Researches on Economic History and History of the Social-Economic Sphere in Southwestern Bulgaria Cover Image

Проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България
Researches on Economic History and History of the Social-Economic Sphere in Southwestern Bulgaria

Contributor(s): Maria Kicheva (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, History, Social Sciences, Economy, Education, Law, Constitution, Jurisprudence, History of Law, Sociology, Economic history, Local History / Microhistory, History of Education, Economic development, Law on Economics, Socio-Economic Research
Published by: ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ »НЕОФИТ РИЛСКИ«

  • Print-ISBN-13: 978-954-00-0019-0
  • Page Count: 382
  • Publication Year: 2015
  • Language: English, Bulgarian
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
(SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS OF HUMAN RESOURCES)

ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА СТОПАНСКАТА МОТИВАЦИЯ В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО

ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА СТОПАНСКАТА МОТИВАЦИЯ В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО
(ONCE AGAIN FOR BUSINESS MOTIVATION IN THE POST-SOCIALIST SOCIETIES)

ЧОВЕК И СТОПАНСТВО: ИСТОРИОГРАФСКИ ЧЕРТИЦИ

ЧОВЕК И СТОПАНСТВО: ИСТОРИОГРАФСКИ ЧЕРТИЦИ
(MAN AND ECONOMY: SOME ASPECTS ON HISTORY OF HISTORY)

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ТУРИЗМА

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ТУРИЗМА
(CONDITION AND PROBLEMS OF HUMAN RESOURCES IN TOURISM)

БАНКОВАТА КРИЗА В БЪЛГАРИЯ И ПОЯВАТА НА БАНКА „БЪЛГАРСКИ КРЕДИТ“ 1934 Г.

БАНКОВАТА КРИЗА В БЪЛГАРИЯ И ПОЯВАТА НА БАНКА „БЪЛГАРСКИ КРЕДИТ“ 1934 Г.
(BANKING CRISIS IN BULGARIA AND THE EMERGENCE OF BANK "BULGARIAN CREDIT" 1934)

РЕГИОНАЛНО ИЗМЕРЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ – ФАКТОР ЗА РЕГИОНАЛНО СБЛИЖАВАНЕ НА РЕГИОНИТЕ В ЕС И ОПИТЪТ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

РЕГИОНАЛНО ИЗМЕРЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ – ФАКТОР ЗА РЕГИОНАЛНО СБЛИЖАВАНЕ НА РЕГИОНИТЕ В ЕС И ОПИТЪТ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
(REGIONAL DIMENSION OF INNOVATION - FACTOR FOR REGIONAL COHESION OF THE REGIONS IN THE EU AND THE UK EXPERIENCE)

УРБАНИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XIX ВЕК – ОСНОВНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОБЛЕМИ

УРБАНИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XIX ВЕК – ОСНОВНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОБЛЕМИ
(URBANIZATION IN BULGARIAN LANDS IN THE XIX CENTURY - BASIC RESEARCH ISSUES)

ЗА СЪЩНОСТТА И ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО НА ПУБЛИЧНИТЕ БЛАГА В РАЗЛИЧНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ШКОЛИ

ЗА СЪЩНОСТТА И ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО НА ПУБЛИЧНИТЕ БЛАГА В РАЗЛИЧНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ШКОЛИ
(FOR THE NATURE AND REPRODUCTION OF PUBLIC GOODS IN DIFFERENT ECONOMIC SCHOOLS)

REMARKS ON THE CIRCASSIAN SETTLEMENTS IN THE KAZA OF LOM AND OF BELOGRADÇIK

REMARKS ON THE CIRCASSIAN SETTLEMENTS IN THE KAZA OF LOM AND OF BELOGRADÇIK
(REMARKS ON THE CIRCASSIAN SETTLEMENTS IN THE KAZA OF LOM AND OF BELOGRADÇIK)

БАЩИНАТА КАТО ОСНОВА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОЙНУШКОТО ДОМАКИНСТВО В РУМЕЛИЯ ПРЕЗ XV-XVI ВЕК

БАЩИНАТА КАТО ОСНОВА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОЙНУШКОТО ДОМАКИНСТВО В РУМЕЛИЯ ПРЕЗ XV-XVI ВЕК
(THE BASHTINA (INHERITABLE PIECE OF ARABLE LAND) AS A BASE OF THE SOCIO-ECONOMIC STATE OF THE VOYNUK HOUSEHOLD IN ROUMELIA IN XV-XVI CENTURY.)

ПРОБЛЕМИ И РЕАЛНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА УЧИТЕЛИ ПО ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ПРОБЛЕМИ И РЕАЛНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА УЧИТЕЛИ ПО ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
(PROBLEMS AND REALITIES IN THE PREPARATION OF TEACHERS IN TECHNIQUE, TECHNOLOGIES AND ENTREPRENEURSHIP)

АГРАРНИЯТ СЕКТОР НА ГРАДОВЕТЕ В ЮЖНА ДОБРУДЖА (1941 –1944 Г.)

