A Window into the World of Education, Science and the Youth Cover Image

Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih
A Window into the World of Education, Science and the Youth

Proceedings

Contributor(s): Sanela Nesimović (Editor), Emira Mešanović-Meša (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Language and Literature Studies, Education, Psychology, Preschool education, School education, Higher Education , Educational Psychology, Social psychology and group interaction, Inclusive Education / Inclusion, Sociology of Education, Pedagogy
Published by: UNIVERZITET U SARAJEVU – PEDAGOŠKI FAKULTET
Keywords: education; pedagogy; modern trends in education;
Summary/Abstract: Konferencija pod nazivom Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih održana je 12-13. aprila 2019. godine u Sarajevu u organizaciji Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Konferenciji je prisustvovao veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, a cilj Konferencije bio je okupljanje naučnika i stručnjaka koji se bave odgojem i obrazovanjem, njihovim perspektivama i tendencijama, trenutnim poteškoćama i primjerima dobre prakse, kao i razmjena iskustava i saznanja iz ovih oblasti te razvijanje i jačanje bosanskohercegovačke nauke i struke.

  • E-ISBN-13: 978-9926-448-07-3
  • Page Count: 835
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian, English, Croatian, Serbian
PARADIGME NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U (MATEMATIČKOM) OBRAZOVANJU

PARADIGME NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U (MATEMATIČKOM) OBRAZOVANJU
(PARADIGMS OF SCIENTIFIC RESEARCH IN (MATHEMATICS) EDUCATION)

MOGUĆNOSTI PRIMJENE MONTESSORI PRISTUPA U POČETNOJ NASTAVI MATEMATIKE

MOGUĆNOSTI PRIMJENE MONTESSORI PRISTUPA U POČETNOJ NASTAVI MATEMATIKE
(POSSIBILITIES OF USING MONTESSORI ACCESS TO THE INITIAL MATH CLASSES)

STRATEGIJE UČENIKA 5. RAZREDA U RJEŠAVANJU TEKSTUALNIH MATEMATIČKIH ZADATAKA

STRATEGIJE UČENIKA 5. RAZREDA U RJEŠAVANJU TEKSTUALNIH MATEMATIČKIH ZADATAKA
(STRATEGIES OF FIFTH GRADE PUPILS IN SOLVING MATHEMATICAL WORD PROBLEMS)

UČENJE OTKRIVANJEM NA PRIMJERU UPOZNAVANJA TALESOVA POUČKA

UČENJE OTKRIVANJEM NA PRIMJERU UPOZNAVANJA TALESOVA POUČKA
(DISCOVERY LEARNING ON EXAMPLE OF TALES’S THEOREM INSTRUCTION)

STEPEN POZNAVANJA PROGRAMSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI RAZVOJA POČETNIH MATEMATIČKIH POJMOVA BUDUĆIH ODGAJATELJA

STEPEN POZNAVANJA PROGRAMSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI RAZVOJA POČETNIH MATEMATIČKIH POJMOVA BUDUĆIH ODGAJATELJA
(THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF PROGRAM CONTENTS IN THE FIELD OF DEVELOPMENT OF EARLY MATHEMATICAL CONCEPTS FOR FUTURE EDUCATORS)

KVANTITET ZNANJA UČENIKA RAZREDNE NASTAVE O GEOMETRIJSKIM POJMOVIMA

KVANTITET ZNANJA UČENIKA RAZREDNE NASTAVE O GEOMETRIJSKIM POJMOVIMA
(THE QUANTITY OF KNOWLEDGE OF GEOMETRIC CONCEPTS FOR STUDENTS OF THE LOWER GRADES OF ELEMENTARY SCHOOL)

STEM PRISTUP U PODUČAVANJU MATEMATIKE

STEM PRISTUP U PODUČAVANJU MATEMATIKE
(STEM - APPROACH TO TEACHING MATHEMATICS)

