Collection of papers "Twenty Years of the Dayton Peace Agreement" Cover Image

Зборник радова "Двадесет година Дејтонског мировног споразума"
Collection of papers "Twenty Years of the Dayton Peace Agreement"

The scientific meeting was held at Law Faculty of the University of East Sarajevo, on October 24, 2015 in Pale

Contributor(s): Radomir Lukić (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву
Keywords: Dayton agreement;Bosnia and Herzegovina;
Summary/Abstract: Парафирање Општег оквирног споразума о миру за Босну и Херцеговину пре двадесет две године, у Дејтону, 21. новембра 1995. године, а потом и његово потписивање, 14. децембра у Паризу, најзначајнији су датуми у другој половини прошлог века за народе, националне мањине и грађане у Босни и Херцеговини. Они су омогућили крај грађанског рата и утврђивање мира, дали шансу за опстанак Босне и Херцеговине као политичке и државне заједнице и улили наду да ће та шанса да буде искориштена на добробит свих у Републици Српској, Федерацији Бо¬сни и Херцеговини, односно у Босни и Херцеговини као заједници два ентитета, три конститутивна народа и оних грађана који не припадају ни једном од конститутивних народа.

  • Print-ISBN-13: 978-99938-57-43-3
  • Page Count: 880
  • Publication Year: 2017
  • Language: Serbian
Принципи владавине права у јуриспруденцији међународног суда правде - res iudicata у спору СР Југославије/Србије и Босне и Херцеговине

Принципи владавине права у јуриспруденцији међународног суда правде - res iudicata у спору СР Југославије/Србије и Босне и Херцеговине
(The principles of the rule of law in the jurisprudence of the International Court of Justice - res judicata in dispute SR Yugoslavia / Serbia and Bosnia and Herzegovina)

Владавина права у међународној заједници: тенденције развоја

Владавина права у међународној заједници: тенденције развоја
(Rule of Law in International Community: Tendencies of Development)

Место ССП у правном систему придружене државе са освртом на Дејтонски мировни споразум и Устав БиХ

Место ССП у правном систему придружене државе са освртом на Дејтонски мировни споразум и Устав БиХ
(State of the SAA in the Legal System of Associated Countries with Reference to the Dayton Peace Agreement and the Constitution of Bosnia and Herzegovina)

Техника закључења међудржавних уговора под окриљем међународних организација

Техника закључења међудржавних уговора под окриљем међународних организација
(The Technique of Concluding International Treaties Under the Auspices of International Organizations)

Легалност унилатералне хуманитарне интервенције

Легалност унилатералне хуманитарне интервенције
(The Legality of Unilateral Humanitarian Intervention)

Prednosti i nedostaci članstva u Evropskoj uniji

Prednosti i nedostaci članstva u Evropskoj uniji
(Advantages and Disadvantages of Membership in the European Union)

Међународно право између нормативности и деформализације

Међународно право између нормативности и деформализације
(International Law Between Normativity and Deformalization)

Финансијскоправни аспекти Споразума о стабилизацији и придруживању између европских заједница и њихових држава чланица и Босне и Херцеговине

Финансијскоправни аспекти Споразума о стабилизацији и придруживању између европских заједница и њихових држава чланица и Босне и Херцеговине
(Financial Legal Aspects of the Stabilization and Association Agreement Between the European Communities and Their Member States and Bosnia and Herzegovina)

Aktuelna pitanja nadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz Člana VI3A) Ustava Bosne i Hercegovine:najnovija praksa i mogući izazovi

Aktuelna pitanja nadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz Člana VI3A) Ustava Bosne i Hercegovine:najnovija praksa i mogući izazovi
(Current Issues of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina Under Article VI/3A) of the Constitution of Bosnia and Herzegovina: the Latest Case-Law and Possible Challenges)

Дејтонски споразум и радно законодавство

Дејтонски споразум и радно законодавство
(Dayton Agreement and Labor Legislative)

Ustavna norma kao bitak i trebanje

Ustavna norma kao bitak i trebanje
(Constitutional Norms - What They Are and What They Have to Be)

Утицај Охридског споразума на начела адекватне и правичне заступљености, употребу језика, симбола и писама, децентрализацију и образовање у Републици Македонији

Утицај Охридског споразума на начела адекватне и правичне заступљености, употребу језика, симбола и писама, децентрализацију и образовање у Републици Македонији
(Adequate and Righteous Representation as a Founding Principle of Employment in the Administration of the Republic of Macedonia)

Демократија у Уставу Босне и Херцеговине

Демократија у Уставу Босне и Херцеговине
(Democracy in the Constitution of Bosnia and Herzegovina)

Босанскохерцеговачки федерализам у светлости права на рецесију

Босанскохерцеговачки федерализам у светлости права на рецесију
(Federalism in Bosnia and Herzegovina in the Light of the Right of Secession)

Bosna i Hercegovina - ustavna država?

Bosna i Hercegovina - ustavna država?
(Bosnia and Herzegovina - Constitutional State?)

Национално и грађанско у Уставу Босне и Херцеговине

Национално и грађанско у Уставу Босне и Херцеговине
(National and Civic in the Constitution of Bosnia and Herzegovina)

Поводом новог нацрта Закона о општем управном поступку Републике Србије

Поводом новог нацрта Закона о општем управном поступку Републике Србије
(About New Draft Law on General Administrative Procedure of the Republic of Serbia)

Босна и Херцеговина и уставно судсво

Босна и Херцеговина и уставно судсво
(Bosnia and Herzegovina and the Constitutional Review)

Основа идеје правне сигурности као услов и последица постојања Дејтонског споразума

Основа идеје правне сигурности као услов и последица постојања Дејтонског споразума
(Basis of the Idea of Legal Security as Condition and Consequence of Dayton Agreement Existance)

Материјално обезбјеђење радника за случај незапослености као елемент права на рад у уставном систему Босне и Херцеговине

Материјално обезбјеђење радника за случај незапослености као елемент права на рад у уставном систему Босне и Херцеговине
(Material Protection of Unemployed Workers as an Element of the Right to Work in the Constitutional System of Bosnia and Herzegovina)

Специфична расподела фискалних овлашћења у Босни и Херцеговини настала Дејтонским мировним споразумом

Специфична расподела фискалних овлашћења у Босни и Херцеговини настала Дејтонским мировним споразумом
(Specific Distribution of Fiscal Powers in Bosnia and Herzegovina Created by Dayton Peace Agreement)

Полицијски систем БиХ - од Дејтона до данас

Полицијски систем БиХ - од Дејтона до данас
(Police System in BiH from Dayton until Present-Day)

Ревизија Устава Босне и Херцеговине кроз одлуке Високог представника

Ревизија Устава Босне и Херцеговине кроз одлуке Високог представника
(Review of Bosnia and Herzegovina Constitution Through High Representative's Decisions)

Сукоб пореских закона у погледу пореза на доходак Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко Дистрикта БиХ

Сукоб пореских закона у погледу пореза на доходак Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко Дистрикта БиХ
(Domestic Personal Income Tax Law Conflict - Federation of Bosnia and Herzegovina, Republic of Srpska, Brčko District of Bosnia and Herzegovina)

Маргиналије уз радни текст Грађанског законика Републике Србије

Маргиналије уз радни текст Грађанског законика Републике Србије
(Marginal Notes on the Preliminary Draft of the Civil Code of the Republic of Serbia)

Najnovije izmene u parničnom zakonodavstvu Republike Makedonije u domenu posebnih parničnih postupaka prema Noveli Zakona o parničnom postupku iz 2015. godine

Najnovije izmene u parničnom zakonodavstvu Republike Makedonije u domenu posebnih parničnih postupaka prema Noveli Zakona o parničnom postupku iz 2015. godine
(Latest Amendments in Macedonian Civil Procedure Regarding the Separate Civil Proceeding According to the Amendments of Civil Procedure Act from 2015)

Pravni pojam luka i pristaništa u bosanskohercegovačnom plovidbenom zakonodavstvu

Pravni pojam luka i pristaništa u bosanskohercegovačnom plovidbenom zakonodavstvu
(The Legal Concept of Ports and Whafrs in Bosnian-Herzegovian Legislation of Navigation)

Aktuelnosti pitanja naknađivanja nematerijalne štete

Aktuelnosti pitanja naknađivanja nematerijalne štete
(Current Issues of Compensation for Non-Pecuniary Damage)

Три разлога за измјену Закона о условима и поступку за прекид трудноће Републике Српске

Три разлога за измјену Закона о условима и поступку за прекид трудноће Републике Српске
(Three Reasons for Reform of the Law on Conditions and Procedure for Breach of Pregnancy in the Republika Srpska)

Концепт заштите од насиља у породици - деманти смисла

Концепт заштите од насиља у породици - деманти смисла
(The Concept of Protection Against Family Violence - Denial of Meaning)

