HORIZONS IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES AND KNOWLEDGE. Volume 2. SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, 12-14 JUNE 2015. BURGAS
12-14 JUNE 2015 Cover Image

ХОРИЗОНТИ В РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЗНАНИЕТО. Том 2. 12-14 ЮНИ 2015. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, 12-14 ЮНИ 2015 г. БУРГАС
HORIZONS IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES AND KNOWLEDGE. Volume 2. SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, 12-14 JUNE 2015. BURGAS 12-14 JUNE 2015

Contributor(s): Petko Chobanov (Editor), Galya Hristozova (Editor), Milen Baltov (Editor), Evelina Dineva (Editor), Momyana Guneva (Editor), Dimitar Iudov (Editor), Radostin Dolchinkov (Editor), Maria Alexieva (Editor), Lina Anastasova (Editor), Silvi Chernev (Editor), Mariya Neykova (Editor), Mariya Neycheva (Editor), Yonka Baltadzhieva (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Language and Literature Studies, Education, Law, Constitution, Jurisprudence, Library and Information Science, Information Architecture, Electronic information storage and retrieval, Education and training, Other, Political Theory, Political Sciences, Public Administration, Public Law, Philology
Published by: Бургаски свободен университет
Keywords: Public communications; Philology; Right; Public Administration; Informatics; Computer Sciences; Technique; Technologies
Summary/Abstract: Modern society is in a state of global change. In many countries of the world, e-Government has been created and is working effectively, electronic universities are being created (e-university), e-learning e-learning is actively being introduced - this is not a complete list of concepts and phenomena that 30 years ago did not exist in reality , but at present they have become an objective reality, changing both public and economic, and political mechanisms of society. Today, the education system is undergoing significant changes. New information technologies are actively introduced into the educational process of the whole system of education (schools, colleges, universities), while the highest degree of informatization of the learning process is distance learning.

  • Print-ISBN-13: 978-619-7126-10-5
  • Page Count: 576
  • Publication Year: 2015
  • Language: English, Bulgarian, Russian
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ЗНАНИЙ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ЗНАНИЙ
(REMOTE TRAINING FOR DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES AND KNOWLEDGE)

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ХОРИЗОНТИ ЗА БЪЛГАРСКАТА НАУКА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ХОРИЗОНТИ ЗА БЪЛГАРСКАТА НАУКА
(CHALLENGES AND HORIZONS FOR THE BULGARIAN SCIENCE)

СЪВРЕМЕННАТА ХУМАНИТАРИСТИКА И ЗНАНИЕТО

СЪВРЕМЕННАТА ХУМАНИТАРИСТИКА И ЗНАНИЕТО
(MODERN HUMANITARISTICS AND KNOWLEDGE)

ДА ПРЕСЛЕДВАШ ПРИСМЕХУЛНИК - ДНЕВНИКЪТ НА ИЛИЯ БЕШКОВ „ЧЕРНАТА ТЕТРАДКА”

ДА ПРЕСЛЕДВАШ ПРИСМЕХУЛНИК - ДНЕВНИКЪТ НА ИЛИЯ БЕШКОВ „ЧЕРНАТА ТЕТРАДКА”
(TO PERSECUTE A MOCKINGBIRD - THE DIARY OF ILIYA BESHKOV “THE BLACK NOTEBOOK”)

КООПЕРАТИВНО УЧЕНЕ И МЕКИ УМЕНИЯ

КООПЕРАТИВНО УЧЕНЕ И МЕКИ УМЕНИЯ
(COOPERATIVE LEARNING AND SOFT SKILLS)

СЕМАНТИЧЕН АНАЛИЗ НА НЯКОИ ВИДОВЕ МЕТАФОРИ И МЕТОНИМИИ В ПУБЛИЦИСТИЧНИ ТЕКСТОВЕ ОТ МАРТИН КАРБОВСКИ

СЕМАНТИЧЕН АНАЛИЗ НА НЯКОИ ВИДОВЕ МЕТАФОРИ И МЕТОНИМИИ В ПУБЛИЦИСТИЧНИ ТЕКСТОВЕ ОТ МАРТИН КАРБОВСКИ
(SEMANTIC ANALYSIS OF SOME KIND OF METAPHORS AND METONYMIES IN THE JOURNALISTIC TEXTS BY MARTIN KARBOVSKI)

ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПБЛИК РИЛЕЙШНС И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПБЛИК РИЛЕЙШНС И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
(PERSONALIZED PUBLIC RELATIONS)

ИНТЕРНЕТ ИЛИ КАКВО ЗНАНИЕ „ОСТАВА В МРЕЖАТА”

ИНТЕРНЕТ ИЛИ КАКВО ЗНАНИЕ „ОСТАВА В МРЕЖАТА”
(INTERNET OR WHAT KNOWLEDGE „REMAINS IN NETWORK”)

ОНЛАЙН ВЕСТНИКЪТ VS КОНВЕЦИОНАЛНИЯ ВЕСТНИК = НОВИ ХОРИЗОНТИ

ОНЛАЙН ВЕСТНИКЪТ VS КОНВЕЦИОНАЛНИЯ ВЕСТНИК = НОВИ ХОРИЗОНТИ
(ONLINE NEWSPAPER VS CONVENTIONAL JOURNAL = NEW HORIZONS)

ТЕЛЕВИЗИЯТА – ФОРУМ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ИМИДЖ 2010 – 2015 г.

ТЕЛЕВИЗИЯТА – ФОРУМ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ИМИДЖ 2010 – 2015 г.
(THE TELEVISION – A FORUM FOR BUILDING POLITICAL IMAGE 2010 – 2015)

ПРЕССЪОБЩЕНИЯ versus НОВИНИ. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ МЕДИЙНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА PR-ТЕКСТОВЕТЕ В РЕГИОНАЛНИТЕ ВЕСТНИЦИ

ПРЕССЪОБЩЕНИЯ versus НОВИНИ. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ МЕДИЙНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА PR-ТЕКСТОВЕТЕ В РЕГИОНАЛНИТЕ ВЕСТНИЦИ
(PRESS RELEASES versus NEWS. OBSERVATIONS ON PR TEXTS MEDIA TRANSFORMATION IN REGIONAL NEWSPAPERS)

ФЕНОМЕНЪТ „МЕЧКА” В БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР - УСПЕХ НА НОВИТЕ БЪЛГАРСКИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СЕРИАЛИ ИЛИ ДОБРЕ ПОЗНАТА PR ТЕХНИКА?!

ФЕНОМЕНЪТ „МЕЧКА” В БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР - УСПЕХ НА НОВИТЕ БЪЛГАРСКИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СЕРИАЛИ ИЛИ ДОБРЕ ПОЗНАТА PR ТЕХНИКА?!
(PHENOMENOM "BEAR" IN BULGARIEN THEATER - SUCCESS OF NEW BULGARIEN TV SERIES OR WELL KNOWN PR TECHNIQUE?!)

ЗАД КУЛИСИТЕ НА ТЕАТРАЛНИЯ PR. SELFIE И BACKSTAGE СНИМКИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ КАТО PR ТЕХНИКА

ЗАД КУЛИСИТЕ НА ТЕАТРАЛНИЯ PR. SELFIE И BACKSTAGE СНИМКИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ КАТО PR ТЕХНИКА
(BEHIND THE SCENES OF THE THEATRICAL PR. SELFIE AND BACKSTAGE PHOTOS ON SOCIAL NETWORKS LIKE A PR TECNIQUE)

SOME MEANINGS OF ENGLISH CLAUSES WITH ALTERNATIVE INTERROGATIVE STRUCTURES

SOME MEANINGS OF ENGLISH CLAUSES WITH ALTERNATIVE INTERROGATIVE STRUCTURES
(SOME MEANINGS OF ENGLISH CLAUSES WITH ALTERNATIVE INTERROGATIVE STRUCTURES)

РЕКЛАМНИТЕ ТРИКОВЕ НА „ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА” В ИНТЕРНЕТ

РЕКЛАМНИТЕ ТРИКОВЕ НА „ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА” В ИНТЕРНЕТ
(THE ADVERTISEMENT TRICKS ISIS HAS BEEN USING ONLINE)