KULTURNA BAŠTINA I STRUKTURNI ELEMENTI U UDŽBENICIMA ZA NASTAVU LIKOVNE KULTURE

KULTURNA BAŠTINA I STRUKTURNI ELEMENTI U UDŽBENICIMA ZA NASTAVU LIKOVNE KULTURE
(CULTURAL HERITAGE AND STRUCTURAL ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR THE VISUAL ARTS EDUCATION)

MUZIČKO-METODIČKE KOMPETENCIJE ODGAJATELJA

MUZIČKO-METODIČKE KOMPETENCIJE ODGAJATELJA
(MUSIC-METHODICAL COMPETENCES OF PRESCHOOL TEACHER)

GLAZBA I DIJETE S POSEBNIM POTREBAMA

GLAZBA I DIJETE S POSEBNIM POTREBAMA
(MUSIC AND A CHILD WITH SPECIAL NEEDS)

ZNAČAJ PRIMJENE SVAKODNEVNE FIZIČKE AKTIVNOSTI

ZNAČAJ PRIMJENE SVAKODNEVNE FIZIČKE AKTIVNOSTI
(SIGNIFICANCE OF APPLYING EVERYDAY PHYSICAL ACTIVITY)

KORELACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA U VIŠIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE

KORELACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA U VIŠIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE
(CORRELATION OF TEACHING CONTENT IN ELEMENTARY SCHOOL)

PAREMIOLOŠKI MINIMUM U NASTAVI NJEMAČKOG JEZIKA I NJEGOVI EKVIVALENTI U BOSANSKOM JEZIKU

PAREMIOLOŠKI MINIMUM U NASTAVI NJEMAČKOG JEZIKA I NJEGOVI EKVIVALENTI U BOSANSKOM JEZIKU
(ANALYSIS OF PAREMIOLOGICAL MINIMUM IN GERMAN LANGUAGE TEACHING AND ITS EQUIVALENTS IN THE BOSNIAN LANGUAGE)

RODNA OSJETLJIVOST U UDŽBENICIMA ZA RAZREDNU NASTAVU

RODNA OSJETLJIVOST U UDŽBENICIMA ZA RAZREDNU NASTAVU
(GENDER SENSITIVITY IN TEXTBOOKS FOR LOWER ELEMENTARY CLASS TEACHING)

NEKNJIŽEVNI TEKSTOVI U FUNKCIJI RAZVOJA ČITATELJSKIH KOMPETENCIJA UČENIKA RAZREDNE NASTAVE

NEKNJIŽEVNI TEKSTOVI U FUNKCIJI RAZVOJA ČITATELJSKIH KOMPETENCIJA UČENIKA RAZREDNE NASTAVE
(NON-LITERARYTEXTS WITH THE ROLE OF DEVELOPINGREADINGCOMPETENCIES OF CLASSROOM EDUCATION STUDENTS)

PRIKAZ OBITELJSKIH VRIJEDNOSTI KROZ HRVATSKU DJEČJU PRIČU

PRIKAZ OBITELJSKIH VRIJEDNOSTI KROZ HRVATSKU DJEČJU PRIČU
(REPRESENTATION OF FAMILY VALUES IN CROATIAN CHILDREN'S STORY)

POGLED NA INTERKULTURALNE DIMENZIJE U NASTAVI: NASTAVA NAMIJENJENA SVIM UČENICIMA, A NE SAMO KULTURALNO RAZLIČITIM

POGLED NA INTERKULTURALNE DIMENZIJE U NASTAVI: NASTAVA NAMIJENJENA SVIM UČENICIMA, A NE SAMO KULTURALNO RAZLIČITIM
(OVERVIEW OF INTERCULTURAL DIMENSIONS IN TEACHING: TEACHING INTENDED FOR ALL STUDENTS, NOT JUST THE CULTURALLY DIFFERENT ONES)

