Selected issues from the theory and practice of speech therapy Cover Image
 • Regular Price 10.00 €

Teoria i praktyka logopedyczna. Wybrane zagadnienia
Selected issues from the theory and practice of speech therapy

Contributor(s): Ewa Gacka (Editor), Monika Kaźmierczak (Editor)
Subject(s): Language studies, Theoretical Linguistics, Higher Education
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: logopedics; speech therapist; speech-language pathology; diagnosis and speech therapy in logopedics; communication; voice disorders; speech and language therapy prevention
Summary/Abstract: All the texts in the monography “Selected issues from the theory and practice of speech ther-apy” are a development of speeches given during the nationwide speech therapy conference “Logopedics against challenges and threats of the 21st century”, organized by the Department of Polish Dialectology and and Logopedics at the Institute of Polish Language and and Logo-pedics at the University of Lódź, which took place on October 14, 2017. The publication in-cludes work in the field of diagnosis, therapy, and speech therapy prophylaxis, research results and theoretical considerations of speech therapists representing various national research centers, as well as representatives of related scientific disciplines: medicine, linguistics, peda-gogy, psychology. // Teksty zawarte w monografii pt. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki logopedycznej stanowią rozwinięcie wystąpień wygłoszonych podczas ogólnopolskiej kon-ferencji logopedycznej Logopedia wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, zorganizowanej przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii Instytutu Języka Polskiego i Logopedii Uni-wersytetu Łódzkiego, która odbyła się 14 października 2017 r. W publikacji znalazły się prace z zakresu diagnozy, terapii, a także profilaktyki logopedycznej, wyniki badań oraz rozważania teoretyczne logopedów reprezentujących różne krajowe ośrodki badawcze, a także przedsta-wicieli pokrewnych dyscyplin naukowych: medycyny, językoznawstwa, pedagogiki, psycho-logii.

 • E-ISBN-13: 978-83-8142-105-8
 • Print-ISBN-13: 978-83-8142-104-1
 • Page Count: 222
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Szanse i zagrożenia dla teorii i praktyki logopedii XXI wieku

Szanse i zagrożenia dla teorii i praktyki logopedii XXI wieku
(Opportunities and threats for the theory and practice of speech therapy in the 21st century)

 • Price: 1.00 €
Znaczenie mięśni w budowie i czynnościach narządów jamy ustnej

Znaczenie mięśni w budowie i czynnościach narządów jamy ustnej
(Importance of muscles for structure and function of oral cavity organs)

 • Price: 1.00 €
Zaburzenia semantyki frazeologizmów u osób w łagodnej fazie otępienia alzheimerowskiego. Wstępne wyniki badań

Zaburzenia semantyki frazeologizmów u osób w łagodnej fazie otępienia alzheimerowskiego. Wstępne wyniki badań
(Disorders within the Semantics of Phrasemes in People with Early Stage Alzheimer’s Dementia. Preliminary Research Results)

 • Price: 1.00 €
Sprawność językowa dzieci z uszkodzonym narządem słuchu

Sprawność językowa dzieci z uszkodzonym narządem słuchu
(Linguistic performance of hearing impaired children)

 • Price: 1.00 €
Sposoby tworzenia czasownikowych gniazd słowotwórczych przez dzieci w wieku przedszkolnym

Sposoby tworzenia czasownikowych gniazd słowotwórczych przez dzieci w wieku przedszkolnym
(The ways of building verbal word-formation nests by pre-school children)

 • Price: 1.00 €
Diagnozowanie i usprawnianie funkcji oddechowej w postępowaniu logopedycznym. Ujęcie teoretyczne i praktyczne

Diagnozowanie i usprawnianie funkcji oddechowej w postępowaniu logopedycznym. Ujęcie teoretyczne i praktyczne
(Diagnosing and streamlining the respiratory function in speech-therapy proceedings. Theore-tical and practical perspective)

 • Price: 1.00 €
Fluencja słowna w otępieniu naczyniopochodnym – ujęcie kliniczne

Fluencja słowna w otępieniu naczyniopochodnym – ujęcie kliniczne
(Verbal fluency in vascular dementia – clinical approach)

 • Price: 1.00 €
Logopeda wobec konsekwencji kolczykowania narządów zespołu ustno-twarzowego

Logopeda wobec konsekwencji kolczykowania narządów zespołu ustno-twarzowego
(Speech therapist facing consequences of oral piercing)

 • Price: 1.00 €
Superwizja w zawodzie logopedy

Superwizja w zawodzie logopedy
(Supervision for speech therapists)

 • Price: 1.00 €
Rola gestów fonicznych w wychowaniu komunikacyjnym dzieci w wieku przedszkolnym

Rola gestów fonicznych w wychowaniu komunikacyjnym dzieci w wieku przedszkolnym
(Role of phonic gestures in communication education in kindergarten age children)

 • Price: 1.00 €
Lokalizacja nowotworów głowy i szyi oraz jej znaczenia dla skutecznej terapii logopedycznej

Lokalizacja nowotworów głowy i szyi oraz jej znaczenia dla skutecznej terapii logopedycznej
(The influence of the tumor location of HNC (head and neck cancer) on effective speech and swallow therapy)

 • Price: 1.00 €
Logopedyczne badania dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy i języka uwarunkowanymi korowo. Projekt badań własnych

Logopedyczne badania dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy i języka uwarunkowanymi korowo. Projekt badań własnych
(Logopedic researches of children and youth with cortical based speech and language disorders. Own research project)

 • Price: 1.00 €
Jak logopeda może pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym?

Jak logopeda może pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym?
(How a speech therapist can help children with selective mutism?)

 • Price: 1.00 €
Mowa w zaniku wieloukładowym – problem diagnozy logopedycznej. Studium przypadku

Mowa w zaniku wieloukładowym – problem diagnozy logopedycznej. Studium przypadku
(The speech in multiple system atrophy – issue of language disorders diagnosis. Case study)

 • Price: 1.00 €
O głosie „wrażliwca” (wybrane zagadnienia)

O głosie „wrażliwca” (wybrane zagadnienia)
(About voice of very sensitive person (selected problems))

 • Price: 1.00 €
Przesiewowe badania mowy jako działania służące identyfikacji dzieci z grupy ryzyka zaburzeń mowy

Przesiewowe badania mowy jako działania służące identyfikacji dzieci z grupy ryzyka zaburzeń mowy
(Screening examination of speech as a means of identyfing children at risk of speech disorders)

 • Price: 1.00 €
Wpływ zaburzeń mowy u dzieci sześcio- i siedmioletnich na naukę czytania i pisania

Wpływ zaburzeń mowy u dzieci sześcio- i siedmioletnich na naukę czytania i pisania
(The influence of speech disorders in six- and seven-year-old children on learning to read and write)

 • Price: 1.00 €