The Universal and Global Character of the Religious
and Social Activity of the Catholic Church Cover Image

Uniwersalny i globalny charakter aktywności religijno-społecznej Kościoła katolickiego
The Universal and Global Character of the Religious and Social Activity of the Catholic Church

Author(s): Witold Jedynak
Subject(s): Pastoral Theology
Published by: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Keywords: aktywność religijno-społeczna Kościoła; nowa ewangelizacja; powszechny wymiar misji Kościoła; uniwersalne wartości moralne; ład społeczny

Summary/Abstract: Kościół katolicki prowadzi działalność ewangelizacyjną, która ma wymiar globalny, gdyż dociera do wszystkich państw i narodów na świecie. Aktywność Kościoła posiada charakter nie tylko religijny, ale również społeczny, ponieważ jest ukierunkowana na człowieka żyjącego w społeczeństwie. Człowiek jest drogą Kościoła. Dlatego też nadrzędnym celem działalności Kościoła jest pomaganie człowiekowi w osiągnięciu zbawienia. Człowiek dąży do zbawienia, żyjąc w świecie i wykonując swoje codzienne obowiązki. Poprzez pracę ulepsza życie społeczne i udoskonala siebie. W swoim nauczaniu Kościół ukazuje wszystkim ludziom, a zwłaszcza wyznawcom Chrystusa najważniejsze kierunki ich aktywności religijno-społecznej oraz zachęca do wysiłku w celu udoskonalania społeczeństwa, w którym żyją. Kościół nie tylko podkreśla wartość ludzkiej pracy na rzecz dobra wspólnego społeczeństwa, ale sam angażuje się w liczne przedsięwzięcia mające na celu udoskonalenie rzeczywistości doczesnej i polepszenie warunków życia ludzkiego. Najbardziej rozpoznawalną formą aktywności instytucji kościelnych jest niesienie pomocy ubogim, chorym i cierpiącym. Aktywność religijno-społeczna Kościoła uczy solidarności międzyludzkiej oraz buduje wspólnotę, wzmacniając więzi społeczne i zbliżając ludzi do siebie.

  • Issue Year: 25/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 245-259
  • Page Count: 15
  • Language: Polish