ZASTUPLJENOST VRŠNJAČKOG NASILJA U OSNOVNOJ ŠKOLI 21. VIJEKA

ZASTUPLJENOST VRŠNJAČKOG NASILJA U OSNOVNOJ ŠKOLI 21. VIJEKA
(THE PRESENCE OF BULLYING IN THE ELEMENTARY SCHOOL OF THE 21ST CENTURY)

STILOVI UČENJA KOD SREDNJOŠKOLACA

STILOVI UČENJA KOD SREDNJOŠKOLACA
(LEARNING STYLES OF HIGH SCHOOL STUDENTS)

UČINKOVITOST PROVOĐENJA INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA

UČINKOVITOST PROVOĐENJA INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA
(EFFECTIVENESS OF INCLUSIVE EDUCATION IMPLEMENTATION)

KOMPETENCIJE BUDUĆIH ODGAJATELJA IZ PODRUČJA PRIJELAZA I PRILAGODBE: ANALIZA STUDIJSKIH PROGRAMA I IMPLIKACIJE ZA PROMJENE

KOMPETENCIJE BUDUĆIH ODGAJATELJA IZ PODRUČJA PRIJELAZA I PRILAGODBE: ANALIZA STUDIJSKIH PROGRAMA I IMPLIKACIJE ZA PROMJENE
(THE ANALYSIS OF FUTURE EARLY CHILDHOOD EDUCATORS' COMPETENCES IN THE FIELD OF TRANSITION AND ADAPTATION: THE ANALYSIS OF STUDY PROGRAMS AND IMPLICATIONS FOR CHANGES)

PROMICANJE INTERKULTURALNIH KOMUNIKACIJSKIH KOMPETENCIJA U NASTAVI STRANOG JEZIKA

PROMICANJE INTERKULTURALNIH KOMUNIKACIJSKIH KOMPETENCIJA U NASTAVI STRANOG JEZIKA
(PROMOTING INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING)

INDEKS INKLUZIVNOSTI U FUNKCIJI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA

INDEKS INKLUZIVNOSTI U FUNKCIJI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA
(INCLUSION INDEX IN PLANNING AND PROGRAMMING FUNCTION)

INTEGRIRANO UČENJE SADRŽAJA I JEZIKA PUTEM METODA PROJEKTNOG UČENJA U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA STRUKE NA NIVOU VISOKOG OBRAZOVANJA

INTEGRIRANO UČENJE SADRŽAJA I JEZIKA PUTEM METODA PROJEKTNOG UČENJA U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA STRUKE NA NIVOU VISOKOG OBRAZOVANJA
(CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING THROUGH THE METHOD OF PROJECT-BASED LEARNING IN TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES AT HIGHER EDUCATION LEVEL)

BOOK REPORTS IN LEARNING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE

BOOK REPORTS IN LEARNING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE
(BOOK REPORTS IN LEARNING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE)

ULOGA NASTAVNIKA I KVALITET OBRAZOVANJA U UVJETIMA OBRAZOVNE REFORME NA PODRUČJU BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

ULOGA NASTAVNIKA I KVALITET OBRAZOVANJA U UVJETIMA OBRAZOVNE REFORME NA PODRUČJU BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
(THE ROLE OF TEACHERS AND THE QUALITY EDUCATION IN THE CONDITIONS OF EDUCATIONAL REFORMS IN THE BOSNIAN-PODRINJE CANTON – GORAŽDE)

MOGUĆNOSTI PRIMJENE OBRAZOVNE SOFTVERSKE PLATFORME MOZABOOK U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA

MOGUĆNOSTI PRIMJENE OBRAZOVNE SOFTVERSKE PLATFORME MOZABOOK U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA
(POSSIBILITIES OF APPLYING EDUCATIONAL SOFTWARE PLATFORM MOZABOOK IN TEACHING SCIENCE)

SARADNIČKO UČENJE I NJEGOVI EFEKTI NA KVALITET NASTAVE

SARADNIČKO UČENJE I NJEGOVI EFEKTI NA KVALITET NASTAVE
(COOPERATIVE LEARNING AND ITS EFFECTS ON THE QUALITY OF TEACHING)

MOGUĆNOSTI RAZVIJANJA PATRIOTIZMA U NASTAVI PREDMETA MOJA OKOLINA

MOGUĆNOSTI RAZVIJANJA PATRIOTIZMA U NASTAVI PREDMETA MOJA OKOLINA
(POSSIBILITIES OF DEVELOPING PATRIOTISM IN THE TEACHING OF THE COURSE ‘MY ENVIRONMENT’)

MEĐUNARODNI ERASMUS+ PROJEKT KAO INOVATIVNI OBLIK RADA S UČENICIMA

MEĐUNARODNI ERASMUS+ PROJEKT KAO INOVATIVNI OBLIK RADA S UČENICIMA
(THE TINTERNATIONAL ERASMUS+ PROJECT AS AN INNOVATIVE FORM OF WORK WITH STUDENTS)

ULOGA EMPIRIJSKIH ISTRAŽIVANJA I MJERNI INSTRUMENTI U ODGOJNO-OBRAZOVNIM ZNANOSTIMA

ULOGA EMPIRIJSKIH ISTRAŽIVANJA I MJERNI INSTRUMENTI U ODGOJNO-OBRAZOVNIM ZNANOSTIMA
(THE ROLE OF EMPIRICAL RESEARCH AND MEASUREMENT INSTRUMENTS IN EDUCATIONAL SCIENCES)

ULOGA UČITELJA U OSTVARIVANJU ODGOJNIH CILJEVA U RAZREDNOJ NASTAVI

ULOGA UČITELJA U OSTVARIVANJU ODGOJNIH CILJEVA U RAZREDNOJ NASTAVI
(THE ROLE OF TEACHERS IN ACHIEVING EDUCATIONAL GOALS IN CLASSROOM TEACHING)

PREDRASUDE O NASTAVNIČKOM POZIVU

PREDRASUDE O NASTAVNIČKOM POZIVU
(PREJUDICES ABOUT THE TEACHER'S PROFESSION)

REFERAT KAO VID SAMOSTALNOG I INDIVIDUALNOG RADA UČENIKA

REFERAT KAO VID SAMOSTALNOG I INDIVIDUALNOG RADA UČENIKA
(THE REPORT AS A FORM OF INDEPENDENT AND INDIVIDUAL WORK OF STUDENTS)

INOVATIVNOST I KREATIVNOST BUDUĆIH UČITELJA I ODGAJATELJA

INOVATIVNOST I KREATIVNOST BUDUĆIH UČITELJA I ODGAJATELJA
(INNOVATION AND CREATIVITY OF FUTURE TEACHERS AND PRESCHOOL TEACHERS)

OSNOVNE КARAКTERISTIКE SIMEDONIJSКOG PRISTUPA U NASTAVI MATEMATIКE

OSNOVNE КARAКTERISTIКE SIMEDONIJSКOG PRISTUPA U NASTAVI MATEMATIКE
(BASIC CHARACTERISTICS OF THE SYMHEDONIAN APPROACH AT THE INITIAL TEACHING OF MATHEMATICS)

PROCJENJIVANJE I SAMOPROCJENJIVANJE U OSNOVNOJ ŠKOLI KAO ODGOJNO-OBRAZOVNI SISTEM PO NORMAMA 21. VIJEKA

PROCJENJIVANJE I SAMOPROCJENJIVANJE U OSNOVNOJ ŠKOLI KAO ODGOJNO-OBRAZOVNI SISTEM PO NORMAMA 21. VIJEKA
(ASSESSMENT AND SELF-ASSESSMENT IN ELEMENTARY SCHOOL AS AN EDUCATIONAL SYSTEM ACCORDING TO THE NORMS OF THE 21ST CENTURY)

DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U ŠKOLAMA 21. VIJEKA

DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U ŠKOLAMA 21. VIJEKA
(CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES IN SCHOOLS OF THE 21ST CENTURY)

SEKSUALNI ODGOJ DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – TABU TEMA 21. VIJEKA

SEKSUALNI ODGOJ DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – TABU TEMA 21. VIJEKA
(SEXUAL EDUCATION FOR CHILDREN WITH DISABILITIES – A TABOO OF THE 21ST CENTURY)

ULOGA EMAPTIJE UČENIKA U SPREČAVANJU VRŠNJAČKOG NASILJA

ULOGA EMAPTIJE UČENIKA U SPREČAVANJU VRŠNJAČKOG NASILJA
(THE ROLE OF STUDENTS' EMPATHY IN PREVENTING PEER VIOLENCE)

STAVOVI I ISKUSTVA UČITELJA O PRIMJENI TEMATSKIH PRIČA U RAZVOJU INKLUZIVNIH VRIJEDNOSTI

STAVOVI I ISKUSTVA UČITELJA O PRIMJENI TEMATSKIH PRIČA U RAZVOJU INKLUZIVNIH VRIJEDNOSTI
(TEACHER'S EXPERIENCE AND ATTITUDE TOWARD APLAYING STORIES IN INCLUSIVE CLASSES)

VREDNOVANJE UČENIKA S TEŠKOĆAMA U PONAŠANJU: RAZLIKE S OBZIROM NA POHAĐANJE REDOVITOG I PRIMJERENOG OBLIKA ŠKOLOVANJA

VREDNOVANJE UČENIKA S TEŠKOĆAMA U PONAŠANJU: RAZLIKE S OBZIROM NA POHAĐANJE REDOVITOG I PRIMJERENOG OBLIKA ŠKOLOVANJA
(EVALUATION OF PUPILS WITH BEHAVIORAL DIFFICULTIES: DIFFERENCES REGARDING THE ATTENDANCE OF REGULAR AND APPROPRIATE FORMS OF SCHOOLING)

RAZLIKE U SIMPTOMIMA IMPULZIVNOSTI/HIPERAKTIVNOSTI, EMOCIONALNIH PROBLEMA, NEPAŽNJE I ANTISOCIJALNOSTI S OBZIROM NA PROCIJENJENE POTREBE ZA DODATNOM POMOĆI U UČENJU I KOREKCIJE PONAŠANJA

RAZLIKE U SIMPTOMIMA IMPULZIVNOSTI/HIPERAKTIVNOSTI, EMOCIONALNIH PROBLEMA, NEPAŽNJE I ANTISOCIJALNOSTI S OBZIROM NA PROCIJENJENE POTREBE ZA DODATNOM POMOĆI U UČENJU I KOREKCIJE PONAŠANJA
(DIFFERENCES IN SYMPTOMS OF IMPULSIVITY / HYPERACTIVITY, EMOTIONAL PROBLEMS, NEGLIGENCE AND ANTISOCIALITY GIVEN THE ASSESED NEED FOR ADDITIONAL LEARNING ASSISTANCE AND BEHAVIORAL CORRECTIONS)

VREDNOVANJE RADA PEDAGOGA U OSNOVNOJ ŠKOLI

VREDNOVANJE RADA PEDAGOGA U OSNOVNOJ ŠKOLI
(EVALUATION OF PEDAGOGUE'S WORK IN ELEMENTARY SCHOOL)

VREDNOVANJE RADA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE U INOVATIVNOJ NASTAVI

VREDNOVANJE RADA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE U INOVATIVNOJ NASTAVI
(EVALUATION OF PUPILS IN INNOVATIVE TEACHING)

ULOGA RAZREDNIKA U RADU ODJELSKE ZAJEDNIC

ULOGA RAZREDNIKA U RADU ODJELSKE ZAJEDNIC
(THE ROLE OF THE FORM TEACHER IN THE WORK OF THE CLASS COMMUNITY)

VREDNOVANJE RADA UČENIKA U NASTAVNOM PROCESU

VREDNOVANJE RADA UČENIKA U NASTAVNOM PROCESU
(EVALUATION OF STUDENTS' ACHIEVEMENTS IN THE TEACHING PROCESS)

SKRIVENO U VIDLJIVOM: ŠTO NAM OTKRIVAJU OBRAZOVNE BIOGRAFIJE ODGAJATELJA?

