Wybrane zagadnienia etyki zawodowej socjologa Cover Image

Selected problems of professional ethics in sociology
Wybrane zagadnienia etyki zawodowej socjologa

Author(s): Witold Jedynak
Subject(s): Social Sciences
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Keywords: social sciences; sociologist; empirical research; professional ethics; code of professional ethics for sociologists // nauki społeczne; socjolog; badania empiryczne; etyka zawodowa; kodeks etyczny socjologa

Summary/Abstract: Skodyfikowana etyka zawodu socjologa jest próbą określenia norm moralnych działalności zawodowej, które wynikają z etyki ogólnej i są jej uszczegółowieniem. Odnosząc się do konkretnych, wzorcowych sytuacji, daje podstawy do określenia reguł funkcjonowania socjologa w sytuacji wynikającej z jego roli zawodowej. Pokazuje, jak socjolog ma się zachowywać, a jak nie powinien postępować. Ustalenie norm etyki zawodowej socjologa jest podyktowane nie tylko troską o dobro przedstawicieli tego zawodu, ale ma na celu także dobro społeczeństwa, które przez socjologów jest badane, a także korzysta z wyników ich badań. Społeczeństwo oczekuje od socjologów, by posiadali wysokie kwalifikacje zawodowe, stale doskonalili własne umiejętności i podnosili poziom fachowej wiedzy, a także zachowywali wysokie standardy etyczne. Jedynie solidne badania realizowane przez uczciwych socjologów będą zasługiwały na uznanie, a ich opinie jeśli będą bezstronne, zostaną przez społeczeństwo przyjęte i pozytywnie ocenione. // The code of professional ethics for sociologists attempts to define moral standards of sociologists’ professional activity, derived from general ethics being particularized. Professional ethics in sociology, through reference to specific model situations, gives the grounds for establishing rules of sociologists professional functioning. It indicates how a sociologist should and should not act. Observing moral standards is an expression of care not only for sociologists’ common good, but also for the society’s common good, as the society is examined by sociologists, and uses and benefits from the research results. The society expects that sociologists will be highly qualified, will perfect their skills and improve their expertise as well as keep high ethical standards. Only solid research conducted by reliable sociologists deserves to be acknowledged, and if sociologists’ opinions are unbiased, they will be accepted and positively appraised.

  • Issue Year: 42/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 161-181
  • Page Count: 21