Commerce 4.0 - science, practice and education. Conference proceedings Cover Image

Търговия 4.0 - наука, практика и образование. Сборник с доклади
Commerce 4.0 - science, practice and education. Conference proceedings

Contributor(s): Violeta Dimitrova (Editor), Dancho Danchev (Editor), Elitsa Gramatikova (Editor), Desislava Grozdeva (Editor), Mihal Stojanov (Editor), Donka Zhelyazkova (Editor), Yulia Hristova (Editor), Hristo Traykov (Editor), Miglena Dushkova (Editor), Violeta Peteva Laskova (Editor), Tsvetnen Tsvetkov (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Economy, Education, Psychology, National Economy, Business Economy / Management, Financial Markets, Marketing / Advertising, ICT Information and Communications Technologies, Socio-Economic Research
Published by: Икономически университет - Варна
Keywords: commerce; trade; economics of commerce; education in commerce; trade science
Summary/Abstract: The jubilee international scientific conferences organized by the Economics and Management of Commerce Department at University of Economics-Varna every five years are a long-standing tradition that has proven its place and importance for the academic community. The current conference "Commerce 4.0 - science, practice and education" is dedicated to the 65th anniversary of the Economics and Management of Commerce Department and the 70th anniversary of the “Economics and Commerce” specialty. The celebration of the anniversaries is reason to commemorate with gratitude the founders of the University and the Economics and Management of Commerce Department, who have realized the fundamental role of commerce for the development of the economy and the society as a whole, as well as to pay due attention to the current problems in the development of the theory and commercial practice.

  • Print-ISBN-13: 978-954-21-0980-8
  • Page Count: 500
  • Publication Year: 2018
  • Language: English, Bulgarian, Russian
Обучението и науката по търговия – традиции и предизвикателства

Обучението и науката по търговия – традиции и предизвикателства
(Commerce Education and Science – Traditions and Challenges)

Омниканална търговия и омниканални потребители

Омниканална търговия и омниканални потребители
(Omnichannel Retailing and Omnichannel Consumers)

Достъпът до финансовата инфраструктура като фактор за качеството на търговското кредитиране

Достъпът до финансовата инфраструктура като фактор за качеството на търговското кредитиране
(Access to financial infrastructure as a factor for quality of commercial credit)

Изследване на връзките на застрахователните компании със застрахователните брокери на пазара за общозастраховане в България

Изследване на връзките на застрахователните компании със застрахователните брокери на пазара за общозастраховане в България
(Analyzing the connection between insurance companies and insurance intermediaries on the non-life insurance market in Bulgaria)

Електронните продажби на облекло и обувки в България – състояние и тенденции

Електронните продажби на облекло и обувки в България – състояние и тенденции
(Apparel and footwear online sales in Bulgaria – current state and trends)

Приложение на регресионния анализ при управление риска в дейността на франчайзодателя

Приложение на регресионния анализ при управление риска в дейността на франчайзодателя
(Application of regression analysis in managing the risk in the franchiser’s business)

Прилагане метода „анализ на йерархичните връзки” при съгласуваност на резултатите при оценка на бизнеса

Прилагане метода „анализ на йерархичните връзки” при съгласуваност на резултатите при оценка на бизнеса
(Applying the analytic hierarchy process method to the consistency of results in business evaluation)

Блокчейн технологията и умните договори в ритейлинга

Блокчейн технологията и умните договори в ритейлинга
(Blokchain and Smart Contracts in Retailing)

Предизвикателства пред обучението на специалисти по търговия

Предизвикателства пред обучението на специалисти по търговия
(Challenges in education for specialists in commerce)

Комбиниране на анализ на пазарната кошница с методи за клъстеризиране и RFM анализ

Комбиниране на анализ на пазарната кошница с методи за клъстеризиране и RFM анализ
(Combining market basket anajysis with clustering and RFM analysis)

Коммерческие угрозы экономической безопасности предприятий молочной отрасли Украины

Коммерческие угрозы экономической безопасности предприятий молочной отрасли Украины
(Commercial threats of economic security of dairy industry enterprises of Ukraine)

Потребителското поведение в предвидимото бъдеще – промени и предизвикателства

Потребителското поведение в предвидимото бъдеще – промени и предизвикателства
(Consumer behaviour in the foreseeable future – changes and challenges)

Съвременни предизвикателства пред обучението на студенти в областта на икономиката на търговията

Съвременни предизвикателства пред обучението на студенти в областта на икономиката на търговията
(Contemporary challenges to the education of students in the area of economics of commerce)

Критерии за позициониране на животозастрахователните компании в съзнанието на потребителите

Критерии за позициониране на животозастрахователните компании в съзнанието на потребителите
(Criteria for positioning life insurance companies in the consideration of consumers)

Краудфандинг в высшем образовании: новые формы для устойчивого развития

Краудфандинг в высшем образовании: новые формы для устойчивого развития
(Crowdfunding in higher education: new forms for sustainable development)

Дигиталните маркетинг тенденции в търговията на дребно и влиянието им върху потребителския избор

Дигиталните маркетинг тенденции в търговията на дребно и влиянието им върху потребителския избор
(Digital marketing trends in retail and their impact on consumer choice)

Дигитални технологии разтърсват конкурентната структура на търговията на дребно

Дигитални технологии разтърсват конкурентната структура на търговията на дребно
(Digital technologies disrupted competitive structure of retailing)

Електронно интегриране на процесите във веригата на доставки в българските предприятия

Електронно интегриране на процесите във веригата на доставки в българските предприятия
(Electronic integration of supply chain processes in Bulgarian enterprises)

Показатели за ликвидност на фирмите

Показатели за ликвидност на фирмите
(Indicators of liquidity of firms)

Индустрия 4.0 – трансформации и стратегически алтернативи пред предприемачеството и управлението на търговската дейност

Индустрия 4.0 – трансформации и стратегически алтернативи пред предприемачеството и управлението на търговската дейност
(Industry 4.0 – transformations and strategic alternatives to entrepreneurship and management of the commercial activity)

Иновативни образователни технологии при обучението на специалисти по търговия

Иновативни образователни технологии при обучението на специалисти по търговия
(Innovative educational technologies in the training of trade specialists)

Интелигентност и търговия

Интелигентност и търговия
(Intelligence and trade)

Показатели за ефективност на търговските процеси

Показатели за ефективност на търговските процеси
(Key performance indicators of trade processes)

Методика за оценка влиянието на изменението на референтната стойност на лекарствените продукти, включени в плс върху стойността, заплащана от НЗОК

Методика за оценка влиянието на изменението на референтната стойност на лекарствените продукти, включени в плс върху стойността, заплащана от НЗОК
(Methodology for the assessment of the changes in the reference value of the medicinal products on the value paid by the NHIF)

Омниканална стратегия за електронна търговия с бързооборотни потребителски стоки (БОПС)

Омниканална стратегия за електронна търговия с бързооборотни потребителски стоки (БОПС)
(Omni-Channel E-commerce Strategy for Fast Moving Consumer Goods (FMCG))

On measurement of education quality at universities

On measurement of education quality at universities
(On measurement of education quality at universities)

Оптимизиране на транспортните разходи чрез многопродуктова транспортна задача

Оптимизиране на транспортните разходи чрез многопродуктова транспортна задача
(Optimizing the transportation costs by means of multi-product transportation problem)

Особености на продукта и на елементите на електроенергийния пазар

Особености на продукта и на елементите на електроенергийния пазар
(Product features and electricity market elements)

О логистических преимуществах России и Болгарии в международных цепях поставок

О логистических преимуществах России и Болгарии в международных цепях поставок
(Regarding the logistics advantages of Russia and Bulgaria in international supply chains)

Планиране на търговския асортимент: преглед на литературата и практиката

Планиране на търговския асортимент: преглед на литературата и практиката
(Retail assortment planning: review of literature and practice)

Российская компания-ритейлер „Mагнит” как пример эффективного управления торговой сетью

Российская компания-ритейлер „Mагнит” как пример эффективного управления торговой сетью
(Russian company-retailer “Magnit” as an example of efficient management of the trading network)

„Шоков растеж” – единствената алтернатива за просперитет на модерна България

„Шоков растеж” – единствената алтернатива за просперитет на модерна България
(“Shock growth” – the only alternative for the prosperity of modern Bulgaria)

Пазаруването – ползи и мотивация на българския потребител

Пазаруването – ползи и мотивация на българския потребител
(Shopping – benefits and motivation of Bulgarian customer)

Предизвикателства пред приложението на модели за управление на клиентски портфейли

Предизвикателства пред приложението на модели за управление на клиентски портфейли
(Challenges for the Application of Customer portfolio models)

Шоурумингът като омниканално предизвикателство в конкурентната борба между търговците

Шоурумингът като омниканално предизвикателство в конкурентната борба между търговците
(Showrooming as a competitive omnichannel retail challenge)

Умни магазини

Умни магазини
(Smart retail outlets)

Smart technologies in Estonian retailing

Smart technologies in Estonian retailing
(Smart technologies in Estonian retailing)

Структурни проблеми на съвременната пазарна система

Структурни проблеми на съвременната пазарна система
(Some structural problems of contemporary market system)

Структура на интелектуалния капитал в търговията на дребно

Структура на интелектуалния капитал в търговията на дребно
(Structure of intellectual capital in retail trade)

Исследование динамики продаж садового оборудования и инструмента с помощью CASIO FX-CG20

Исследование динамики продаж садового оборудования и инструмента с помощью CASIO FX-CG20
(Study of sales dynamics of garden equipment and tools using CASIO FX-CG20)

Проучване на пазара на черупкови плодове в област Варна

Проучване на пазара на черупкови плодове в област Варна
(Survey of the nut market in Varna region)

Предстоящата икономическа криза 2019-2020 г.

Предстоящата икономическа криза 2019-2020 г.
(The forthcoming economic crisis 2019-2020)

Пазарът на птиче месо – състояние и перспективи

Пазарът на птиче месо – състояние и перспективи
(The market of poultry meat – state and perspectives)

Специфика на омниканалната търговия на луксозни стоки

Специфика на омниканалната търговия на луксозни стоки
(The specificity of the omnichannel lixury retail)

Пазарът на вино в България – анализи и перспективи за развитие

Пазарът на вино в България – анализи и перспективи за развитие
(The wine market in Bulgaria – analyzes and perspectives for development)

Нещата в транспорта започват да мислят

Нещата в транспорта започват да мислят
(Things in transport start to think)

Утилитарни и хедонистични възприятия на потребителите към цената

Утилитарни и хедонистични възприятия на потребителите към цената
(Utilitarian and hedonistic perceptions of consumer to the price)