The discharge of judges and court presidents in the Republic of Serbia Cover Image

Razrešenje sudija i predsednika sudova u Republici Srbiji
The discharge of judges and court presidents in the Republic of Serbia

Author(s): Smilja Spasojević
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Public Law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; Constitutional Court; judiciary; judges; discharge of judges; court presidents; Republic of Serbia;
Summary/Abstract: Pokretanje i okončanje više postupaka razrešenja sudija i početak sprovođenja postupaka razrešenja predsednika sudova u Republici Srbiji govore u prilog institucionalnoj zrelosti Visokog saveta sudstva i svih drugih činilaca koji učestvuju u ovom procesu. Ova dva postupka nisu više samo zakonske mogućnosti, njihova primena je u potpunosti zaživela, što je do sada izazvalo pozitivne i negativne efekte. Negativni efekti se ogledaju u tome što su ovi postupci neminovno interesantni sredstvima javnog informisanja, sudije koje su procesuirane su vrlo često izložene medijskom eksponiranju, što je svojevrsni pritisak na organe koji učestvuju u sprovođenju ovih postupaka. Takođe, sudija u postupku se dovodi u nelagodan položaj. Već samo pokretanje postupka smatra se utvrđenim sankcionisanim ponašanjem, kroz interpretacije medijskih saopštenja. S tim u vezi, bilo bi korisno uložiti više napora u razvijanje svesti svih učesnika postupka da se pridržavaju osnovnog načela o isključenoj javnosti u ovoj vrsti postupaka, što bi doprinelo nesmetanom sprovođenju i utvrđivanju svih relevantnih činjenica. U dosadašnjoj praksi, pritisci kroz medijska saopštenja su bili vrlo jaki, a svaki od aktera, i sudije i VSS, ih je tretirao kao otežavajuće iz sopstvene pozicije. Pozitivni efekti se ogledaju u generalnoj prevenciji na ponašanje drugih sudija, jer su postali svesni da su počeli da funkcionišu mehanizmi sankcionisanja za učinjene greške u radu. Takođe, pionirska primena ovih postupaka iznedrila je nedostatke postupka i potrebu poboljšanja zakonskih tekstova i podzakonskih akata, koji regulišu ovu oblast. Ocena uspešnosti sprovedenih postupaka razrešenja sudija biće cenjena kada uslede odluke Ustavnog suda, jer su sve sudije kojima je sudijska funkcija prestala razrešenjem podnele žalbe Ustavnom sudu. U toku su javne rasprave po ovim predmetima, VSS je aktivno učestvovao u istim i branio argumente iz svojih odluka, ali će se uspešnost zauzetih stavova VSS o razrešenju sudija ceniti nakon konačnih odluka Ustavnog suda. S tim u vezi, bitno je napomenuti da su predlozi VSS za razrešenje predsednika sudova upućenih Narodnoj skupštini, ocenjeni kao osnovani i na osnovu istih dva predsednika su razrešena sa funkcije. To govori u prilog pravilnosti sprovedenih postupaka i ispravnosti zauzetih stavova, prilikom ocene postojanja razloga za razrešenje. Nesporna je činjenica da postoje još uvek brojni i složeni problemi u srpskom pravosuđu, ali uspešnim sprovođenjem postupaka razrešenja otklanjaju se nedostaci u personalnom postupanju sudija i predsednika sudova, što utiče i na druge nosioce pravosudnih funkcija i stvara ispravne stavove da ova vrsta prestiža ne nosi sa sobom samo privilegije, već i veliku odgovornost, sa rizikom strogog sankcionisanja.

  • Page Count: 30
  • Publication Year: 2016
  • Language: Serbian