The principles of the rule of law in the jurisprudence of the International Court of Justice - res judicata in dispute SR Yugoslavia / Serbia and Bosnia and Herzegovina Cover Image

Принципи владавине права у јуриспруденцији међународног суда правде - res iudicata у спору СР Југославије/Србије и Босне и Херцеговине
The principles of the rule of law in the jurisprudence of the International Court of Justice - res judicata in dispute SR Yugoslavia / Serbia and Bosnia and Herzegovina

Author(s): Milenko Kreća
Subject(s): Constitutional Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву
Keywords: Меродавно право; Представаљање држава; Интернационалистичка теорија; Уставна теорија; Еклектичке теорије;
Summary/Abstract: Рад се бави анализом теоријских схватања о томе да ли је уну¬трашње или међународно право меродавно у материји представљања државе у међународним односима. Правила унутрашњег и међународ¬ног права о положају и овлашћењима државних органа у међународним односима не морају се нужно поклапати, због чега је важно одредити примат унутрашњег или међународног права. Аутор посвећује посебну пажњу двема теоријама, интернационали¬стичкој и уставној, које дају различите одговоре на питање да ли је и у којој мери повреда формалних ограничења утврђених прописима уну¬трашњег права релевантна у међународном праву. Након анализе ових теорија, аутор анализира и еклектичке теорије, које се међусобно та¬кође значајно разликују.

  • Page Range: 1-16
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2017
  • Language: Serbian