LGBT rights in Bosnia and Herzegovina: Judiciary Cover Image

Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosuđe
LGBT rights in Bosnia and Herzegovina: Judiciary

Contributor(s): Emina Bošnjak (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law, Human Rights and Humanitarian Law, Sociology
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: rights and freedoms; LGBT rights; Judiciary; BiH; homophobia; anti-discrimination;
Summary/Abstract: Prva studija napisana o pravima i slobodama LGBT osoba unutar sektoralnih istraživanja provedenih u periodu april–juni 2013, a koja se odnosi na sektor pravosuđa, analizira čitav spektar diskriminacije i nejednakog tretmana sa kojima se pripadnici_e ove marginalne i najnevidljivije grupe u BiH susreću u ovoj oblasti. Autor i autorica su kvalitativnom metodologijom i tehnikama dubinskih intervjua došli do više nego značajnih rezultata koje su uobličili u smislenu cjelinu. Najprije su ukazali na širi društveni kontekst bh. društva, u čijim je okvirima LGBT populacija izuzetno nepovoljno situirana, pri tom upućujući na ranija istraživanja i izvještaje radi bolje potkrijepljenosti vlastitog pristupa i rezultata. Detaljno su analizirali relevantne zakone, ukazujući na njihove nedostatke ali i problem što se u sudskoj praksi zakon restriktivno tumači. Marginalnost i tabuiziranost ove teme u bh. društvu odražava se direktno na ovaj sektor, iako su skoro svi_e intervjuirani_e pokazali svijest o nepovoljnom položaju ove populacije na sudovima. Postojanje svijesti o ovom problemu prvi je korak ka njegovom rješavanju. No, uočena je razlika u stavovima samih pripadnika_ca LGBT populacije i osoba koje rade u sektoru pravosuđa. Osobe koje rade u pravosuđu sklone su idealizirati svoju poziciju krijući se iza principa nepristrasnosti i profesionalnosti kada je o provođenju zakona riječ, a uočena je i tendencija prebacivanja odgovornosti na društvenu svijest, klimu (kao da i oni sami ne učestvuju u njenom generiranju), te na sektor unutrašnjih poslova, budući da LGBT osobe, npr. u slučaju napada, prvo dolaze u dodir sa policijom kao prvom karikom u lancu; na složenost i dugotrajnost sudskih procesa i sl. Intervjuirane LGBT osobe su, nasuprot tome, ukazivale na probleme kao što su zaštita anonimnosti, davanje izjave u prisustvu napadača i sl., a nazirale su i prisustvo homofobije kod osoba koje rade u sektoru pravosuđa. Zanimljive su i tačke slaganja, npr. da diskriminaciju treba prevenirati, raditi na daljoj edukaciji i senzibilizaciji svih aktera_ki uključenih u ove procese, kao i šireg društva, te osnaživati LGBT osobe da prijavljuju slučajeve diskriminacije, što je plodno tle za dalji aktivistički rad u ovom pravcu. Iznijansiran pristup koji je korišten u istraživanju omogućio je da se unutar LGBT zajednice, koju često zdravorazumski posmatramo kao homogenu cjelinu, uoči dvostruka potlačenost transrodnih osoba uslijed raširene transfobije.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-577-07-9
  • Page Count: 58
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian
UVOD

UVOD
(INTRODUCTION)

METODOLOŠKI I ANALITIČKI OKVIR

METODOLOŠKI I ANALITIČKI OKVIR
(METHODOLOGICAL AND ANALYTICAL FRAMEWORK)

REZULTATI

REZULTATI
(RESULTS)

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK
(CONCLUSION)

PREPORUKE

PREPORUKE
(RECOMMENDATIONS)

OGRANIČENJA STUDIJE

OGRANIČENJA STUDIJE
(STUDY LIMITATIONS)

IZVORI

IZVORI
(SOURCES)

APPENDIX: RJEČNIK LGBT POJMOVA

APPENDIX: RJEČNIK LGBT POJMOVA
(APPENDIX: LGBT TERMS GLOSSARY)

O AUTORU_ICAMA

O AUTORU_ICAMA
(ABOUT AUTHORS)