Work – consumption – entrepreneurship. The economic awareness of the young generation Cover Image
 • Offer for Individuals Only 13.00 €

Praca – konsumpcja – przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia
Work – consumption – entrepreneurship. The economic awareness of the young generation

Contributor(s): Urszula Swadźba (Editor), Monika Cekiera (Editor), Monika Żak (Editor)
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: awareness; economic knowledge of the young generation; economic reality; work; consumption; entrepreneurship; Visegrad Group
Summary/Abstract: The level and the course of economic and social development is determined by a number of various factors, such as the state of technological development or social awareness. The latter is the result of the economic knowledge of the younger generation, which is considered as a way of young people’s thinking and their referring to economic reality. What constitutes economic awareness is the understanding of economic processes, the system of values and economic aspirations, work and entrepreneurship, the attitude towards ownership, the attitude towards money and saving, consumption, determinants of success in life.While living in a particular reality, young people acquire knowledge about the surrounding economic processes. This is affected by both external factors (events and economic phenomena occurring in the country and in the world), as well as internal factors: the process of socialization in the family, observation of the immediate environment, making everyday economic decisions. All this influences the generation’s attitudes, values and knowledge that will build the economy in the future.These problems were the subject of multi-dimensional analysis and discussions at the conference “Work – Consumption – Entrepreneurship. The economic awareness of the young generation of the Visegrad Group”, which took place in 2015 in Katowice. This monograph is the result of that meeting. The papers dealt not only with the issues concerning the Visegrad Group, but also with the entirety of the issues related to the economy awareness of the young generation. The monograph has been divided into three parts: The economic awareness of the younger generation of the Visegrad Group;Work and entrepreneurship of the young generation; The position of consumption in the life of the young generation.

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-916-0
 • Print-ISBN-13: 978-83-8012-907-8
 • Page Count: 386
 • Publication Year: 2017
 • Language: English, Polish
Kształtowanie wiedzy ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych młodzieży – podstawowe problemy

Kształtowanie wiedzy ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych młodzieży – podstawowe problemy
(Framing of economic knowledge and entrepreneurial attitudes of young people – basic problems)

 • Price: 4.50 €
The economies of the Visegrad countries. A comparative analysis

The economies of the Visegrad countries. A comparative analysis
(The economies of the Visegrad countries. A comparative analysis)

 • Price: 4.50 €
State vs. market in the economies of Visegrad countries. A comparative analysis

State vs. market in the economies of Visegrad countries. A comparative analysis
(State vs. market in the economies of Visegrad countries. A comparative analysis)

 • Price: 4.50 €
Value system and material situation of Slovak university students

Value system and material situation of Slovak university students
(Value system and material situation of Slovak university students)

 • Price: 4.50 €
Entrepreneurial attitudes of university students. The Hungarian case study

Entrepreneurial attitudes of university students. The Hungarian case study
(Entrepreneurial attitudes of university students. The Hungarian case study)

 • Price: 4.50 €
Work as a value in the minds of the young generation of Poles

Work as a value in the minds of the young generation of Poles
(Work as a value in the minds of the young generation of Poles)

 • Price: 4.50 €
National and international mobility from the Polish students’ career perspectives

National and international mobility from the Polish students’ career perspectives
(National and international mobility from the Polish students’ career perspectives)

 • Price: 4.50 €
I buy, therefore I am? The consumption behaviour of Polish students

I buy, therefore I am? The consumption behaviour of Polish students
(I buy, therefore I am? The consumption behaviour of Polish students)

 • Price: 4.50 €
Znaczenie wykształcenia w czasach neoliberalizmu – absolwenci SGGW na rynku pracy

Znaczenie wykształcenia w czasach neoliberalizmu – absolwenci SGGW na rynku pracy
(The importance of education in the times of neoliberalism – the Warsaw University of Life Sciences graduates on the labor market)

 • Price: 4.50 €
Wpływ przemian gospodarczych na akumulację kapitału normatywnego i jego użytkowanie. Rozważania nad stosunkiem Polaków i Ukraińców do pracy

Wpływ przemian gospodarczych na akumulację kapitału normatywnego i jego użytkowanie. Rozważania nad stosunkiem Polaków i Ukraińców do pracy
(The impact of economic changes on the accumulation of normative capital and its use Reflections about the attitudes of Poles and Ukrainians towards work)

