Inclusive education: dimensions, challenges, solutions Cover Image

Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Inclusive education: dimensions, challenges, solutions

Materials of the International Scientific-Practical Conference. The 6th edition from 03.12.2021

Author(s): Valentina Priţcan, Tatiana Șova
Subject(s): Social Sciences, Education, Inclusive Education / Inclusion
Published by: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo
Keywords: educație incluzivă; inclusive education;
Summary/Abstract: "Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii", conferinţă ştiinţifico practicăinternaţională (6; 2021; Bălţi). Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii:Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, Ediţia a 6-a, 3 decembrie 2021 /comitetul științific: Valentina Prițcan (coordonator) [et al.]; comitetul de organizare: TatianaŞova (coordonator) [et al.]. – Bălţi : S. n., 2021 (Tipografia din Bălţi SRL). – 460 p. : fig.,tab.Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologieşi Arte, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei, Serviciul de Asistență Psihopedagogică din Bălți.

  • Print-ISBN-13: 978-9975-161-01-5
  • Page Count: 460
  • Publication Year: 2021
  • Language: English, Romanian, Russian, German
PREDAREA ÎN PARTENERIAT ÎN CLASA INCLUZIVĂ

PREDAREA ÎN PARTENERIAT ÎN CLASA INCLUZIVĂ
(INCLUSIVE CLASSROOM PARTNERSHIP TEACHING)

PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA ÎN PARTENERIAT A LECȚIEI ÎN CLASA INCLUZIVĂ

PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA ÎN PARTENERIAT A LECȚIEI ÎN CLASA INCLUZIVĂ
(PARTNERSHIP LESSON PLANNING AND ORGANISATION IN THE INCLUSIVE CLASSROOM)

TRANSFERUL DE INOVAȚII PEDAGOGICE – IMPERATIV AL TIMPULUI

TRANSFERUL DE INOVAȚII PEDAGOGICE – IMPERATIV AL TIMPULUI
(TRANSFER OF PEDAGOGICAL INNOVATIONS - IMPERATIVE OF THE TIME)

PROFILUL DE COMPETENȚE AL CADRULUI DIDACTIC

PROFILUL DE COMPETENȚE AL CADRULUI DIDACTIC
(THE COMPETENCE PROFILE OF THE TEACHER)

STRATEGII DE EFICIENTIZARE A ȘEDINȚELOR ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL

STRATEGII DE EFICIENTIZARE A ȘEDINȚELOR ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL
(STRATEGIES TO STREAMLINE MEETINGS IN GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS)

MODALITĂȚI DE FORMARE A GÂNDIRII INOVATIVE LA STUDENȚI ÎN CADRUL CURSULUI DE „ART-PEDAGOGIE”

MODALITĂȚI DE FORMARE A GÂNDIRII INOVATIVE LA STUDENȚI ÎN CADRUL CURSULUI DE „ART-PEDAGOGIE”
(WAYS OF FORMATING INNOVATIVE THINKING FOR STUDENTS IN THE "ART-PEDAGOGY" COURSE)

DEZVOLTAREA POTENȚIALULUI CREATIV LA STUDENȚI – VIITORII PEDAGOGI PRIN INTERMEDIUL PROIECTELOR ÎN MEDIUL ONLINE

DEZVOLTAREA POTENȚIALULUI CREATIV LA STUDENȚI – VIITORII PEDAGOGI PRIN INTERMEDIUL PROIECTELOR ÎN MEDIUL ONLINE
(DEVELOPING CREATIVE POTENTIAL IN STUDENTS - FUTURE TEACHERS THROUGH ONLINE PROJECTS)

DIMENSIUNI PSIHOLOGICE ALE PERSONALITĂȚII PROFESORULUI EFICIENT

DIMENSIUNI PSIHOLOGICE ALE PERSONALITĂȚII PROFESORULUI EFICIENT
(PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS OF THE EFFECTIVE TEACHER'S PERSONALITY)

ACTIVITATEA INDEPENDENTĂ A STUDENȚILOR PEDAGOGI DIN PERSPECTIVA DIDACTICII UNIVERSITARE

ACTIVITATEA INDEPENDENTĂ A STUDENȚILOR PEDAGOGI DIN PERSPECTIVA DIDACTICII UNIVERSITARE
(INDEPENDENT ACTIVITY OF STUDENT TEACHERS FROM A UNIVERSITY TEACHING PERSPECTIVE)