SKRIVENO U VIDLJIVOM: ŠTO NAM OTKRIVAJU OBRAZOVNE BIOGRAFIJE ODGAJATELJA?
(HIDDEN IN VISIBLE: WHAT DO EDUCATIONAL BIOGRAPHIES OF EDUCATORS REVEAL TO US?)

DIMENZIJE KVALITETE PREDŠKOLSKE USTANOVE IZ PERSPEKTIVE RODITELJA

DIMENZIJE KVALITETE PREDŠKOLSKE USTANOVE IZ PERSPEKTIVE RODITELJA
(DIMENSIONS QUALITY OF THE PRESCHOOL INSTITUTION FROM THE PARENTS PERSPECTIVE)

ULOGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA UČITELJA ZA ODGOJNOOBRAZOVNI RAD U KOMBINOVANIM ODJELJENJIMA

ULOGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA UČITELJA ZA ODGOJNOOBRAZOVNI RAD U KOMBINOVANIM ODJELJENJIMA
(THE ROLE OF PROFESSIONAL TEACHER'S DEVELOPMENT FOR EDUCATION IN MIXED-AGE CLASSROOMS)

SAMOPROCJENA UČENIKA O STRAHU OD ŠKOLSKOG OCJENJIVANJA

SAMOPROCJENA UČENIKA O STRAHU OD ŠKOLSKOG OCJENJIVANJA
(STUDENTS' SELF-EVALUATION ABOUT FEAR OF ASSESSMENT)

UČITELJ I KREATIVNOST U NASTAVNOM PROCESU

UČITELJ I KREATIVNOST U NASTAVNOM PROCESU
(TEACHER AND CREATIVITY IN TEACHING PROCESS)

KVALITET I METODE U NASTAVI PRIRODNIH NAUKA

KVALITET I METODE U NASTAVI PRIRODNIH NAUKA
(QUALITY AND METHODS IN THE TEACHING OF NATURAL SCIENCES)

ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA RAZVOJA KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA U REPUBLICI SRPSKOJ

ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA RAZVOJA KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA U REPUBLICI SRPSKOJ
(RESEARCH OF THE POSSIBILITY AND LIMITATION OF THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION IN THE REPUBLIC OF SRPSKA)

INFORMATIKA U RAZREDNOJ NASTAVI-INOVATIVNE TEHNIKE I UTICAJ NA PROMJENU PARADIGME UČENJA I POUČAVANJA NA VISOKOM NIVOU OBRAZOVANJA

INFORMATIKA U RAZREDNOJ NASTAVI-INOVATIVNE TEHNIKE I UTICAJ NA PROMJENU PARADIGME UČENJA I POUČAVANJA NA VISOKOM NIVOU OBRAZOVANJA
(INFORMATION TECHNOLOGY IN PRIMARY SCHOOL - INOVATIVE TECHNIQUES AND ITS IMPACT ON CHANGING PARADIGM OF LEARNING AND TEACHING IN HIGHER EDUCATION LEVEL)

ASISTENT U NASTAVI TEHNIČKE KULTURE KAO PODRŠKA INKLUZIJI U REDOVNOM OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

ASISTENT U NASTAVI TEHNIČKE KULTURE KAO PODRŠKA INKLUZIJI U REDOVNOM OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
(ASSISTANT IN LECTURES OF TECHNICAL CULTURE AS SUPPORT FOR INCLUSION IN REGULAR ELEMENTARY SCHOOL EDUCATION)