Gender equality in the municipalities and cities of Bosnia and Herzegovina Cover Image

Ravnopravnost spolova u opštinama/općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini
Gender equality in the municipalities and cities of Bosnia and Herzegovina

Author(s): Edita Miftari
Subject(s): Gender Studies, Human Rights and Humanitarian Law, Social differentiation
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: gender equality; BiH;
Summary/Abstract: Posljednjih nekoliko godina Bosna i Hercegovina se suočava sa suštinskim promjenama u okviru društvene i političke transformacije. Težnja ka priključenju Evropskoj uniji te sveobuhvatna reforma sistema i društvenih odnosa vodila je ka unapređivanju politika za ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti, a naročito ka izgradnji institucija na svim nivoima vlasti koje bi uspješno sprovodile ove politike. Tako danas u BiH postoji nebrojeno mnogo institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova, kako pri zakonodavnoj, odnosno predstavničkoj, tako i pri izvršnoj vlasti i to na svim nivoima, od najvišeg, državnog do najnižeg, lokalnog nivoa.

  • Page Count: 72
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian