News and Reviews Cover Image

Správy a Recenzie
News and Reviews

Author(s): Peter Žeňuch, Mária Košková, Juraj Hladký, Nikoleta Hubinská, Mária Prokipčáková, Angela Škovierová, Juraj Glovňa, Martin Hurbanič, Ľubomíra Wilšinská, Dominika Tekeliová, Ivor Ripka, Mária Čižmárová, Andrej Závodný
Subject(s): Review
Published by: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied

Summary/Abstract: Životné jubileum docentky PhDr. Eleny Krasnovskej, CSc. Medzinárodná konferencia o slovenčine vo svete 200. výročie narodenia Tarasa Ševčenka Medzinárodný kongres ukrajinistov Tretí medzinárodný kongres bulharistiky, 23. – 26. mája 2013, Sofia, Bulharsko Dôstojné zavŕšenie projektu Celokarpatského dialektologického atlasu (Общекарпатский диалектологический атлас. Указатели. Краков 2012. 214 c.) Nové monografie o slovenskej hydronymii (KRŠKO, J. − VELIČKA, D.: Hydronymia povodia Kysuce. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied 2011. 208 s.; KRŠKO, J.: Hydronymia horného povodia Váhu (od povodia Rajčanky po prameň Váhu). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied 2011, 228 s.; HLADKÝ, J.: Hydronymia povodia Dudváhu. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied 2011, 199 s.) BEL, M.: Trenčianska stolica. Eds. M. Turóci – I. Nagy. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci 2013. 448 s. LACH, M.: Il contributo di Giorgio Giovanniccio Bazilovič OSBM alla formazione monastica dei Basiliani dell´eparchia di Mukačevo (1789-1821). Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum. Roma: Pontificium Institutum Orientale, Facultas Scientiarum Ecclesiasticarum Orientalium 2009. 194 s. LACH, M.: Predstavenie autora diela Brevis notitia Juraja Joannikija Baziloviča OSBM (1742-1821). In: Joanik Bazilovič: Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v Uhorsku. Eds. M.Bizoňová – J. Coranič. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2013, s. 6-12. Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach. Ed. Peter Žeňuch. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2012. 268 s. XV. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku. Príspevky slovenských slavistov.Ed. Peter Žeňuch. Bratislava: Slovenský komitét slavistov a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013. 234 s. Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi slovanským Východom a Západom. / Das Erbe der geistlichen Liedkultur zwischen Ost und West. / Наследие духовной песенной культуры между славянским Востоком и Западом. Еd. P. Žeňuch. Bratislava: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013, 129 s. Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte. Ed. Katarína Žeňuchová. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Obec Dolné Dubové 2013. 167 s. Zo správy SÚJS SAV za rok 2013 a aktuálne rámce slavistickej vednej politiky Zo zasadnutia Slovenského komitétu slavistov

  • Issue Year: 49/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 71-100
  • Page Count: 30
  • Language: Slovak