РЕКЛАМНИТЕ ПАРОДИИ КАТО ИЗТОЧНИК НА ТРАФИК В СВЕТОВНАТА МРЕЖА

РЕКЛАМНИТЕ ПАРОДИИ КАТО ИЗТОЧНИК НА ТРАФИК В СВЕТОВНАТА МРЕЖА
(ADVERTISEMENT PARODIES AS A SOURCE OF ONLINE TRAFFIC)

ЕКОЛОГИЧНА УСТОЙЧИВОСТ И ХОРИЗОНТИ В РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЕКОЛОГИЧНА УСТОЙЧИВОСТ И ХОРИЗОНТИ В РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
(ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND HORIZONS IN THE HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)

ФЕЙСБУК – КАТАЛИЗАТОР НА СЪВРЕМЕННИЯ СОЦИАЛЕН ПР

ФЕЙСБУК – КАТАЛИЗАТОР НА СЪВРЕМЕННИЯ СОЦИАЛЕН ПР
(FACEBOOK – ACCELERATOR ON MODERN SOCIAL PR)

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
(REMOTE TRAINING FOR LANGUAGE SPECIALTIES)

ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА ГЛОБАЛНОТО ЗНАНИЕ ЗА СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ

ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА ГЛОБАЛНОТО ЗНАНИЕ ЗА СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ
(PROBLEMS AND DILEMMAS OF TEACHING GLOBAL EDUCATION)

ВИСОКО ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОМОЩНИ СРЕЕДСТВА В ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

ВИСОКО ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОМОЩНИ СРЕЕДСТВА В ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
(HIGH ASSISTIVE TECHNOLOGY IN THE EDUCATION OF SPECIAL NEEDS STUDENTS)

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЗАДАЧИ В ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА МОТИВАЦИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЗАДАЧИ В ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА МОТИВАЦИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ
(EXPLORATIVE TASKS AS MEANS OF MOTIVATION IN THE PRACTICAL TRAINING OF PEDAGOGY STUDENTS)

MANAGEMENT OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS USING ICT IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS

MANAGEMENT OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS USING ICT IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS
(MANAGEMENT OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS USING ICT IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS)

СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ВЪПРОСА ЗА БЛИЗКАТА, ПОДКРЕПЯЩА ДЕЦАТА СЪС СОП СЕМЕЙНА СРЕДА

СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ВЪПРОСА ЗА БЛИЗКАТА, ПОДКРЕПЯЩА ДЕЦАТА СЪС СОП СЕМЕЙНА СРЕДА
(MODERN DIMENSIONS OF A NEIGHBORING QUESTION SUPPORTING GENDER CHILDREN)

ETHICAL PORTRAIT OF FUTURE SPECIALIST: SOCIOLOGICAL ASPECT

ETHICAL PORTRAIT OF FUTURE SPECIALIST: SOCIOLOGICAL ASPECT
(ETHICAL PORTRAIT OF FUTURE SPECIALIST: SOCIOLOGICAL ASPECT)

СИСТЕМА ЗА НОТНО ОГРАМОТЯВАНЕ В ТРЕТИ КЛАС НА СОУ

СИСТЕМА ЗА НОТНО ОГРАМОТЯВАНЕ В ТРЕТИ КЛАС НА СОУ
(A SYSTEM OF NOTE-LITERACY IN THE THIRD CLASS OF THE ELEMENTARY SCHOOL)

ДЕТСКИТЕ СТРАХОВЕ: СТРАХЪТ ОТ ЗЪБОЛЕКАР

ДЕТСКИТЕ СТРАХОВЕ: СТРАХЪТ ОТ ЗЪБОЛЕКАР
(THE FEARS OF CHILDREN: THE FEAR OF THE DENTIST)

МУЗИКОТЕРАПИЯТА – СТАТУС И ПЕРСПЕКТИВИ НА РАЗВИТИЕ В ПРОЦЕСА НА ПОДГОТОВКА НА МУЗИКАЛНИ ПЕДАГОЗИ

МУЗИКОТЕРАПИЯТА – СТАТУС И ПЕРСПЕКТИВИ НА РАЗВИТИЕ В ПРОЦЕСА НА ПОДГОТОВКА НА МУЗИКАЛНИ ПЕДАГОЗИ
(MUSIC THERAPY: STATUS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF MUSIC PEDAGOGUE’S PREPARATION)

