SOME DOCUMENTS AND MATERIALS ON PRODUCTION, PROCESSING AND TRADE WITH TOBACCO IN THE SOUTH-WEST REGION Cover Image

НЯКОИ ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ ОТНОСНО ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРЕРАБОТКАТА И ТЪРГОВИЯТА С ТЮТЮНИ В ЮГОЗАПАДНИЯ РЕГИОН
SOME DOCUMENTS AND MATERIALS ON PRODUCTION, PROCESSING AND TRADE WITH TOBACCO IN THE SOUTH-WEST REGION

Author(s): Viktoriya Dimitrova
Subject(s): Economy
Published by: ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ »НЕОФИТ РИЛСКИ«
Keywords: production; processing; tobacco