Initial Researches in Economic History and History of the Socio-Economic Sphere in Southwestern Bulgaria Cover Image

Начални проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България
Initial Researches in Economic History and History of the Socio-Economic Sphere in Southwestern Bulgaria

Contributor(s): Maria Kicheva (Editor)
Subject(s): History, Social Sciences, Economy, Cultural history, National Economy, Business Economy / Management, Micro-Economics, Agriculture, Sociology, Economic history, Local History / Microhistory, Social history, Socio-Economic Research
Published by: ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ »НЕОФИТ РИЛСКИ«
Keywords: History; Social Sciences; Economy; Economic history; Local History; Microhistory; History of Education; Economic development; Socio-Economic Research
Summary/Abstract: The collection contains materials from the Seminar on the "Initial Researches in Economic History and History of the Socio-Economic Sphere in Southwestern Bulgaria", held on October 15, 2014 in University center "Bachinovo" of South-West University.

  • Print-ISBN-13: 978-954-680-963-6
  • Page Count: 340
  • Publication Year: 2014
  • Language: Bulgarian
ИЗСЛЕДВАНЕТО НА МОРСКОТО СТОПАНСТВО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО – СЪСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ

ИЗСЛЕДВАНЕТО НА МОРСКОТО СТОПАНСТВО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО – СЪСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ
(RESEARCH OF THE SEA ECONOMY OF BULGARIAN LANDS THROUGH THE REVIVAL - CONDITION AND TASKS)

СТОПАНСКАТА МОТИВАЦИЯ НА ХОРАТА В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ, МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ

СТОПАНСКАТА МОТИВАЦИЯ НА ХОРАТА В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ, МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
(BUSINESS MOTIVATION OF THE PEOPLE IN SOUTHWESTERN BULGARIA, PAST AND PRESENT)

СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И НАРОДНАТА ПРОСВЕТА В ЮГОЗАПАДНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ ПРЕЗ 18 И 19 ВЕК

СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И НАРОДНАТА ПРОСВЕТА В ЮГОЗАПАДНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ ПРЕЗ 18 И 19 ВЕК
(SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT AND THE NATIONAL EDUCATION IN THE SOUTHWEST BULGARIAN LANDS THROUGH 18TH AND 19TH CENTURY)

ДУМИ ЗА ЖАК НАТАН

ДУМИ ЗА ЖАК НАТАН
(THOUGHTS ABOUT JACK NATTAN)

ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА: ВЛИЯНИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ФАКТОРИ ВЪРХУ ФОРМИРАНЕТО НА ОСМАНСКАТА МИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XIX ВЕК (ДО 1878 Г.)

ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА: ВЛИЯНИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ФАКТОРИ ВЪРХУ ФОРМИРАНЕТО НА ОСМАНСКАТА МИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XIX ВЕК (ДО 1878 Г.)
(ECONOMICS AND POLITICS: THE IMPACT OF ECONOMIC FACTORS ON THE FORMATION OTTOMAN MIGRATION POLICY IN BULGARIAN LANDS XIX CENTURY (to 1878))

ЗАТВОРНИЧЕСКОТО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО КРАЙ С. СТРУМСКИ ЧИФЛИК 1945 – 1953

ЗАТВОРНИЧЕСКОТО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО КРАЙ С. СТРУМСКИ ЧИФЛИК 1945 – 1953
(THE PRISON AGRICULTURAL HOLDING CLOSE TO S. STRUMSKI CHIFLIK 1945 - 1953)

КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И РЕГИОНАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И РЕГИОНАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
(CULTURAL INFRASTRUCTURE AND REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE BLAGOEVGRAD DISTRICT)

ПРИОБЩАВАНЕТО НА ЮЖНОДОБРУДЖАНСКИЯТ ГРАДСКИ АГРАРЕН СЕКТОР КЪМ БЪЛГАРСКОТО СТОПАНСТВО (ЕСЕНТА НА 1940 – 1941 ГОДИНА)

ПРИОБЩАВАНЕТО НА ЮЖНОДОБРУДЖАНСКИЯТ ГРАДСКИ АГРАРЕН СЕКТОР КЪМ БЪЛГАРСКОТО СТОПАНСТВО (ЕСЕНТА НА 1940 – 1941 ГОДИНА)
(THE INCLUSION OF THE SOUTH DOBRUDJA CITY AGRICULTURAL SECTOR TO BULGARIAN ECONOMY (autumn 1940-1941))