АГРАРНИЯТ СЕКТОР НА ГРАДОВЕТЕ В ЮЖНА ДОБРУДЖА (1941 –1944 Г.)
(THE LAND BRANCH OF THE SOUTHERN DOBROUDZHA TOWNS (1941-1944))

БТС И ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ПИРИН В ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ. (ЩРИХИ КЪМ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ ОТ МЕЖДУВОЕННИЯ ПЕРИОД)

БТС И ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ПИРИН В ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ. (ЩРИХИ КЪМ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ ОТ МЕЖДУВОЕННИЯ ПЕРИОД)
(BULGARIAN TOURIST UNION AND THE CONVERSION OF PIRIN IN TOURIST DESTINATION. (TOUCHES TO THE HISTORY OF BULGARIAN TOURISM IN THE INTERWAR PERIOD))

ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ И ЗАНАЯТИ В ГР. БУРСА ПРЕЗ 1909 Г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ТРИМА БЪЛГАРИ

ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ И ЗАНАЯТИ В ГР. БУРСА ПРЕЗ 1909 Г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ТРИМА БЪЛГАРИ
(THE EXHIBITION OF COMMERCIAL-INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL PRODUCTS AND CRAFTS IN THE TOWN OF BURSA IN 1909 THROUGH THE EYES OF THREE BULGARIANS)

СТОПАНСКИ ВЪЗХОД НА БУРГАС ПРЕЗ ВЪЗРОЖДЕНСКАТА ЕПОХА (1830-1878)

СТОПАНСКИ ВЪЗХОД НА БУРГАС ПРЕЗ ВЪЗРОЖДЕНСКАТА ЕПОХА (1830-1878)
(ECONOMICAL PROGRESS OF BURGAS DURING THE NATIONAL REVIVAL AGE (1830-1878))

ПО ПЪТЕКИТЕ НА БЕГЛИКА (ИЗ СТОПАНСКИТЕ ПРАКТИКИ НА ЧАЛЪКОВИЯ РОД)

ПО ПЪТЕКИТЕ НА БЕГЛИКА (ИЗ СТОПАНСКИТЕ ПРАКТИКИ НА ЧАЛЪКОВИЯ РОД)
(ON THE TRAILS OF BEGLIKA (FROM THE BUSINESS PRACTICES OF CHALAKOV FAMILY))

ТЪРГОВСКИ МРЕЖИ И КОНТАКТИ: ПРИМЕРЪТ НА ПУЛИЕВИ (30-ТЕ ― 60-ТЕ ГОД. НА XIX В.)

ТЪРГОВСКИ МРЕЖИ И КОНТАКТИ: ПРИМЕРЪТ НА ПУЛИЕВИ (30-ТЕ ― 60-ТЕ ГОД. НА XIX В.)
(MERCANTILE NETWORKS AND CONTACTS: PULIEVI’S EXAMPLE (1830S – 1860S))

КОНФЛИКТЪТ НА ИНТЕРЕСИ В ЧАСТНИЯ СЕКТОР

КОНФЛИКТЪТ НА ИНТЕРЕСИ В ЧАСТНИЯ СЕКТОР
(THE CONFLICT OF INTERESTS IN THE PRIVATE SECTOR)

СТЪПКИ КЪМ КАРТОГРАФИРАНЕ НА СЕКТОРА НА КУЛТУРАТА В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

СТЪПКИ КЪМ КАРТОГРАФИРАНЕ НА СЕКТОРА НА КУЛТУРАТА В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
(STEPS TO MAPPING THE SECTOR OF CULTURE IN THE MUNICIPALITY OF BLAGOEVGRAD)

ИНОВАЦИИТЕ В СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА - ВАЖЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА СОЦИЛНО-ИКОНОМИЧЕКАТА СФЕРА

ИНОВАЦИИТЕ В СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА - ВАЖЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА СОЦИЛНО-ИКОНОМИЧЕКАТА СФЕРА
(INNOVATIONS IN SOCIAL POLICY - AN IMPORTANT INSTRUMENT FOR OVERCOMING THE DEVELOPMENT CHALLENGES IN SOCIO-ECONOMIC SPHERE)

СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ВАЛИДИРАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ИВАН ИЛИЕВ“ - БЛАГОЕВГРАД

СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ВАЛИДИРАНЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ИВАН ИЛИЕВ“ - БЛАГОЕВГРАД
(SYSTEM FOR QUALITY ASSURANCE OF VALIDATION IN VOCATIONAL HIGH SCHOOL OF ECONOMICS "IVAN ILIEV" – BLAGOEVGRAD)

ПРОБЛЕМИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН

ПРОБЛЕМИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН
(PROBLEMS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM IN THE SOUTHWEST REGION)