ECONOMICS AND POLITICS: THE IMPACT OF ECONOMIC FACTORS ON THE FORMATION OTTOMAN MIGRATION POLICY IN BULGARIAN LANDS XIX CENTURY (to 1878) Cover Image

ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА: ВЛИЯНИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ФАКТОРИ ВЪРХУ ФОРМИРАНЕТО НА ОСМАНСКАТА МИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XIX ВЕК (ДО 1878 Г.)
ECONOMICS AND POLITICS: THE IMPACT OF ECONOMIC FACTORS ON THE FORMATION OTTOMAN MIGRATION POLICY IN BULGARIAN LANDS XIX CENTURY (to 1878)

Author(s): Ventzislav Muchinov
Subject(s): Economic history, Political history
Published by: ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ »НЕОФИТ РИЛСКИ«
Keywords: Ottoman Empire; Bulgarian Lands; Economic History; Historical Demography; Migration; Migration Policy