The state written into the deposit of religion. Transformation of territorial – religious – ethnic structure of Israel in the context of interaction in the international relations Cover Image

Państwo wpisane w depozyt religii. Przeobrażenia struktury terytorialno-religijno-etnicznej Izraela w kontekście oddziaływań międzynarodowych
The state written into the deposit of religion. Transformation of territorial – religious – ethnic structure of Israel in the context of interaction in the international relations

Author(s): Andrzej Rykała
Subject(s): Politics / Political Sciences, Geography, Regional studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Izrael; Palestyna; Żydzi; Arabowie; judaizm; islam; region historyczno - polityczny; konflikt bliskowschodni; Israel; Palestine; Jews; Arabs; Judaism; Islam; Region;

Summary/Abstract: Izrael należy do tych państw, których położenie ma „wartość polityczną”. Znaczenie przypisywane obszarowi, który zajmuje, związane jest przede wszystkim z genezą i historią narodu żydowskiego oraz jego religią, w depozyt której Israel została wpisana na trwałe i na zasadzie centralnego miejsca. Swoją „wartość geopolityczną” obszar tenzmienił wraz z pojawieniem się ludności arabsko-muzułmańskiej. Jej osiedlenie się stanowiło zwrot kulturowy w historii regionu. W artykule dokonano: 1)próby określenia relacji zachodzących między judaizmem a przestrzenią życia jego wyznawców, 2) przedstawienia geograficzno-politycznych i religijnych uwarunkowań życia Żydów w diasporze w kontekście odbudowy ich siedziby narodowej, 3) analizy przyczyn, przebiegu i konsekwencji zmian usytuowania geopolitycznego Izraela w powiązaniu z przeobrażeniami jego struktury terytorialno-religijno-narodowej, 4) określenia wpływu tych przeobrażeń na zachowanie uczestników stosunków międzynarodowych. The article has attempted to: 1) define the relations between Judaism and the life space of its believers, 2) present geopolitical and religious conditioning of life of Jews in diaspora in the context of the restoration of their national seat, 3) analyse the causes, the course and the consequences of changes in geopolitical placement of Israel in connection with the transformations of its territorial-religious-national structure, 4) define the impact of these transformations on the behaviour of the international relations participants.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 03
  • Page Range: 97-149
  • Page Count: 54
  • Language: Polish