Легализација на бесправните објекти во правниот систем на Република Македонија

Легализација на бесправните објекти во правниот систем на Република Македонија
(Legalization of Illegal Buildings in the Legal System of Macedonia)

Наследноправнта положба на брачниот партнер во современите законодавства

Наследноправнта положба на брачниот партнер во современите законодавства
(Inheritance Law Position of Spouse in the Modern Legislations)

Lične službenosti

Lične službenosti
(Individual Usufruct)

Савремене тенденције у примени ГМ хране - осврт на српско законодавство

Савремене тенденције у примени ГМ хране - осврт на српско законодавство
(Modern Trends in the Application of GM Food - Review of Serbian Legislation)

Rights to Legal Representation of Children in Conflict With the Law

Rights to Legal Representation of Children in Conflict With the Law
(Rights to Legal Representation of Children in Conflict With the Law)

Зеленашки уговор

Зеленашки уговор
(Usury Contracts)

Institut nužnog nasljedstva : Federacija Bosne i Hercegovine, versus Republika Srpska

Institut nužnog nasljedstva : Federacija Bosne i Hercegovine, versus Republika Srpska
(The Institution of Necessary Part of Inheritance : Federation of Bosnia and Herzegovina Vs. Republic of Srpska)

Особености законског уређивања друштва са ограниченом одговорношћу у Босни и Херцеговини

Особености законског уређивања друштва са ограниченом одговорношћу у Босни и Херцеговини
(The Peculiarities of Legal Regulation of a Limited Liability Company in Bosnia and Herzegovina)

Zamjena kazne zatvora novčanom kaznom

Zamjena kazne zatvora novčanom kaznom
(Substitution of Sentences of Imprisonment With Fines)

Dete kao žrtva ubistva u pravu Srbije

Dete kao žrtva ubistva u pravu Srbije
(Child as a Murder Victim in the Serbian Law)

Европски стандарди и казнени систем Републике Србије

Европски стандарди и казнени систем Републике Србије
(European Standards and Penal System of Republic of Serbia)

Trgovina ljudima u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske

Trgovina ljudima u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske
(Trafficking in Human Beings in the Criminal Law of the Republic of Srpska)

Разлози и могући ефекти реформе кривичног поступка према малолетницима у Републици Србији

Разлози и могући ефекти реформе кривичног поступка према малолетницима у Републици Србији
(Reasons and Possible Effects of Reforms to Juvenile Criminal Procedure in the Republic of Serbia)

Развој кривичноправног реаговања на криминалитет са освртом на улогу полиције

Развој кривичноправног реаговања на криминалитет са освртом на улогу полиције
(Development of the Criminal-Legal Reactions to Criminality With Respect to the Role of Police)

Реформа кривичног законодавства у области сузбијања тешких облика криминалитета у Републици Српској и Босни и Херцеговини

Реформа кривичног законодавства у области сузбијања тешких облика криминалитета у Републици Српској и Босни и Херцеговини
(Reform of Criminal Legislation in Combating Serious Crime in Republic of Srpska and Bosnia and Heruegovina)

Значај кривице у примени васпитних мера

Значај кривице у примени васпитних мера
(The Importance of Guilt in the Implementation Educational Measures)

Права лица осуђених на казну затвора у кривичном законодавству Републике Србије

Права лица осуђених на казну затвора у кривичном законодавству Републике Србије
(Rights of Persons Sentenced to Imprisonment in the Criminal Enforcement Legislation of the Republic of Srbija)

Zaštita prava lica u ekstradicijskim postupcima s posebnim osvrtom na primjenu načela Non-refoulement (u slučaju postojanja rizika od povrede člana 3 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda)

Zaštita prava lica u ekstradicijskim postupcima s posebnim osvrtom na primjenu načela Non-refoulement (u slučaju postojanja rizika od povrede člana 3 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda)
(Protection of Rights of People in Extradition Procedures With Special Overview on Implementation of Principle Non-refoulement (In Case of Risk of Violation of Article 3 of European Convention on Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms))

Континентално-адверзијално утврђивање чињеница у кривичном поступку

Континентално-адверзијално утврђивање чињеница у кривичном поступку
(Continental-Adversial Establishing the Facts in the Criminal Proceedings)

Нека спорна питања која се односе на доказну радњу испитивање сведока у ЗКП-у Републике Србије

Нека спорна питања која се односе на доказну радњу испитивање сведока у ЗКП-у Републике Србије
(Some Disputable Issues Concerning Probation of Witness in the Criminal Procedure Act of the Republic of Serbia)