On the Existence and Mental Character of Intentional Individuals and on Predication of Their Properties Cover Image

Existencia a mentálnosť intencionálnych indivíduí a predikácia ich vlastností
On the Existence and Mental Character of Intentional Individuals and on Predication of Their Properties

Author(s): Pavel Cmorej
Subject(s): Philosophy of Language
Published by: Filozofický ústav SAV

Summary/Abstract: Tento článok je reakciou na Sousedíkov (2012b) príspevok do diskusie o jeho chápaní intencionálnych entít, uverejnený v predchádzajúcom čísle Organonu F. Je zameraný najmä na jeho obhajobu východiskového argumentu o existencii intencionálnych indivíduí a na radikálnu modifikáciu jeho tézy II, podľa ktorej „každé intencionální jsoucno má pouze ty vlastnosti (přesněji: atributy), které mu připisujeme a žádné další”. Nová podoba tejto tézy je zrejme odpoveďou na moje pochybnosti o existencii intencionálnych indivíduí v Sousedíkovom zmysle2 načrtnuté v článku Cmorej (2012). Má čeliť najmä námietkám uvedeným na s. 105-106. V tomto príspevku sa ešte vrátim k Sousedíkovmu východiskovému argumentu a potom sa sústredím na jeho modifikovanú tézu II a s ňou späté chápanie predikácie, ktoré predložil vo svojej stati publikovanej v minulom čísle. V poslednej časti sa pokúsim zhrnúť svoje pochybnosti o nementálnosti jeho intencionálnych indivíduí.

  • Issue Year: 19/2012
  • Issue No: 4
  • Page Range: 506-522
  • Page Count: 17
  • Language: Slovak