Brief notices Cover Image

Správy, referáty
Brief notices

Author(s): Martin Lupčo, Jaroslav Nemeš, Alena Prokopová, Mariana Gordiaková, Tomáš Klokner, Marek Derwich
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Keywords: Brief notice

Summary/Abstract: Správa o medzinárodnej konferencii Греко-католики в Україні та в світі: служіння єдності у розмаїтті культур [Gréckokatolíci na Ukrajine a vo svete: služba jednote v rozmanitosti kultúr], Ľvov, Auditórium č. 35-a, 22. september 2011, Ukrajina. Správa z prvého ročníka stretnutia mladých historikov Spoločnosť, kultúra a každodennosť v dejinách Slovenska, Košice, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 27.-28. september 2011, Slovenská republika. Správa o medzinárodnej konferencii Odraz českých a slovenských vzťahov v staršej knižnej tvorbe, Bratislava, Historický ústav SAV, 21.-23. november 2011, Slovenská republika. Správa o seminári zo starovekých dejín Historia nuntia vetustatis, Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 22.-23. november 2011, Slovenská republika. Hereditas Monasteriorum. Oznam o novom časopise venovanom kultúrnemu dedičstvu kláštorov a rehoľného života. Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Poľsko. Časopis Kultúrne dejiny predstavený v Szegede. Szeged, Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Szegedi Területi Bizottság Titkársága, 17. november 2011, Maďarsko.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 1
  • Page Range: 152-163
  • Page Count: 12
  • Language: Slovak