ХУДОЖЕСТВЕНИЯТ РЕПЕРТОАР В УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МУЗИКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА”

ХУДОЖЕСТВЕНИЯТ РЕПЕРТОАР В УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МУЗИКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА”
(THE ARTISTIC REPERTOIRE IN EDUCATIONAL CONTENT OF THE MUSIC AND PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS "PEDAGOGY TRAINING IN MUSIC")

ДИГИТАЛНА ЕПОХА, ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ … ИНОВАЦИЯ ИЛИ (Р)ЕВОЛЮЦИЯ В ОБЩУВАНЕТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕНЕТО, ПРЕПОДАВАНЕТО … ОБРАЗОВАНИЕТО

ДИГИТАЛНА ЕПОХА, ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ … ИНОВАЦИЯ ИЛИ (Р)ЕВОЛЮЦИЯ В ОБЩУВАНЕТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕНЕТО, ПРЕПОДАВАНЕТО … ОБРАЗОВАНИЕТО
(DIGITAL ERA, DIGITAL TECHNOLOGY ... INNOVATION OR (R) EVOLUTION IN COMMUNICATION, THE ORGANIZATION OF LEARNING, TEACHING ... EDUCATION)

МАТЕМАТИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ И ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

МАТЕМАТИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ И ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
(MATHEMATICAL ABILITIES AND LOGICAL-MATHEMATICAL INTELLIGENCE IN THE PRIMARY SCHOOL YEARS)

РИСКОВИ СЕКСУАЛНИ ПОВЕДЕНИЯ СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ЮНОШИ

РИСКОВИ СЕКСУАЛНИ ПОВЕДЕНИЯ СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ЮНОШИ
(RISK SEXUAL BEHAVIORS AMONG BULGARIAN ADOLESCENTS)

ПРЕФОРМУЛИРАНЕ /РЕФРЕЙМИНГ/ В ПРЕПОДАВАНЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС ВЪВ ВУЗ

ПРЕФОРМУЛИРАНЕ /РЕФРЕЙМИНГ/ В ПРЕПОДАВАНЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС ВЪВ ВУЗ
(PRE-FORMULATION / REFREMIXING / IN LEARNING COURSE IN HEADQUARTERS)

ПАРТНЬОРСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ

ПАРТНЬОРСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ
(COMPETENCE FOR PARTNERSHIP)

КАТЕГОРИЯТА „ВЪЗРАСТ” И НЕЙНАТА МНОГОЗНАЧНОСТ. ПСИХОЛОГИЧНА ВЪЗРАСТ

КАТЕГОРИЯТА „ВЪЗРАСТ” И НЕЙНАТА МНОГОЗНАЧНОСТ. ПСИХОЛОГИЧНА ВЪЗРАСТ
(THE CATEGORY OF AGE AND ITS POLYSEMY. PSYCHOLOGICAL AGE)

ВРЪЗКИ МЕЖДУ ДЕТСКИТЕ НАГЛАСИ И НАГЛАСИТЕ НА РОДИТЕЛИ, ВРЪСТНИЦИ И МЕДИИ КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ

ВРЪЗКИ МЕЖДУ ДЕТСКИТЕ НАГЛАСИ И НАГЛАСИТЕ НА РОДИТЕЛИ, ВРЪСТНИЦИ И МЕДИИ КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ
(RELATIONS BETWEEN CHILDREN’S ATTITUDES AND ATTITUDES TOWARD OLDER ADULTS OF PARENTS, PEERS AND THE MEDIA)

СПЕЦИФИКА НА ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА ДИГИТАЛИЗИРАНА МУЗИКАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

СПЕЦИФИКА НА ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА ДИГИТАЛИЗИРАНА МУЗИКАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
(SPECIFICS OF PERCEPTION OF DIGITIZED MUSIC INFORMATION)

НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА ВЛИЯНИЕТО НА МУЗИКАТА ВЪРХУ ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ

НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА ВЛИЯНИЕТО НА МУЗИКАТА ВЪРХУ ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ
(SOME FEATURES OF THE INFLUENCE OF MUSIC ON THE HUMAN MIND AND BEHAVIOR)

ЕГО-ФУНКЦИОНИРАНЕТО ПРИ ЗАВИСИМИ ОТ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

ЕГО-ФУНКЦИОНИРАНЕТО ПРИ ЗАВИСИМИ ОТ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА
(EGO FUNCTIONING OF DRUG ADDICTED)

ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТА - БЪДЕЩ СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА УРЕДБА ПРИ РАЗРЕШАВАНЕТО НА СОЦИАЛНО -ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ

ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТА - БЪДЕЩ СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА УРЕДБА ПРИ РАЗРЕШАВАНЕТО НА СОЦИАЛНО -ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ
(FORMATION OF COMPETENCE IN UNIVERSITY STUDENT – FUTURE SOCIAL PEDAGOGUE FOR USING THE LAW WHEN SOLVING SOCIAL-PEDAGOGICAL PROBLEMS)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ С ДРУГИ СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСТИТУЦИИ – РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИЛОТНО ИЗСЛЕДВАНЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ С ДРУГИ СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСТИТУЦИИ – РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИЛОТНО ИЗСЛЕДВАНЕ
(INTERACTION BETWEEN PRIMARY SCHOOL AND OTHER SOCIAL-PEDAGOGICAL INSTITUTIONS – RESULTS OF A PILOT RESEARCH)

КОНФОРМИЗМЪТ – ПРОЯВЛЕНИЕ НА ИНВДИВИДУАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ

КОНФОРМИЗМЪТ – ПРОЯВЛЕНИЕ НА ИНВДИВИДУАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ
(CONFORMISM – REALIZATION OF THE INDIVIDUAL BEHAVIOR)

ГАРАНЦИИ СПРЯМО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР

ГАРАНЦИИ СПРЯМО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР
(GUARANTEES TO INSURANCE INTERMEDIARIES IN CARRYING OUT THEIR ACTIVITIES IN THE INSURANCE MARKET)

UNIFICATION OF NATIONAL LAWS IN THE CONTEXT OF ECONOMIC GLOBALIZATION

UNIFICATION OF NATIONAL LAWS IN THE CONTEXT OF ECONOMIC GLOBALIZATION
(UNIFICATION OF NATIONAL LAWS IN THE CONTEXT OF ECONOMIC GLOBALIZATION)

КЪМ ВЪПРОСА ЗА ОСПОРВАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ПРЕД КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КЪМ ВЪПРОСА ЗА ОСПОРВАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ПРЕД КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(ТО THE QUESTION OF DISPUTING PARLIAMENTARY ELECTIONS BEFORE THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA)

АВТОНОМНОСТ НА ПАЦИЕНТА - РАЗВИТИЕ НА ПРАВНАТА УРЕДБА В БЪЛГАРИЯ

АВТОНОМНОСТ НА ПАЦИЕНТА - РАЗВИТИЕ НА ПРАВНАТА УРЕДБА В БЪЛГАРИЯ
(AUTONOMY OF PATIENT - DEVELOPMENT OF LEGISLATION IN BULGARIA)

ОТНОСНО ЗНАЧЕНИЕТО НА ДОБРИТЕ НРАВИ В ТЪРГОВСКОТО ПРАВО

ОТНОСНО ЗНАЧЕНИЕТО НА ДОБРИТЕ НРАВИ В ТЪРГОВСКОТО ПРАВО
(REGARDING THE SENCE OF BONI MORES IN THE TRADE LAW)

НЯКОИ АСПЕКТИ ОТНОСНО ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА ЗА ФАКТОРИНГ И РАЗВАЛЯНЕТО МУ

НЯКОИ АСПЕКТИ ОТНОСНО ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА ЗА ФАКТОРИНГ И РАЗВАЛЯНЕТО МУ
(SOME ASPECTS REGARDING THE FACTORING CONTRACT AND ITS RESCISSION)

КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО И ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ПРИПОЗНАВАНЕТО В СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС НА РБ

КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО И ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ПРИПОЗНАВАНЕТО В СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС НА РБ
(THE UN CONVENTION ON THE CHILD’S RIGHTS AND THE CURRENT LEGAL REGULATION OF THE AFFILIATION IN THE FAMILY CODE OF REPUBLIC OF BULGARIA)

