The Membership of Bulgaria in the European Union: Fifteen Years Later: Twenty-First Scientific Conference Cover Image

Членството на България в Европейския съюз: Петнадесет години по-късно: Двадесет и първа научна конференция
The Membership of Bulgaria in the European Union: Fifteen Years Later: Twenty-First Scientific Conference

Contributor(s): Paskal Zhelev (Editor), Dobroslav Emilov Mollov (Editor), Aleksandar Hristov (Editor), Elena Simeonova (Editor), Stela Zhivkova (Editor), Ingrid Shikova (Editor), Tatiana Hubenova (Editor), Matilda Aleksandrova (Editor), Virginia Zhelyazkova (Editor), Milen Baltov (Editor), Preslav Dimitrov (Editor), Karim Naama (Editor), Desislava Stoilova (Editor), Georgi Marinov (Editor), Elif Dağdemir Uçkan (Editor), Mirko Tripunoski (Editor), Duško Dimitrijević (Editor), Silvana Jovcheska (Editor), Maia Tripunoska (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Economy, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment
ISSN: 2815-2719
Published by: Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
Keywords: European Union; Bulgaria; EU Policy; International Economics; Innovations; International trade; Sustainability; Energy; Marketing; Business
Summary/Abstract: On two consecutive days, on 6th and 7th October 2022, the 21st international scientific conference was held, organized by the Department of "International Economic Relations and Business" at the University of National and World Economy. It was dedicated to the 70th anniversary of the International Economic Relations and Business Department and was under the patronage of the Rector of UNWE, Prof. Dr. Dimitar Dimitrov. Traditionally, it was dedicated to topics related to Bulgaria's membership in the European Union, but also a wide range of other issues were discussed such as politics, economy, sustainable development, decarbonization, trade, marketing, innovation, technology, etc.

  • Page Count: 182
  • Publication Year: 2023
  • Language: Bulgarian
Икономическите съюзи и търговията: външната търговия на България след присъединяването към Европейския съюз

Икономическите съюзи и търговията: външната търговия на България след присъединяването към Европейския съюз
(Economic Unions and Trade: Foreign Trade of Bulgaria After EU Accession)

Санкциите на ЕС спрямо руският петрол – неефективни и контрапродуктивни

Санкциите на ЕС спрямо руският петрол – неефективни и контрапродуктивни
(EU Sanctions Against Russian Oil – Ineffective and Counterproductive)

Планът REPowerEU

Планът REPowerEU
(The EU REPowerEU Plan)

Европейското решение за въвеждане на граничен въглероден данък: граничният механизъм на Европейския съюз за коригиране на въглеродните емисии

Европейското решение за въвеждане на граничен въглероден данък: граничният механизъм на Европейския съюз за коригиране на въглеродните емисии
(The European Union Carbon Tax Decision: The EU Carbon Border Adjustment Mechanism)

Културата в плана за възстановяване и устойчивост – възможност за сближаване на културната политика на България с държавите от Европейския съюз

Културата в плана за възстановяване и устойчивост – възможност за сближаване на културната политика на България с държавите от Европейския съюз
(Culture in The National Recovery and Resilience Plan - An Opportunity for Convergence of the Cultural Policy of Bulgaria with the Countries of the European Union)

Намерения и мотиви на студенти по предприемачество за стартиране на собствен бизнес

Намерения и мотиви на студенти по предприемачество за стартиране на собствен бизнес
(Entrepreneurship Students’ Intentions and Motives for Starting Their Own Businesses)

B&B маркетинг на международни компании в сферата на строителството

B&B маркетинг на международни компании в сферата на строителството
(B&B Marketing of International Companies in the Construction Sector)

Временните мерки за заетост и европейският инструмент SURE в България – постигнати резултати и научени уроци

Временните мерки за заетост и европейският инструмент SURE в България – постигнати резултати и научени уроци
(Temporary Employment Measures and the EU Sure Instrument in Bulgaria – Results Achieved and Lessons Learned)

Въздействието на пандемията върху вътрешносъюзната търговия на ЕС с биологични продукти

Въздействието на пандемията върху вътрешносъюзната търговия на ЕС с биологични продукти
(The Impact of the Pandemic on Intra-Union Trade of the EU with Biological Products)

Състoяниe и възмoжнoсти зa рaзвитиe нa дoстъпния туризъм

Състoяниe и възмoжнoсти зa рaзвитиe нa дoстъпния туризъм
(Status and Opportunities for the Development of Accessible Tourism)

Концепция "Склад за данни" – инструмент за повишаване на корпоративната сигурност на съвременната българска компания

Концепция "Склад за данни" – инструмент за повишаване на корпоративната сигурност на съвременната българска компания
("Data warehouse" Concept - a Tool for Increasing the Corporate Security of the Modern Bulgarian Company)

Съвременни инструменти за оценяване на сигурността за нуждите на управленския процес

Съвременни инструменти за оценяване на сигурността за нуждите на управленския процес
(Contemporary Instruments for Security Evaluation for the Management Process Needs)

Ценови стратегии за продуктов микс в дигитална среда

Ценови стратегии за продуктов микс в дигитална среда
(Product Mix Pricing Strategies in a Digital Environment)