Veçoritë themelore të nacionalizmit shqiptar Cover Image

Veçoritë themelore të nacionalizmit shqiptar
Veçoritë themelore të nacionalizmit shqiptar

Author(s): Blerim Latifi
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Qendra Për Studime Humanistike »Gani Bobi« Prishtinë
Keywords: Veçoritë themelore ; nacionalizmit shqiptar ; Jurgen Habermas ; nacionalizimin

Summary/Abstract: Në këtë punim, mes të tjerëve, ne i referohemi edhe konceptit të fi lozofi t gjerman Jurgen Habermas për nacionalizimin si “formacion i vetëdijes nacionale, e cila paraqet fenomen modern specifi k të integrimit kulturor”. Sipas Habermas ky formacion i vetëdijes supozon të pranuarit e legjendave kulturore, të fi ltruara përmes historiografi së dhe përmes refl eksionit1 . Në bazë të kësaj mund të shohim se Habermas e mbështetë paradigmën moderniste në shpjegimin e lindjes së kombit dhe nacionalizmit. Kjo paradigmë, e cila në literaturë shpesh haset edhe me termin “konstruktivizëm” e shpjegon kombin si një fenomen kulturor dhe politik i lindur nga proceset e modernizmit. Një element tjetër i kësaj paradigme qëndron në idenë se nuk e krijon kombi nacionalizmin, por anasjelltas nacionalizmi ka qenë ai që e ka krijuar kombin. Një pikëpamje të tillë e gjejmë në veprat e autorëve si Ernest Gellner2, Eric Hobsbaum3, Benedikt Anderson4, etj

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 01
  • Page Range: 140-157
  • Page Count: 18
  • Language: Albanian