ИКОНОМИКАТА НА ЧЕХОСЛОВАКИЯ В МЕЖДУВОЕННИЯ ПЕРИОД ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЧЕТИРИМА БЪЛГАРИ

ИКОНОМИКАТА НА ЧЕХОСЛОВАКИЯ В МЕЖДУВОЕННИЯ ПЕРИОД ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЧЕТИРИМА БЪЛГАРИ
(THE ECONOMY OF CZECHOSLOVAKIA AT THE INTERWAR PERIOD THROUGH THE EYES OF FOUR BULGARIANS)

ИНТЕГРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ВЗАИМНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ

ИНТЕГРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ВЗАИМНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ
(INTEGRAL INDICATORS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC EFFICIENCY AND SOCIAL JUSTICE)

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ МЕЛНИК

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ МЕЛНИК
(SOCIOECONOMIC CHARACTERISTIC OF THE REVIVAL MELNIK)

ФОНДОВТЕ НА ДА-БЛАГОЕВГРАД КАТО ИЗВОР ЗА СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ОТ 1912 ДО ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

ФОНДОВТЕ НА ДА-БЛАГОЕВГРАД КАТО ИЗВОР ЗА СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ОТ 1912 ДО ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
(FUNDS OF SA- BLAGOEVGRAD AS A SOURCE OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION FROM 1912 UNTIL WORLD WAR II)

СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ НА МЮСЮЛМАНСКИТЕ СЕЛА В ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 1940-ТЕ И 1950-ТЕ ГОДИНИ

СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ НА МЮСЮЛМАНСКИТЕ СЕЛА В ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 1940-ТЕ И 1950-ТЕ ГОДИНИ
(ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE MUSLIM VILLAGES IN GOTZE DELCHEV REGION IN THE SECOND HALF OF THE 1940 AND 1950)

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА ПУЛИЕВИ МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА И МОДЕРНОСТТА (1839-1853)

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА ПУЛИЕВИ МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА И МОДЕРНОСТТА (1839-1853)
(ENTREPRENEURIAL ACTIVITY OF PULIEVI'S BETWEEN TRADITION AND MODERNITY (1839-1853))

ТЮТЮНЕВИТЕ КООПЕРАЦИИ В ГРАД ГОРНА ДЖУМАЯ В ПЕРИОДА 1919 – 1947 ГОДИНА

ТЮТЮНЕВИТЕ КООПЕРАЦИИ В ГРАД ГОРНА ДЖУМАЯ В ПЕРИОДА 1919 – 1947 ГОДИНА
(THE TOBACCO COOPERATIVE IN THE TOWN GORNA DZHUMAYA DURING THE PERIOD 1919 - 1947)

ПРОБЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН

ПРОБЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН
(PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC SPHERE OF GARMEN MUNICIPALITY)

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2010-2014 Г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2010-2014 Г.
(STATE MATRICULATION EXAMS IN BLAGOEVGRAD DISTRICT 2010-2014)

ПРОБЛЕМИ НА ФИНАНСИРАНЕТО И СОБСТВЕНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА В БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ В ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ

ПРОБЛЕМИ НА ФИНАНСИРАНЕТО И СОБСТВЕНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА В БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ В ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ
(ISSUES ON THE FINANCING AND THE OWNERSHIP OF COMMUNITY CENTERS IN BLAGOEVGRAD DISTRICT IN A HISTORICAL CONTEXT)

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
(CHALLENGES OF THE HEALTH SYSTEM)

ВЛИЯНИЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ КОРПУС ВЪРХУ СТОПАНСКОТО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА БЛАГОЕВГРАД

ВЛИЯНИЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ КОРПУС ВЪРХУ СТОПАНСКОТО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА БЛАГОЕВГРАД
(INFLUENCE OF THE DIPLOMATIC CORPUS OVER THE ECONOMIC AND THE SOCIAL DEVELOPMENT OF BLAGOEVGRAD)

НЯКОИ ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ ОТНОСНО ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРЕРАБОТКАТА И ТЪРГОВИЯТА С ТЮТЮНИ В ЮГОЗАПАДНИЯ РЕГИОН

НЯКОИ ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ ОТНОСНО ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРЕРАБОТКАТА И ТЪРГОВИЯТА С ТЮТЮНИ В ЮГОЗАПАДНИЯ РЕГИОН
(SOME DOCUMENTS AND MATERIALS ON PRODUCTION, PROCESSING AND TRADE WITH TOBACCO IN THE SOUTH-WEST REGION)