 • Price: 4.50 €
Postawy pokolenia Y wobec pracy na przykładzie studentów pierwszego roku kierunku Zarządzanie

Postawy pokolenia Y wobec pracy na przykładzie studentów pierwszego roku kierunku Zarządzanie
(Generation Y attitudes towards work illustrated with the example of first-year students of management)

 • Price: 4.50 €
Młodzież kończąca szkoły ponadgimnazjalne wobec wymagań pracodawców na współczesnym rynku pracy. Próba analizy socjologicznej

Młodzież kończąca szkoły ponadgimnazjalne wobec wymagań pracodawców na współczesnym rynku pracy. Próba analizy socjologicznej
(Secondary school graduates versus expectations of the employers’ on the current job market. Sociological analysis)

 • Price: 4.50 €
Znaczenie wiedzy w kontekście przyszłej pracy zawodowej młodego pokolenia

Znaczenie wiedzy w kontekście przyszłej pracy zawodowej młodego pokolenia
(The value of knowledge in the context of the future work of young generation)

 • Price: 4.50 €
Wpływ kształcenia akademickiego na postawy wobec pracy na przykładzie studentów pierwszego roku kierunku Zarządzanie

Wpływ kształcenia akademickiego na postawy wobec pracy na przykładzie studentów pierwszego roku kierunku Zarządzanie
(The importance of knowledge about management in shaping attitudes towards work illustrated with the example of first-year students of management)

 • Price: 4.50 €
Orientacje absolwentów szkół wyższych wobec pracy – oczekiwania i preferencje uczestników warszawskiego rynku pracy

Orientacje absolwentów szkół wyższych wobec pracy – oczekiwania i preferencje uczestników warszawskiego rynku pracy
(Graduates’ orientations towards work – expectations and preferences of the participants of the Warsaw labor market)

 • Price: 4.50 €
Zabezpieczenie emerytalne z perspektywy młodego pokolenia Polaków

Zabezpieczenie emerytalne z perspektywy młodego pokolenia Polaków
(Retirement security from the perspective of the young generation of the Poles)

 • Price: 4.50 €
Elastyczny pracownik – uwarunkowania łączenia pracy z życiem osobistym

Elastyczny pracownik – uwarunkowania łączenia pracy z życiem osobistym
(Flexible employee – conditions of combining work and private life)

 • Price: 4.50 €
Światowy kryzys finansowy – naukowe rozumienie i rekonstrukcja głównych płaszczyzn analizy zjawiska

Światowy kryzys finansowy – naukowe rozumienie i rekonstrukcja głównych płaszczyzn analizy zjawiska
(Global financial crisis – scientific understanding and reconstruction of main grounds of phenomenon analysis)

 • Price: 4.50 €
Kompetencje konsumenckie pokolenia Y w Polsce

Kompetencje konsumenckie pokolenia Y w Polsce
(Consumer competences of Generation Y in Poland)

 • Price: 4.50 €
Wyborca jako konsument komunikacji politycznej. Analiza socjologiczna

Wyborca jako konsument komunikacji politycznej. Analiza socjologiczna
(The voter as a consumer of political communication. Sociological analysis)

 • Price: 4.50 €
Stereotypy ról społecznych kobiet w prasie kobiecej a ich zachowania konsumpcyjne

Stereotypy ról społecznych kobiet w prasie kobiecej a ich zachowania konsumpcyjne
(Stereotypes of women’s social roles presented in women’s magazines and the problem of female patterns of consumption behaviour)

 • Price: 4.50 €
Instytucjonalizacja ruchu wolnej kultury na przykładzie projektów Wikimedia w przestrzeni Europy Środkowo-Wschodniej

Instytucjonalizacja ruchu wolnej kultury na przykładzie projektów Wikimedia w przestrzeni Europy Środkowo-Wschodniej
(The institutionalization of free culture movement based on the study of Wikimedia projects in the East-Central Europe)

 • Price: 4.50 €
Rola utajnienia, tajemnicy i tajności w funkcjonowaniu instytucji publicznych działających na rzecz bezpieczeństwa

Rola utajnienia, tajemnicy i tajności w funkcjonowaniu instytucji publicznych działających na rzecz bezpieczeństwa
(The role of secrecy, conspiracy and confidentiality in the functioning of public institutions acting on behalf of security)

 • Price: 4.50 €