Studies in Political and Historical Geography Cover Image

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
Studies in Political and Historical Geography

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Subject(s): Politics / Political Sciences, History, Geography, Regional studies
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2300-0562
Online-ISSN: 2450-0127
Status: Ceased Publication

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • Issue No. 01
 • Issue No. 02
 • Issue No. 03
 • Issue No. 04
 • Issue No. 05
 • Issue No. 06
 • Issue No. 07
 • Issue No. 08
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” są periodykiem (rocznikiem) naukowym w języku polskim (i obszernymi streszczeniami artykułów w języku angielskim) przedstawiającym zagadnienia teoretyczne i empiryczne podejmowane przez każdą z „tytułowych” dyscyplin. Ich usytuowanie na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych, a także przyrodniczych nadaje profilowi merytorycznemu czasopisma interdyscyplinarny charakter. Pismo wydawane jest przez Katedrę Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego. Odzwierciedla profil naukowy tej jednostki i zainteresowania badawcze jej pracowników. Na łamach pisma swoje studia i materiały publikują badacze wywodzący się z łódzkiego ośrodka akademickiego, a także innych ośrodków polskich i zagranicznych. Są to zarówno uznani autorzy, jak i debiutujący, których zainteresowania naukowe koncentrują się na szeroko rozumianej problematyce geograficzno-politycznej i geograficzno-historycznej. Poszczególne numery czasopisma mają jednolitą strukturę wewnętrzną, na którą składają się następujące części: studia (recenzowane artykuły), recenzje, notatki naukowe. Większość zeszytów jest profilowana. Wyraźnie sprecyzowana problematyka sformułowana jest w przyjętym dla danego numeru podtytule. Czasopismo kierowane jest do szerokiego grona odbiorców, a więc zarówno pracowników nauki i praktyków odpowiedzialnych za realizację polityki społeczno-gospodarczej na różnych szczeblach (lokalnym, regionalnym, krajowym), studentów geografii, historii, socjologii, nauk politycznych, jak i pozostałych osób zainteresowanych problematyką geograficzno-historyczną. “Studies in Political and Historical Geography” are a research periodical (yearbook) in Polish (and extensive summaries of articles in English) presenting the theoretical and empirical issues undertaken in each of the “title” disciplines. Being situated on the border of human, social and natural sciences conditions the interdisciplinary character of the journal profile. It is issued by the Department of Political Geography and Regional Studies, University of Lodz and reflects the scientific profile of the unit as well as the research interests of its members. In the journal one can find the studies and material published by the researchers from the scientific center of Lodz but also by other Polish and foreign centers. They are represented by both authors universally recognized as an authorities of the subjects as well as debutants whose research interests focus on the broadly understood geo-political and geo-historical aspects. The individual volumes of the journal have a similar internal structure, which consists of the following sections: articles, research notes, reviews and science information. The journal is addressed to a wide audience: scientists, practitioners responsible for implementing social and economic policies at different levels (local, regional, national), students of geography, history, sociology, political science, and others interested in the geo-political and geo-historical issues.