ASIGURAREA PROGRESULUI INSTITUȚIEI DE EDUCAȚIE TIMPURIE PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR EDUCAȚIONALE

ASIGURAREA PROGRESULUI INSTITUȚIEI DE EDUCAȚIE TIMPURIE PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR EDUCAȚIONALE
(ENSURING THE PROGRESS OF THE EARLY EDUCATION INSTITUTION THROUGH THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL PROJECTS)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ И РОДИТЕЛЯМ В РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, ИМЕЮЩИХ ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ И РОДИТЕЛЯМ В РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, ИМЕЮЩИХ ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
(METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR TEACHERS AND PARENTS IN THE IMPLEMENTATION OF REMEDIAL AND DEVELOPMENTAL METHODS AND TECHNIQUES FOR TEACHING ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS)

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОТОВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА К РАБОТЕ В СФЕРЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОТОВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА К РАБОТЕ В СФЕРЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
(COMPONENTS OF THE MODERN EDUCATOR'S READINESS TO WORK IN THE FIELD OF INCLUSIVE EDUCATION)

ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СЛУШАТЕЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ПРОГРАММ ПЕРЕПОДГОТОВКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СЛУШАТЕЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ПРОГРАММ ПЕРЕПОДГОТОВКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
(FORMATION OF INCLUSIVE COMPETENCE IN STUDENTS BY MEANS OF NEW GENERATION RETRAINING PROGRAMS)

ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
(PECULIARITIES OF IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF PRESCHOOL TEACHERS IN INCLUSIVE EDUCATION)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧНОГО ПОДХОДА В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧНОГО ПОДХОДА В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ
(USING THE TASK APPROACH IN FORMING INTERCULTURAL COMPETENCE IN STUDENTS)

NCLUSIVE EDUCATION AS A CHALLENGE FOR THE DEVELOPMENT OF UNIVERSAL PEDAGOGICAL COMPETENCIES

NCLUSIVE EDUCATION AS A CHALLENGE FOR THE DEVELOPMENT OF UNIVERSAL PEDAGOGICAL COMPETENCIES
(NCLUSIVE EDUCATION AS A CHALLENGE FOR THE DEVELOPMENT OF UNIVERSAL PEDAGOGICAL COMPETENCIES)

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE A COMPETENȚEI DE SOLUȚIONARE A CONFLICTELOR LA ELEVII DIN CLASELE PRIMARE

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE A COMPETENȚEI DE SOLUȚIONARE A CONFLICTELOR LA ELEVII DIN CLASELE PRIMARE
(ACTIVITIES TO DEVELOP CONFLICT RESOLUTION SKILLS IN PRIMARY SCHOOL PUPILS)

EDUCAȚIA MUZICALĂ TERAPEUTICĂ: METODĂ ȘI APLICAȚII ÎN ACTIVITATEA DE RECUPERARE A ELEVILOR CU CES

EDUCAȚIA MUZICALĂ TERAPEUTICĂ: METODĂ ȘI APLICAȚII ÎN ACTIVITATEA DE RECUPERARE A ELEVILOR CU CES
(THERAPEUTIC MUSICAL EDUCATION: METHOD AND APPLICATIONS IN THE RECOVERY ACTIVITY OF STUDENTS WITH SEN)

ROLUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIONALE ȘI DE COMUNICARE (TIC) ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ

ROLUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIONALE ȘI DE COMUNICARE (TIC) ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ
(THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) IN INCLUSIVE EDUCATION)

SPECIFICUL ACTIVITĂȚILOR EXPERIENȚIALE DE CUNOAȘTERE CU MEDIUL LA VÂRSTA TIMPURIE

SPECIFICUL ACTIVITĂȚILOR EXPERIENȚIALE DE CUNOAȘTERE CU MEDIUL LA VÂRSTA TIMPURIE
(THE SPECIFICITY OF EXPERIENCE ACTIVITIES OF ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE AT EARLY AGE)

