Marketing with Current Developments: Issues and Research I Cover Image

Güncel Gelişmelerle Pazarlama Konular ve Araştırmalar-I
Marketing with Current Developments: Issues and Research I

Contributor(s): Emre Çolakoğlu (Editor), Nur Çağlar Çetinkaya (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Media studies, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, Agriculture, Communication studies, Sociology, Health and medicine and law, Welfare services, Environmental interactions, Marketing / Advertising, ICT Information and Communications Technologies, Socio-Economic Research
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: digital transformation; digital marketing strategies; marketing; digital marketing; agriculture; health services; sharing economy; marketing sociology;
Summary/Abstract: In this book, digital transformation and digital marketing strategies in the field of marketing, digital marketing in boutique pastry, insurance, agriculture and health services, the perspectives of generations on digital marketing, gamification, local and global dimensions and service quality, integrated marketing communication and brand awareness relationship, compulsive buying, sharing economy, marketing sociology and consumption rituals in marketing and marketing of organic products are discussed and discussed. This book, in which many issues in the field of marketing are handled with different approaches, has been prepared with the contributions of 27 competent authors in the field.

  • E-ISBN-13: 978-975-447-599-9
  • Print-ISBN-13: 978-975-447-599-9
  • Page Count: 367
  • Publication Year: 2023
  • Language: Turkish
Paylaşım Ekonomisi ve Pazarlama

Paylaşım Ekonomisi ve Pazarlama
(Sharing Economy and Marketing)

Pazarlama Sosyolojisi

Pazarlama Sosyolojisi
(Marketing Sociology)

Kompulsif Satın Alma

Kompulsif Satın Alma
(Compulsive Buying)

Pazarlamada Tüketim Ritüellerine İlişkin Kavramsal Bir Çalışma

Pazarlamada Tüketim Ritüellerine İlişkin Kavramsal Bir Çalışma
(A Conceptual Study on Consumption Rituals in Marketing)

Geleneksel Pazarlamadan Yeşil Pazarlamaya Geçiş Süreci: Tüketicinin Yeşil Ürün Tercihini Etkileyen Faktörler

Geleneksel Pazarlamadan Yeşil Pazarlamaya Geçiş Süreci: Tüketicinin Yeşil Ürün Tercihini Etkileyen Faktörler
(Transition Process from Traditional Marketing to Green Marketing: Factors Affecting the Consumer's Choice of Green Products)

Organik Ürünlerin Pazarlanmasına İlişkin Durum Değerlendirmesi

Organik Ürünlerin Pazarlanmasına İlişkin Durum Değerlendirmesi
(Situation Assessment of the Marketing of Organic Foods)

Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Marka Bilinirliği İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Marka Bilinirliği İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Relationship between Integrated Marketing Communications and Brand Awareness)

Hizmet Kalitesinin Yerel ve Küresel Boyutta Karşılaştırılması ve Küresel Hizmet Kalitesi Model Önerisi

Hizmet Kalitesinin Yerel ve Küresel Boyutta Karşılaştırılması ve Küresel Hizmet Kalitesi Model Önerisi
(Comparison of Service Quality at Local and Global Level and Global Service Quality Model Proposal)

Hizmet Sektöründe Müşteri Katılımına Yönelik Kavramsal Bir Değerlendirme

Hizmet Sektöründe Müşteri Katılımına Yönelik Kavramsal Bir Değerlendirme
(A Conceptual Evaluation of Customer Participation in the Service Industry)

Pazarlamada Dijital Dönüşüm: Dijital Pazarlama Stratejilerinin Değerlendirilmesi

Pazarlamada Dijital Dönüşüm: Dijital Pazarlama Stratejilerinin Değerlendirilmesi
(Digital Transformation in Marketing: Evaluation of Digital Marketing Strategies)

Tarımda Dijital Pazarlama

Tarımda Dijital Pazarlama
(Digital Marketing in Agriculture)

Sağlık Hizmetlerinde Dijital Pazarlama

Sağlık Hizmetlerinde Dijital Pazarlama
(Digital Marketing in Healthcare Services)

Sigorta Ürünleri ve Hizmetlerinin Dijitalleşmesinin Müşteri Tercihlerine Etkisi: Pazarlama Stratejileri Bakımından Bir Değerlendirme

Sigorta Ürünleri ve Hizmetlerinin Dijitalleşmesinin Müşteri Tercihlerine Etkisi: Pazarlama Stratejileri Bakımından Bir Değerlendirme
(The Effect of Digitalization of Insurance Products and Services on Customer Preferences: An Assessment in Terms of Marketing Strategies)

Instagram’ın Tutundurma İşlevinin Butik Pastacılık Alanında Faaliyet Gösteren Girişimcilerin Girişimcilik Kararına Etkisi

Instagram’ın Tutundurma İşlevinin Butik Pastacılık Alanında Faaliyet Gösteren Girişimcilerin Girişimcilik Kararına Etkisi
(The Effect of Instagram's Promotion Function on the Entrepreneurship Decision of Entrepreneurs in Boutique Pastry)

Postmodern Koşullarda Sosyal Medya ve Pazarlama: Kuşaklar Arası Nitel Bir Araştırma

Postmodern Koşullarda Sosyal Medya ve Pazarlama: Kuşaklar Arası Nitel Bir Araştırma
(Social Media and Marketing in Postmodern Conditions: An Intergenerational Qualitative Research)

Tüketici Davranışları Bağlamında Oyunlaştırma Mantığı (Gamification)

Tüketici Davranışları Bağlamında Oyunlaştırma Mantığı (Gamification)
(Gamification Logic in the Context of Consumer Behaviors)