANS OF ORGANIZING STUDENTS’ INDEPENDENT WORK WHEN LEARNING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
(METHODICAL MEANS OF ORGANIZING STUDENTS’ INDEPENDENT WORK WHEN LEARNING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE)

ЗА ТИПОВЕТЕ ТЕКСТОВА КОХЕЗИЯ ОТ МЕТОДИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА

ЗА ТИПОВЕТЕ ТЕКСТОВА КОХЕЗИЯ ОТ МЕТОДИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА
(ON THE TYPES OF TEXTUAL COHESION FROM METHODOLOGICAL PERSPECTIVE)

ЗНАЧЕНИЕ НА СОЦИОКУЛТУРНИТЕ ФАКТОРИ ПРИ УСВОЯВАНЕТО НА АНГЛИЙСКИ КАТО ВТОРИ/ЧУЖД ЕЗИК

ЗНАЧЕНИЕ НА СОЦИОКУЛТУРНИТЕ ФАКТОРИ ПРИ УСВОЯВАНЕТО НА АНГЛИЙСКИ КАТО ВТОРИ/ЧУЖД ЕЗИК
(SIGNIFICANCE OF SOCIO-CULTURAL FACTORS IN THE ATTAINMENT OF ENGLISH AS A SECOND/FOREIGN LANGUAGE)

МОДЕЛЪТ НА ПРЕСЕЧНИТЕ ТОЧКИ – 15 ГОДИНИ ПО-КЪСНО

МОДЕЛЪТ НА ПРЕСЕЧНИТЕ ТОЧКИ – 15 ГОДИНИ ПО-КЪСНО
(THE INTERSECTIONS POINT MODEL – 15 YEARS LATER)

INFLUENCES OF LINGUISTICS ON THE INTERDISCIPLINARY RESEARCH: CULTUROLOGY, ANTHROPOLOGY, SOCIOLOGY

INFLUENCES OF LINGUISTICS ON THE INTERDISCIPLINARY RESEARCH: CULTUROLOGY, ANTHROPOLOGY, SOCIOLOGY
(INFLUENCES OF LINGUISTICS ON THE INTERDISCIPLINARY RESEARCH: CULTUROLOGY, ANTHROPOLOGY, SOCIOLOGY)

„АЗ СЪМ ТИ СЕСТРА“: ОЛГА И ЖЕНЯ, ИЗГУБЕНИ В ПРЕВОДА

„АЗ СЪМ ТИ СЕСТРА“: ОЛГА И ЖЕНЯ, ИЗГУБЕНИ В ПРЕВОДА
(“I AM YOUR SISTER”: OLGA AND JENNY LOST IN TRANSLATION)

„LEKSYKON AKSJOLOGICZNY SŁOWIAN I ICH SĄSIADÓW“ – МОДЕЛ ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА АДАПТАЦИЯ КЪМ ЗАДАЧИТЕ НА ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЯТА

„LEKSYKON AKSJOLOGICZNY SŁOWIAN I ICH SĄSIADÓW“ – МОДЕЛ ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА АДАПТАЦИЯ КЪМ ЗАДАЧИТЕ НА ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЯТА
(“LEKSYKON AKSJOLOGICZNY SŁOWIAN I ICH SĄSIADÓW” – A MODEL OF INTERDISCIPLINARY ADAPTATION TO THE TASKS OF LINGUOCULTUROLOGY)

РОЛЯТА НА ЗАГЛАВИЯТА В ОНЛАЙН МЕДИИТЕ

РОЛЯТА НА ЗАГЛАВИЯТА В ОНЛАЙН МЕДИИТЕ
(THE ROLE OF HEADLINES IN ONLINE MEDIA)

ТОПОНИМНАТА ГЪСТОТА В ПЛОВДИВСКО КАТО ОТРАЖЕНИЕ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОЦЕСИ В РЕГИОНА

ТОПОНИМНАТА ГЪСТОТА В ПЛОВДИВСКО КАТО ОТРАЖЕНИЕ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОЦЕСИ В РЕГИОНА
(TOPONYMIC DENSITY IN PLOVDIV DISTRICT AS A CONSEQUENCE OF DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE REGION)

УСТОЙЧИВИТЕ СРАВНЕНИЯ С МОДУЛ НА СРАВНЕНИЕТО ЦВЯТ В БЪЛГАРСКИЯ И РУСКИЯ ЕЗИК

УСТОЙЧИВИТЕ СРАВНЕНИЯ С МОДУЛ НА СРАВНЕНИЕТО ЦВЯТ В БЪЛГАРСКИЯ И РУСКИЯ ЕЗИК
(STABLE COMPARISONS WITH THE CHARACTERISTIC OF COMPARISON COLOR IN BULGARIAN AND RUSSIAN LANGUAGES)

ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА РУЖАТА И УПОТРЕБАТА Ѝ В НАРОДНАТА МЕДИЦИНА

ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА РУЖАТА И УПОТРЕБАТА Ѝ В НАРОДНАТА МЕДИЦИНА
(LINGUO-CULTUROLOGICAL ASPECTS OF THE MARSHMALLOW AND ITS APPLICATION IN THE TRADITIONAL MEDICINE)

ПОЛИТИКА ЧРЕЗ ГОЛОТАТА – НАДМОЩИЕ И ПОДЧИНЯВАНЕ ЧРЕЗ ЕЗИКОВО МАНИПУЛИРАНЕ НА ГОЛОТАТА НА БРАЗИЛСКИТЕ ИНДИАНЦИ ОТ ХVІ ВЕК

ПОЛИТИКА ЧРЕЗ ГОЛОТАТА – НАДМОЩИЕ И ПОДЧИНЯВАНЕ ЧРЕЗ ЕЗИКОВО МАНИПУЛИРАНЕ НА ГОЛОТАТА НА БРАЗИЛСКИТЕ ИНДИАНЦИ ОТ ХVІ ВЕК
(POLITICS THROUGH NUDITY: SUPREMACY AND SUBORDINATION THROUGH THE LINGUISTIC MANIPULATION OF THE BRAZILIAN INDIANS’ NUDITY DURING THE XVIth CENTURY)

ПАРИТЕ КАТО ПРЕСЕЧНА ТОЧКА НА ЛИНГВИСТИЧНИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИЯ ДИСКУРС

ПАРИТЕ КАТО ПРЕСЕЧНА ТОЧКА НА ЛИНГВИСТИЧНИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИЯ ДИСКУРС
(MONEY AS INTERSECTION OF LINGUISTIC AND ECONOMIC DISCOURSE)