EDUCAȚIA ECOLOGICĂ ȘI PENTRU COPIII CU CES

EDUCAȚIA ECOLOGICĂ ȘI PENTRU COPIII CU CES
(ENVIRONMENTAL EDUCATION AND FOR CHILDREN WITH CAES)

ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII CONDUITELOR MOTRICE DE BAZĂ LA ELEVII CU DEFICIENȚE FIZICE

ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII CONDUITELOR MOTRICE DE BAZĂ LA ELEVII CU DEFICIENȚE FIZICE
(ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF BASIC MOTOR BEHAVIOR IN STUDENTS WITH PHYSICAL DEFICIENCIES)

ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI INCLUZIVE

ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI INCLUZIVE
(EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE EDUCATION)

EVALUAREA DIFICULTĂȚILOR DE AUTOCONTROL EMOȚIONAL LA COPII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE

EVALUAREA DIFICULTĂȚILOR DE AUTOCONTROL EMOȚIONAL LA COPII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE
(ASSESSMENT OF DIFFICULTIES IN EMOTIONAL SELF-CONTROL IN CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL REQUIREMENTS)

FORMAREA COMPETENȚEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ LA ELEVII CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE. MIT ŞI REALITATE

FORMAREA COMPETENȚEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ LA ELEVII CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE. MIT ŞI REALITATE
(ENGLISH LANGUAGE COMMUNICATION SKILLS TRAINING FOR PUPILS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. MYTH AND REALITY)

DREPTUL COPIILOR LA CUNOAȘTEREA DIVERSITĂȚII CULTURALE – DEMERSURI EDUCAȚIONALE NONFORMALE

DREPTUL COPIILOR LA CUNOAȘTEREA DIVERSITĂȚII CULTURALE – DEMERSURI EDUCAȚIONALE NONFORMALE
(CHILDREN'S RIGHT TO KNOW ABOUT CULTURAL DIVERSITY - NON-FORMAL EDUCATIONAL APPROACHES)

DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DE COMUNICARE ORALĂ LA ELEVII ALOLINGVI

DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DE COMUNICARE ORALĂ LA ELEVII ALOLINGVI
(DEVELOPING ORAL COMMUNICATIVE COMPETENCE IN NON-LINGUISTIC LEARNERS)

STRATEGII DE DEZVOLTARE A ELEVILOR PENTRU DIMINUAREA ANXIETĂȚII ȘCOLARE

STRATEGII DE DEZVOLTARE A ELEVILOR PENTRU DIMINUAREA ANXIETĂȚII ȘCOLARE
(STUDENT DEVELOPMENT STRATEGIES TO REDUCE SCHOOL ANXIETY)

STRATEGII DE DEZVOLTARE A COMPETENȚEI DE APRECIERE A IDENTITĂŢII PERSONALE ȘI A CELORLALȚI ÎN CLASELE PRIMARE

STRATEGII DE DEZVOLTARE A COMPETENȚEI DE APRECIERE A IDENTITĂŢII PERSONALE ȘI A CELORLALȚI ÎN CLASELE PRIMARE
(STRATEGIES FOR DEVELOPING THE COMPETENCE TO APPRECIATE PERSONAL IDENTITY AND THAT OF OTHERS IN PRIMARY GRADES)

ASPECTE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ A COPIILOR DE VÂRSTĂ TIMPURIE CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE A MATEMATICII ELEMENTARE

ASPECTE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ A COPIILOR DE VÂRSTĂ TIMPURIE CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE A MATEMATICII ELEMENTARE
(ASPECTS OF PSYCHOPEDAGOGICAL ASSISTANCE OF EARLY CHILDREN WITH DIFFICULTIES IN LEARNING BASIC MATHEMATICS)

PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI DE UTILIZARE A PRACTICILOR INCLUZIVE ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE A LIMBII ENGLEZE

PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI DE UTILIZARE A PRACTICILOR INCLUZIVE ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE A LIMBII ENGLEZE
(CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR USING INCLUSIVE PRACTICES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING AND LEARNING)

