Activation-innovation-inspiration in (glotto) didactics Cover Image
 • Offer for Individuals Only 9.00 €

Aktywizacja – innowacja – inspiracja w (glotto)dydaktyce
Activation-innovation-inspiration in (glotto) didactics

Contributor(s): Beata Grochala (Editor), Michalina Weronika Pokorska (Editor), Małgorzata Syrek (Editor)
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies, Foreign languages learning
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: remote education; Polish language glottodidactics; online learning; YouTube; e-learning; Instagram
Summary/Abstract: Artykuły w tomie umieszczono w obrębie dwóch części. Pierwsza, pt. Aktywizacja i innowacja a nauczanie zdalne, zawiera sześć artykułów poświęconych różnorodnym aspektom nauczania zdalnego: aplikacjom, kanałom na YouTube, portalom edukacyjnym pomocnym w nauce języka polskiego jako obcego lub języków obcych oraz opisom cennych doświadczeń nauczycieli w pracy zdalnej. […] W części drugiej, pt. Inspiracje a metody nauczania, znajduje się osiem artykułów o rozmaitym charakterze. Autorzy prezentują w nich różnorodne inspiracje (psychologię pozytywną, warsztaty z dociekań filozoficznych), strategie, metody aktywizacji i samooceny, a także analizy materiałów dydaktycznych oraz propozycje metodyczne do zwrócenia uwagi na trudności nauki w Polsce dzieci reemigrantów. Z recenzji dr hab. Agaty Małyski, prof. UMCS. Autorzy poszczególnych tekstów poszukują nowych narzędzi w nauczaniu języka polskiego i dociekają ich skuteczności, sprawdzając je przez pogłębioną analizę teoretyczną i praktyczną. Są to bardzo ważne opisy, które wynikają nie tylko z praktycznego doświadczenia lektorów, lecz także z refleksji teoretycznej czy przynajmniej zbadania efektywności przez opis wyników ankietowych. […] W dużej części artykuły dotyczą metod aktywizacji w nauczaniu zdalnym, które pozostanie z nami również po wygaśnięciu pandemii. Przedstawione inspiracje na pewno będą wykorzystane przez lektorów czy nauczycieli nie tylko języka polskiego. Z recenzji dr hab. Anny Majewskiej-Tworek, prof. UWr

 • E-ISBN-13: 978-83-8220-941-9
 • Print-ISBN-13: 978-83-8220-940-2
 • Page Count: 208
 • Publication Year: 2022
 • Language: English, Polish
Udzielanie informacji zwrotnej na zajęciach języka obcego – analiza wybranych aplikacji

Udzielanie informacji zwrotnej na zajęciach języka obcego – analiza wybranych aplikacji
(Providing feedback on remote classes - analysis of selected applications)

 • Price: 4.50 €
„Youtube czy Studytube - przegląd wybranych profili internetowych poświęconych nauczaniu JPJO”

„Youtube czy Studytube - przegląd wybranych profili internetowych poświęconych nauczaniu JPJO”
(Youtube czy Studytube – overview of selected profiles about teaching Polish as a foreign language)

 • Price: 4.50 €
Designing an EFL Vocabulary APP for Autonomous Lexical Learning

Designing an EFL Vocabulary APP for Autonomous Lexical Learning
(Designing an EFL Vocabulary APPfor Autonomous Lexical Learning)

 • Price: 4.50 €
Eduprofil Try Some Polish jako przykład innowacyjnych materiałów dydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego – studium przypadku

Eduprofil Try Some Polish jako przykład innowacyjnych materiałów dydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego – studium przypadku
(Try Some Polish as examples of innovative teaching materials for teaching Polish as a foreign language - a case study)

 • Price: 4.50 €
From language lab to breakout rooms. Innovative methods in teaching Finnish phonetics online

From language lab to breakout rooms. Innovative methods in teaching Finnish phonetics online
(From language lab to breakout rooms. Innovative methods in teaching Finnish phonetics online)

 • Price: 4.50 €
Zdalne nauczanie przedmiotów innych niż język polski w studium języka polskiego dla cudzoziemców uniwersytetu łódzkiego

Zdalne nauczanie przedmiotów innych niż język polski w studium języka polskiego dla cudzoziemców uniwersytetu łódzkiego
(Remote teaching of courses other than Polish in the study of the School of Polish for Foreign Students of the University of Lodz)

 • Price: 4.50 €
Psychologia pozytywna w glottodydaktyce- kontekst nauczania/uczenia się seniorów

Psychologia pozytywna w glottodydaktyce- kontekst nauczania/uczenia się seniorów
(Positive psychology in the learning and teaching of older adults)

 • Price: 4.50 €
Kulturemy regionalne w wybranych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego

Kulturemy regionalne w wybranych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego
(Regional culturemes in selected textbooks for teaching Polish as a foreign language)

 • Price: 4.50 €
Dzieci reemigrantów w szkole podstawowej – funkcjonowanie w systemie edukacyjnym Wielkiej Brytanii a nauka w Polsce

Dzieci reemigrantów w szkole podstawowej – funkcjonowanie w systemie edukacyjnym Wielkiej Brytanii a nauka w Polsce
(Re-emigrants’ children in primary school - functioning in the educational system of Great Britain and learning in Poland)

 • Price: 4.50 €
Wespół z uczniem. Metoda samooceny w doskonaleniu i rozwijaniu kompetencji tekstotwórczej

Wespół z uczniem. Metoda samooceny w doskonaleniu i rozwijaniu kompetencji tekstotwórczej
(Together with a student. Self-assessment method in perfecting and developing text-creating competence)

 • Price: 4.50 €
Sztuka na językach. O doskonaleniu sprawności mówienia z wykorzystaniem sztuki lokalnej na lekcjach zdalnych jpjo

Sztuka na językach. O doskonaleniu sprawności mówienia z wykorzystaniem sztuki lokalnej na lekcjach zdalnych jpjo
(The art on the lips. About the improvement of speech proficiency with the usage of local art on on-line lessons of Polish as a foreign language)

 • Price: 4.50 €
Trening strategii komunikacyjnych z wykorzystaniem warsztatów z dociekań filozoficznych

Trening strategii komunikacyjnych z wykorzystaniem warsztatów z dociekań filozoficznych
(Training communication strategies using workshops on philosophical investigations)

 • Price: 4.50 €
Działanie projektowe jako sposób aktywizacji w dydaktyce

Działanie projektowe jako sposób aktywizacji w dydaktyce
(Project Activities as a Way of Activation in Teaching)

 • Price: 4.50 €
Minimum gramatyki, maksimum praktyki – jak uczyć poprawnego języka bez ćwiczeń drylowych?

Minimum gramatyki, maksimum praktyki – jak uczyć poprawnego języka bez ćwiczeń drylowych?
(MINIMUM GRAMMAR, MAXIMUM PRACTICE – how to teach correct language without drill exercises?)

 • Price: 4.50 €