ПРАВНА СИЛА И ВЛИЗАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА АКТОВЕТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПРАВНА СИЛА И ВЛИЗАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА АКТОВЕТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(LEGAL FORCE AND THE ENTRY INTO FORCE OF THE ACTS, WHICH ESTABLISH TAX OBLIGATIONS)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ OMICS - ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОЦЕНКА НА ТОКСИЧНОСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА БЛИЗО ДО УРАНОВИТЕ МЕНИ В КАЗАХСТАН

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ OMICS - ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОЦЕНКА НА ТОКСИЧНОСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА БЛИЗО ДО УРАНОВИТЕ МЕНИ В КАЗАХСТАН
(APPLICATION OF MODERN OMICS – TECHNOLOGIES TO ASSESS THE TOXICITY OF THE ENVIRONMENT NEAR THE URANIUM MINES IN KAZAKHSTAN)

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕНЕРГИЯ

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕНЕРГИЯ
(BURGAS FREE UNIVERSITY - ENERGY PRODUCER)

DIGITAL LIBRARY FOR ORTHODOX ICONS COLLECTION OF REGIONAL HISTORICAL MUSEUM – BURGAS

DIGITAL LIBRARY FOR ORTHODOX ICONS COLLECTION OF REGIONAL HISTORICAL MUSEUM – BURGAS
(DIGITAL LIBRARY FOR ORTHODOX ICONS COLLECTION OF REGIONAL HISTORICAL MUSEUM – BURGAS)

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОРТАЛ DeLC 2.0

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОРТАЛ DeLC 2.0
(EDUCATIONAL PORTAL DeLC 2.0)

ВИРТУАЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

ВИРТУАЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
(VIRTUAL SPACE FOR LIFELONG LEARNING)

„КОГНИТИВНА РОБОТИКА“ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

„КОГНИТИВНА РОБОТИКА“ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
(„COGNITIVE ROBOTICS“ FOR LIFELONG LEARNING)

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КАНЦЕРОГЕННОТО ВЛИЯНИЕ НА АЗБЕСТА ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КАНЦЕРОГЕННОТО ВЛИЯНИЕ НА АЗБЕСТА ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ
(MEASURES TO PREVENT THE IMPACT OF CARCIROGENIC ASBESTOS ON WORKERS DURING DEMOLISHING OF BUILDINGS)

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ В ИНДУСТРИАЛНИЯ ДИЗАЙН

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ В ИНДУСТРИАЛНИЯ ДИЗАЙН
(RESEARCH METHODS IN THE INDUSTRIAL DESIGN)

НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В КАЧЕСТВЕНАТА ТЕОРИЯ НА ИМПУЛСНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ: ИМПУЛСНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ ОТ ДРОБЕН РЕД

НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В КАЧЕСТВЕНАТА ТЕОРИЯ НА ИМПУЛСНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ: ИМПУЛСНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ ОТ ДРОБЕН РЕД
(NEW TRENDS IN THE QUALITATIVE THEORY OF IMPULSIVE DIFFERENTIAL EQUATIONS: IMPULSIVE DIFFERENTIAL EQUATIONS OF FRACTIONAL ORDER)

ИНЖЕНЕРНА ГРАФИКА В РАЗЛИЧНИ ЕТАПИ НА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОДУКТ

ИНЖЕНЕРНА ГРАФИКА В РАЗЛИЧНИ ЕТАПИ НА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОДУКТ
(ENGINEERING GRAPHICS AT DIFFERENT STAGES OF PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT)

МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОЕКТИРАНЕТО - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. ПРИМЕР ОТ ШВЕДСКОТО ИНЖЕНЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОЕКТИРАНЕТО - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. ПРИМЕР ОТ ШВЕДСКОТО ИНЖЕНЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ
(DESIGN METHODOLOGY - THEORY AND PRACTICE EXAMPLE FROM SWEDISH ENGINEERING EDUCATION)

НАУКОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ В ОБЛАСТТА НА BIGDATA2

НАУКОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ В ОБЛАСТТА НА BIGDATA2
(SCIENCEMETRIC ANALYSIS IN THE “BIG DATA” AREA)

СИСТЕМАТИКА НА РАВНИННИ ЦИКЛОИДНИ ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ

СИСТЕМАТИКА НА РАВНИННИ ЦИКЛОИДНИ ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ
(SYSTEMATICS OF PLANAR CYCLOIDAL GEARS)

КИНЕМАТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПЛАНЕТНИ ПРЕДАВКИ С ДВЕ ЗЪБНИ КОЛЕЛА

КИНЕМАТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПЛАНЕТНИ ПРЕДАВКИ С ДВЕ ЗЪБНИ КОЛЕЛА
(KINEMATIC REVIEW OF PLANET GEARS WITH TWO WHEELS)

МОДИФИЦИРАН МЕТОД ЗА СИНТЕЗ НА КЛАС AB АУДИО УСИЛВАТЕЛ НАТОВАРЕН С КОМПЛЕКСЕН ТОВАР

МОДИФИЦИРАН МЕТОД ЗА СИНТЕЗ НА КЛАС AB АУДИО УСИЛВАТЕЛ НАТОВАРЕН С КОМПЛЕКСЕН ТОВАР
(MODIFICATION METHOD FOR DESIGN THE „AB” AUDIO STAGE LOADED WITH COMLEX LOAD)

МОДИФИЦИРАН МЕТОД ЗА СИНТЕЗ НА КЛАС AB АУДИО УСИЛВАТЕЛ НАТОВАРЕН С КОМПЛЕКСЕН ТОВАР

МОДИФИЦИРАН МЕТОД ЗА СИНТЕЗ НА КЛАС AB АУДИО УСИЛВАТЕЛ НАТОВАРЕН С КОМПЛЕКСЕН ТОВАР
(MODIFICATION METHOD FOR DESIGN THE “AB” AUDIO STAGE LOADED WITH COMLEX LOAD)

L0 NORM OPTIMIZATION IN SAR IMAGE RECONSTRUCTION BASED ON SPARSE DECOMPOSITION

L0 NORM OPTIMIZATION IN SAR IMAGE RECONSTRUCTION BASED ON SPARSE DECOMPOSITION
(L0 NORM OPTIMIZATION IN SAR IMAGE RECONSTRUCTION BASED ON SPARSE DECOMPOSITION)

КОДИРАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА РАЗМИТА СИСТЕМА

КОДИРАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА РАЗМИТА СИСТЕМА
(CODING THE PARAMETERS OF A FUZZY SYSTEM)

ФАБРИКА ЗА РОБОТИ

ФАБРИКА ЗА РОБОТИ
(ФАБРИКА ЗА РОБОТИ)

ПРИЛОЖЕНИЯ НА КЛЪСТЕРНИЯ АНАЛИЗ В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ НА КЛЪСТЕРНИЯ АНАЛИЗ В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ
(CLUSTER ANALYSIS APPLICATIONS INTO ANOMALY-BASED INTRUSION DETECTION SYSTEMS)

РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА ПРИ ИНДУКЦИОННО НАГРЯВАНЕ НА ВОДА

РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА ПРИ ИНДУКЦИОННО НАГРЯВАНЕ НА ВОДА
(TEMPERATURE REGULATION IN INDUCTION HEATING OF WATER)

ЧЕСТОТНО РЕГУЛИРАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН ИНВЕРТОР

ЧЕСТОТНО РЕГУЛИРАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН ИНВЕРТОР
(FREQUENCY REGULATION OF SERIAL INVERTER)

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ В БЪЛГАРИЯ - ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ И ПРОБЛЕМИ

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ В БЪЛГАРИЯ - ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ И ПРОБЛЕМИ
(CONSTRUCTION OF CHARGING STATIONS FOR ELECTRIC VEHICLES IN THE EU - BULGARIA PRACTICES AND PROBLEMS)

ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ ЗА РЕТРОФИТ НА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ НА ЕЛЕВАТОР

ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ ЗА РЕТРОФИТ НА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ НА ЕЛЕВАТОР
(POSSIBLE SOLUTION FOR THE ELECTRIC ELECTRIC RETROFIT)

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ФИРМА "ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ" АД - ГР. СРЕДЕЦ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ФИРМА "ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ" АД - ГР. СРЕДЕЦ
(ELECTROENERGY MANAGEMENT OF THE ELECTRICITY SUPPLY SYSTEM OF COMPANY PLASTIC PRODUCTS JSC - SREDEC)