A Man of Late Modernity and Multimedia Civilization Cover Image

A Man of Late Modernity and Multimedia Civilization
A Man of Late Modernity and Multimedia Civilization

Author(s): Andrzej Tarnopolski
Subject(s): Philosophy, Social Sciences, Social Philosophy, Sociology
Published by: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Keywords: civilization of the multimedia; anomy; exclusive reason; homo videns; empty “I”commonness; exclusion of the lack of knowledge; cywilizacja multimedialna; anomia; rozum ekskluzywny; homo videns; pust

Summary/Abstract: The author raises the problem of the influence of the so called civilization of multimedia onthe way to describing the said world by modern humans. He proposes a thesis that the amount ofinformation that is increasing all the time, available to modern humanity, triggers the mechanismsof the exclusion of intelligence. Rationalisation is to consist in the reduction of information orknowledge. It is believed that the primary mechanism of the selection that is being genetated off atthis stage of civilizational development is specific simplification of the image of the world and thelowering of the level of intellectual perception so that the image of the world in the media couldsatisfy the requirements of a common effigy. The electronic form of this is aimed at itsobjectivization while getting rid of the disadvantages of commonness, allowing at the same timethe great creators of the media to perform manipulations, which is easy to do with such subjectand the recipient is molded in this way. Człowiek późnej nowoczesności a cywilizacja multimedialnaAutor porusza problem wpływu tzw. cywilizacji multimedialnej na sposób opisywania tego świata przez człowieka współczesnego. Stawia tezę, że przyrastająca ciągle ilość informacji, dostępnej człowiekowi współczesnemu uruchamia mechanizmy ekskluzji wiedzy. Racjonalizacja polegać ma na jakiejś redukcji informacji/wiedzy. Sądzi, że podstawowym mechanizmem selekcjiuruchamianym w tej fazie cywilizacyjnego rozwoju jest specyficzne upraszczanie 􀄞wiatoobrazu,obniżanie poziomu intelektualnej percepcji tak, aby medialny obraz świata spełniał wymogi obrazupotocznego. Elektroniczna forma owego obrazu ma za zadanie obiektywizował go likwidując jakoby wady potoczności, umożliwiając jednocześnie wielkim kreatorom medialnym manipulacje,łatwe do wykonania z tak􀄅 materi􀄅 i z tak ukształtowanym odbiorcą.

  • Issue Year: X/2013
  • Issue No: 10
  • Page Range: 129-145
  • Page Count: 17
  • Language: Polish