Political participation of women in Bosnia and Herzegovina. Analysis of the participation of women on party lists and the final results of the 2014. general elections Cover Image

Politička participacija žena u Bosni i Hercegovini. Analiza učešća žena na stranačkim listama i konačnih rezultata općih izbora 2014.
Political participation of women in Bosnia and Herzegovina. Analysis of the participation of women on party lists and the final results of the 2014. general elections

Author(s): Edita Miftari
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Gender Studies, Sociology, Government/Political systems, Electoral systems
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: women; political participation; BiH; elections 2014;
Summary/Abstract: Iako prve studije o rodnoj neravnopravnosti u domenu političke participacije datiraju s početka prošlog vijeka, značajan razvoj interdisciplinarnog pristupa u izučavanju faktora o političkoj participaciji žena se dogodio tek osamdesetih i devedesetih godina ekspanzijom feminističke teorije. Shodno ovome, ključ za izučavanje političke socijalizacije i participacije žena postaje povezivanje političkih nauka, sociologije, psihologije i feminističke teorije, odnosno rodnih studija.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-24-3
  • Page Count: 64
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian