The City as a Source of Cultural Identity Cover Image
  • Price 2.00 €

Grad kao izvorište kulturnih identiteta
The City as a Source of Cultural Identity

Author(s): Marija Ristivojević
Subject(s): Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Sociology of Culture
Published by: Srpski genealoški centar
Summary/Abstract: Ovaj rad predstavlja prezentaciju teorijsko-metodološkog i konceptualnog referentnog okvira kao osnove dosadašnjeg, a i budućeg istraživanja u okviru projekta. Glavna teza od koje sam u istraživanju pošla jeste da se grad može posmatrati kao izvorište kulturnih identiteta. Uticaj lokalne sredine na proizvodnju određene identitetske kategorije pratila sam kroz analizu odnosa muzike i mesta na primeru beogradske rokenrol muzičke scene. Pod time podrazumevam sagledavanje rokenrola kao lokalnog muzičkog i kulturnog fenomena, identifikovanje ključnih značenjskih elemenata na kojima se taj identitet zasniva (u smislu lokalnosti), a zatim i ispitivanje načina na koji se taj identitetski model upotrebljava u svakodnevnom životu. Značaj ovako postavljenog istraživanja vidim u trasiranju procesa prilikom koga jedan globalni fenomen, u korelaciji sa lokalnom sredinom, isprva počinje da se percipira kao lokalni (autentični), a zatim prerasta u svojevrsni simbol lokalne sredine.

  • Page Range: 57-72
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2011
  • Language: Serbian