Polish participation in global value chains Cover Image

Partycypacja Polski w globalnych łańcuchach wartości
Polish participation in global value chains

Author(s): Aleksandra Nacewska-Twardowska
Subject(s): National Economy, Supranational / Global Economy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Keywords: handel zagraniczny; handel wartością dodaną; globalne łańcuchy wartości; fragmentaryzacja; Polska;

Summary/Abstract: Zmiany zachodzące w gospodarce światowej na przełomie XX i XXI w. w połączeniu z przystąpieniem Polski do UE wpłynęły na udział i pozycję Polski w globalnych łańcuchach wartości (GVC). Celem opracowania jest syntetyczny opis zachodzących zmian w latach 1995-2011 na tle wybranych krajów. Do analizy wykorzystane zostały dane mierzące handel międzynarodowy z wykorzystaniem wartości dodanej (baza danych TiVA). Analiza dowiodła, że udział Polski w GVC uległ znaczącemu zwiększeniu. Wykorzystane miary (m.in. indeks udziału krajowej wartości dodanej w eksporcie brutto, indeks udziału w globalnym łańcuchu wartości i indeks pozycji w globalnych łańcuchach wartości) wskazują na relatywnie duże podobieństwo zmian zachodzących w Polsce do tych zachodzących w dużych, wysoko rozwiniętych krajach.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 498
  • Page Range: 222-231
  • Page Count: 10
  • Language: Polish