CONLUCRAREA INSTITUȚIEI DE EDUCAȚIE TIMPURIE CU FAMILIILE DIN CARE PROVIN COPII CU DEFICIENȚE AFECTIVE

CONLUCRAREA INSTITUȚIEI DE EDUCAȚIE TIMPURIE CU FAMILIILE DIN CARE PROVIN COPII CU DEFICIENȚE AFECTIVE
(COOPERATION OF THE EARLY EDUCATION INSTITUTION WITH FAMILIES FROM CHILDREN WITH AFFECTIVE DEFICIENCIES)

REFERENȚIALUL TEORETIC AL REMEDIERII COMPORTAMENTALE PENTRU ELEVII CLASELOR PRIMARE

REFERENȚIALUL TEORETIC AL REMEDIERII COMPORTAMENTALE PENTRU ELEVII CLASELOR PRIMARE
(THEORETICAL REFERENCE OF BEHAVIORAL REMEDY FOR PRIMARY CLASS STUDENTS)

EFICIENȚA ÎN PROCESUL DECIZIONAL LA ADOLESCENȚI

EFICIENȚA ÎN PROCESUL DECIZIONAL LA ADOLESCENȚI
(EFFICIENCY IN THE DECISION-MAKING PROCESS IN ADOLESCENTS)

FACILITAREA ÎNVĂȚĂRII ELEVILOR CU CES PRIN UTILIZAREA TIC ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ

FACILITAREA ÎNVĂȚĂRII ELEVILOR CU CES PRIN UTILIZAREA TIC ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ
(FACILITATING THE LEARNING OF SEN STUDENTS THROUGH THE USE OF ICT IN INCLUSIVE EDUCATION)

EVENTUALE STRATEGII DE EDUCAȚIE A COPIILOR CU CES ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT GENERAL

EVENTUALE STRATEGII DE EDUCAȚIE A COPIILOR CU CES ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT GENERAL
(POSSIBILI STRATEGIE PER L'EDUCAZIONE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ NELLE SCUOLE TRADIZIONALI)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, КАК УСЛОВИE ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, КАК УСЛОВИE ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
(THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A CONDITION FOR PERSON-CENTERED DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS)

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ТРУДНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ НА УРОКАХ РИСОВАНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ТРУДНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ НА УРОКАХ РИСОВАНИЯ
(FORMING SPATIAL REPRESENTATIONS IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH LEARNING DIFFICULTIES IN DRAWING LESSONS)

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ КЛАССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ КЛАССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
(DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A TYPOLOGY OF SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS OF CHILDREN WITH SPECIAL DEVELOPMENTAL NEEDS)

ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ

ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ
(FORMATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL PECULIARITIES)

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В КОНТЕКСТЕ РАЗРАБОТКИ ТИПОЛОГИИ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В КОНТЕКСТЕ РАЗРАБОТКИ ТИПОЛОГИИ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ
(A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A TYPOLOGY OF THE SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES)

ДИАГНОСТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА РАННЕГО ВОЗРАСТА КАК ПОКАЗАТЕЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ

ДИАГНОСТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА РАННЕГО ВОЗРАСТА КАК ПОКАЗАТЕЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ
(DIAGNOSIS OF THE SPEECH DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH EARLY HEARING IMPAIRMENT AS AN INDICATOR OF LEARNING OPPORTUNITIES IN CONDITIONS OF INCLUSION)

КРИТЕРИИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПОЛОГИИ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

КРИТЕРИИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПОЛОГИИ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
(CRITERIA FOR DETERMINING THE TYPOLOGY OF SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS OF CHILDREN WITH DISABILITIES OF PRESCHOOL AGE)

СТРАТЕГИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ТЕКСТОВ И ЗАДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА НА I СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТРАТЕГИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ТЕКСТОВ И ЗАДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА НА I СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(STRATEGIES OF LINGUISTIC ADAPTATION OF TEXTS AND TASKS IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH OF STUDENTS WITH HEARING IMPAIRMENT IN THE I STAGE OF GENERAL SECONDARY EDUCATION)

ASISTENȚA EDUCAȚIONALĂ A COPIILOR CU TULBURĂRI DIN SPECTRUL AUTIST ÎN CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCAȚIA INCLUZIVĂ

