A word about Aleksa Šantić, Antun Branko Šimić and Zuko Džumhur Cover Image
  • Regular Price 12.00 €

Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zuki Džumhuru
A word about Aleksa Šantić, Antun Branko Šimić and Zuko Džumhur

Contributor(s): Edim Šator (Editor), Dijana Hadžizukić (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Literary Texts, Bosnian Literature, Croatian Literature, Serbian Literature
Published by: Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet »Džemal Bijedić« u Mostaru

  • Print-ISBN-13: 978-9958-604-91-1
  • Page Count: 400
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian
Šantićevi poetski identiteti

Šantićevi poetski identiteti
(Šantić's poetic identities)

Bard za sva vremena? (Pjesničko djelo Alekse Šantića i njegova poetika i politika kulture)

Bard za sva vremena? (Pjesničko djelo Alekse Šantića i njegova poetika i politika kulture)
(The bard for all times? (Aleksa Šantić’s Poetic Oeuvre and Its Poetics and Politics of culture))

Šantićev sonetarij

Šantićev sonetarij
(Šantić's sonnets)

Funkcija mirisa u poeziji Alekse Šantića

Funkcija mirisa u poeziji Alekse Šantića
(The function of odours in the poetry of Aleksa Šantić)

Слика породице у поетском опусу Алексе Шантића

Слика породице у поетском опусу Алексе Шантића
(Picture of family in the poetic opus of Aleksa Šantić)

Паралелно читање Шантићеве драме Хасанагиница и истоимене Симовићеве драме

Паралелно читање Шантићеве драме Хасанагиница и истоимене Симовићеве драме
(Parallel reading of Šantić's Drama Hasanaginica and the Eponymous Simović's Drama)

Šantićeva dramska slika “Hasanaginice“

Šantićeva dramska slika “Hasanaginice“
(Šantić's dramatic portrait of Hasanaginica)

Metodički pristup(i) piscu i književnom djelu

Metodički pristup(i) piscu i književnom djelu
(Methodical approaches to the writer and literary work-Aleksa Šantić)

Tematski i stilistički aspekti u odabranim Šantićevim pjesmama

Tematski i stilistički aspekti u odabranim Šantićevim pjesmama
(Thematic and stylistic aspects in selected songs of Šantić)

Spacijalni akuzativ u Šantićevim pripovetkama

Spacijalni akuzativ u Šantićevim pripovetkama
(Spatial accusative in short stories by Aleksa Šantić)

Šantićeva prevodilačka djelatnost s njemačkog jezika

Šantićeva prevodilačka djelatnost s njemačkog jezika
(Šantić's translational activity from the german language)

Prostor Hercegovine u preobraženjima A. B. Šimića

Prostor Hercegovine u preobraženjima A. B. Šimića
(The space of Herzegovina in Metamorphoses by A.B. Šimić)

Smrt u pjesništvu Antuna Branka Šimića kao metafizička obnova za vječnost

Smrt u pjesništvu Antuna Branka Šimića kao metafizička obnova za vječnost
(Death in the poetry of A.B.Šimić as a metaphisical renewal for eternity)

Rima kao strukturni i semantički dio pjesničkog diskursa A. B. Šimića

Rima kao strukturni i semantički dio pjesničkog diskursa A. B. Šimića
(The theory and praxis of rhyme from a poetic aspect of A.B. Šimić)

Poetska preobraženja Antuna Branka Šimića (Sastanak sa sobom, Bolesnik, Moja preobraženja, Izgubljen)

Poetska preobraženja Antuna Branka Šimića (Sastanak sa sobom, Bolesnik, Moja preobraženja, Izgubljen)
(Poetic metamorphosis of A.B. Šimić)

Drugi u poeziji Antuna Branka Šimića i Alekse Šantića

Drugi u poeziji Antuna Branka Šimića i Alekse Šantića
(Otherness in poetry of A.B. Šimić and Aleksa Šantić)

Konceptualizacija boja u lirskom diskursu A. B. Šimića

Konceptualizacija boja u lirskom diskursu A. B. Šimića
(Conceptualisation of colours in the poetry of A.B. Šimić)

Šimićeva poezija u prijevodu na njemački jezik

Šimićeva poezija u prijevodu na njemački jezik
(Šimić's poetry in translation to the german language)

Estetički univerzalizam – Osobnost i osebujnost putopisa Zuke Džumhura

Estetički univerzalizam – Osobnost i osebujnost putopisa Zuke Džumhura
(Aesthetic universalism-distinctness of Zuko Džumhur's travelogues)

Reflektiranje orijentalnog i mediteranskog prostora i duha u putopisu Zuke Džumhura

Reflektiranje orijentalnog i mediteranskog prostora i duha u putopisu Zuke Džumhura
(Reflections of oriental and mediterranean space and spirit in the Zuko Džumhur's travelogues)

Slika Španije u putopisima i ilustracijama Zuke Džumhura

Slika Španije u putopisima i ilustracijama Zuke Džumhura
(The image of the Spain in travelogues illustrations by Zuko Džumhur)

Grad i smrt i grad kao palimpsest u Nekrologu jednoj čaršiji Zuke Džumhura

Grad i smrt i grad kao palimpsest u Nekrologu jednoj čaršiji Zuke Džumhura
(The town and the death as a polimpset in Nekrolog jednoj čaršiji by Zuko Džumhur)

Čitanja grada u prozi Putovanje bijelom lađom Zuke Džumhura

Čitanja grada u prozi Putovanje bijelom lađom Zuke Džumhura
(Readings of urban/city space in Zuko Džumhur's Putovanje bijelom lađom)

Putopisi Zuke Džumhura i njihov pripovjedač (Od bijega u djetinjstvo do povratka u historiju)

Putopisi Zuke Džumhura i njihov pripovjedač (Od bijega u djetinjstvo do povratka u historiju)
(Zuko Džumhur's travelogues and their narrator (from escaping to childhood to the return to history))

Predaje u putopisu Zuke Džumhura

Predaje u putopisu Zuke Džumhura
(Tradition in Zuko Džumhur's Itinerary)

Specifičnost jezičkog izraza Zuke Džumhura

Specifičnost jezičkog izraza Zuke Džumhura
(Specific of linguistic expression of Zuko Džumhur)

Dijalogičnost u putopisnim tekstovima Zuke Džumhura

Dijalogičnost u putopisnim tekstovima Zuke Džumhura
(Dialogue properties of Zuko Džumhur's travelogue text)

Boje i teorija prototipa u djelima Zulfkara Džumhura

Boje i teorija prototipa u djelima Zulfkara Džumhura
(Color and prototype theory in literary works of Zulfikar Džumhur)

Leksičko-semantičke posebnosti Džumhurovog putopisa

Leksičko-semantičke posebnosti Džumhurovog putopisa
(Lexico-semantic distinctiveness of Džumhur's travelogue)

Karakteristična leksika u djelu Zuke Džumhura

Karakteristična leksika u djelu Zuke Džumhura
(Specific lexic in the work of Zuko Džumhur)

Povijesni minimalizam u putopisima Zulfikara Zuke Džumhura

Povijesni minimalizam u putopisima Zulfikara Zuke Džumhura
(Historical minimalism in travelogues of Zulfikar Zuko Džumhur)