ASISTENȚA EDUCAȚIONALĂ A COPIILOR CU TULBURĂRI DIN SPECTRUL AUTIST ÎN CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCAȚIA INCLUZIVĂ
(ASISTENȚA EDUCAȚIONALĂ A COPIILOR CU TULBURĂRI DIN SPECTRUL AUTIST ÎN CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCAȚIA INCLUZIVĂ)

SERVICII SOCIALE ADRESATE FAMILIEI COPIILOR CU DIZABILITĂȚI

SERVICII SOCIALE ADRESATE FAMILIEI COPIILOR CU DIZABILITĂȚI
(SOCIAL SERVICES FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH DISABILITIES)

MANAGEMENTUL CONDIȚIILOR DE ÎNVĂȚARE PENTRU O ȘCOALA INCLUZIVĂ

MANAGEMENTUL CONDIȚIILOR DE ÎNVĂȚARE PENTRU O ȘCOALA INCLUZIVĂ
(MANAGING LEARNING CONDITIONS FOR AN INCLUSIVE SCHOOL)

DIMENSIUNI PSIHOLOGICE ALE ANXIETĂȚII ȘI IMAGINII DE SINE LA COPIII ABUZAȚI

DIMENSIUNI PSIHOLOGICE ALE ANXIETĂȚII ȘI IMAGINII DE SINE LA COPIII ABUZAȚI
(PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS OF ANXIETY AND SELF-IMAGING IN ABUSED CHILDREN)

EDUCAREA NOII GENERAȚII PRIVIND CORECTITUDINEA AMBALĂRII DIVERSELOR MIJLOACE MATERIALE DE PROBĂ ÎN CO-RAPORT CU PROVOCĂRILE ACTUALE

EDUCAREA NOII GENERAȚII PRIVIND CORECTITUDINEA AMBALĂRII DIVERSELOR MIJLOACE MATERIALE DE PROBĂ ÎN CO-RAPORT CU PROVOCĂRILE ACTUALE
(EDUCATING THE NEW GENERATION ON THE CORRECTNESS OF PACKAGING OF VARIOUS TEST MATERIALS IN CO-RELATION WITH CURRENT CHALLENGES)

ОРГАНИЗАЦИЯ УДАЛЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ РАСЩЕЛИНАМИ ГУБЫ И НЕБА

ОРГАНИЗАЦИЯ УДАЛЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ РАСЩЕЛИНАМИ ГУБЫ И НЕБА
(ORGANIZATION OF REMOTE COUNSELING FOR PARENTS OF CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE)

ПЕРВИЧНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ДЕТСКОМ САДУ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РАЗВИТИЯ

ПЕРВИЧНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ДЕТСКОМ САДУ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РАЗВИТИЯ
(PRIMARY ASSESSMENT OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN KINDERGARTEN AS A CONDITION FOR IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THEIR DEVELOPMENT)

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ИНКЛЮЗИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ИНКЛЮЗИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(THE EXPERIENCE OF CREATING INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENTS FOR CHILDREN WITH DISABILITIES WITH DISABILITIES IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS)

ABORDĂRI INTERCULTURALE PRIN PROIECTE TRANSDISCIPLINARE

ABORDĂRI INTERCULTURALE PRIN PROIECTE TRANSDISCIPLINARE
(INTERCULTURAL APPROACHES THROUGH TRANSDISCIPLINARY PROJECTS)

MEDIUL EDUCAȚIONAL MULTIETNIC – FACTOR STIMULATOR AL FORMĂRII COMPETENȚEI INTERCULTURALE LA VIITORII PEDAGOGI

MEDIUL EDUCAȚIONAL MULTIETNIC – FACTOR STIMULATOR AL FORMĂRII COMPETENȚEI INTERCULTURALE LA VIITORII PEDAGOGI
(MULTI-ETHNIC EDUCATIONAL ENVIRONMENT - STIMULATING FACTOR FOR TRAINING INTERCULTURAL COMPETENCE IN FUTURE TEACHERS)

STRATEGII DE FORMARE A IDENTITĂȚII PERSONALE A ELEVILOR DIN CLASELE PRIMARE

STRATEGII DE FORMARE A IDENTITĂȚII PERSONALE A ELEVILOR DIN CLASELE PRIMARE
(STRATEGIES FOR PERSONAL IDENTITY FORMATION OF PRIMARY SCHOOL PUPILS)

PREDAREA ÎN PARALEL A LIMBILOR NORDICE (DANEZA, FINLANDEZA, NORVEGIANA, SUEDEZA): ABORDĂRI CURRICULARE

PREDAREA ÎN PARALEL A LIMBILOR NORDICE (DANEZA, FINLANDEZA, NORVEGIANA, SUEDEZA): ABORDĂRI CURRICULARE
(PARALLEL TEACHING OF THE NORDIC LANGUAGES (DANISH, FINNISH, NORWEGIAN, SWEDISH): CURRICULAR APPROACHES)

MAGICIENI AI SUNETELOR – UN PROIECT ISTORICO-MUZICAL INTERETNIC

MAGICIENI AI SUNETELOR – UN PROIECT ISTORICO-MUZICAL INTERETNIC
(MAGICIANS OF SOUNDS - AN INTERETHNIC HISTORICAL-MUSICAL PROJECT)

TREI FEȚE – PROIECT INTERCULTURAL ȘI INTERETNIC

TREI FEȚE – PROIECT INTERCULTURAL ȘI INTERETNIC
(THREE FACES - INTERCULTURAL AND INTERETHNIC PROJEC)

ИНДИЙСКИЕ СТУДЕНТЫ – АКТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТИНГЕНТА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ УКРАИНЫ

ИНДИЙСКИЕ СТУДЕНТЫ – АКТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТИНГЕНТА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ УКРАИНЫ
(INDIAN STUDENTS ARE AN ACTIVE COMPONENT OF THE MODERN EDUCATIONAL CONTINGENT OF UKRAINIAN HIGHER EDUCATION)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА МУЛЬТИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА МУЛЬТИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
(PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS THROUGH THE INTRODUCTION OF MUSICAL FOLKLORE OF MULTI-ETHNIC ENVIRONMENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS)

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ РОМОВ

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ РОМОВ
(PECULIARITIES OF PREVENTING DEVIANT BEHAVIOR IN ROMA CHILDREN)

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(THE CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF INTERCULTURAL EDUCATION OF CHILDREN IN THE CONDITIONS OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION)

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ДЕТСКОМ САДУ

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ДЕТСКОМ САДУ
(BUILDING A PEDAGOGICAL CULTURE OF PARENTS IN INCLUSIVE KINDERGARTEN)

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(FORMING STUDENTS' SOCIO-CULTURAL COMPETENCE IN THE CONTEXT OF PROJECT ACTIVITIES)

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
(INTERCULTURAL EDUCATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS: PROBLEMS AND PROSPECTS)

ИНТЕРКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ИСТОРИИ

ИНТЕРКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
(INTERCULTURAL EDUCATION IN HISTORY CLASSES)

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
(PROBLEMS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO ENGINEERING STUDENTS THROUGH THE PRISM OF INTERCULTURAL COMMUNICATION)

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ УКРАИНСКИХ ВНЗ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ УКРАИНСКИХ ВНЗ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
(INTERCULTURAL ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS OF UKRAINIAN UNIVERSITIES IN AN INCLUSIVE EDUCATION SYSTEM)

ГАЙДА, КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ГАГАУЗСКОМУ МУЗЫКАЛЬНОМУ ФОЛЬКЛОРУ

ГАЙДА, КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ГАГАУЗСКОМУ МУЗЫКАЛЬНОМУ ФОЛЬКЛОРУ
(GAIDA AS A MEANS OF INTRODUCING YOUNGER STUDENTS TO GAGAUZ MUSICAL FOLKLORE)

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
(THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF VALUE ORIENTATIONS IN YOUNGER STUDENTS)

INTERKULTURELLE STUDIENGÄNGE AN HOCHSCHULEN IN DEUTSCHLAND UND IN DER REPUBLIK MOLDAU

INTERKULTURELLE STUDIENGÄNGE AN HOCHSCHULEN IN DEUTSCHLAND UND IN DER REPUBLIK MOLDAU
(INTERCULTURAL COURSES AT UNIVERSITIES IN GERMANY AND IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA)