Slavica Slovaca Cover Image

Slavica Slovaca
Slavica Slovaca

Publishing House: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied
Subject(s): Language and Literature Studies
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 0037-6787
Online-ISSN: 1336-2364
Status: Active

 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • Issue No. 1/31
 • Issue No. 2/31
 • Issue No. 1/32
 • Issue No. 2/32
 • Issue No. 1/33
 • Issue No. 2/33
 • Issue No. 1/34
 • Issue No. 2/34
 • Issue No. 1/35
 • Issue No. 2/35
 • Issue No. 1/36
 • Issue No. 2/36
 • Issue No. 1/37
 • Issue No. 2/37
 • Issue No. 1/38
 • Issue No. 2/38
 • Issue No. 1/39
 • Issue No. 2/39
 • Issue No. 1/40
 • Issue No. 2/40
 • Issue No. 1/41
 • Issue No. 2/41
 • Issue No. 1/42
 • Issue No. 2/42
 • Issue No. 1/43
 • Issue No. 2/43
 • Issue No. 1/44
 • Issue No. 2/44
 • Issue No. 1/45
 • Issue No. 2/45
 • Issue No. 1/46
 • Issue No. 2/46
 • Issue No. 3/46
 • Issue No. 1/47
 • Issue No. 2/47
 • Issue No. 3/47
 • Issue No. 1/48
 • Issue No. 2/48
 • Issue No. 3/48
 • Issue No. 1/49
 • Issue No. 2/49
 • Issue No. 3/49
 • Issue No. 1/50
 • Issue No. 2/50
 • Issue No. 3/50
 • Issue No. Biblio/50
 • Issue No. 1/51
 • Issue No. 2/51
 • Issue No. 3/51
 • Issue No. 1/52
 • Issue No. 2/52
 • Issue No. 3+4/52
 • Issue No. 1/53
 • Issue No. 2/53
 • Issue No. 3+4/53
 • Issue No. 1/54
 • Issue No. 2/54
 • Issue No. 3+4/54
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Slavica Slovaca je interdisciplinárny časopis slovenskej slavistiky, ktorý vydáva Slavistický kabinet Slovenskej akadémie vied vo vydavateľskej spolupráci s Maticou slovenskou. Vychádza dvakrát ročne na 196 stranách formátu B 5. Príspevky sa uverejňujú vo všetkých slovanských jazykoch i v angličtine, nemčine a francúzštine, a to z oblasti jazykovedy, histórie, etnológie, kulturológie, dejín slavistiky i hudobnej vedy. Popri štúdiách sa v časopise uverejňujú príspevky v pravidelných rubrikách Rozhľady a Správy a recenzie. Obsahovú náplň príspevkov publikovaných v časopise Slavica Slovaca zásadne určuje výskumné zameranie Slavistického kabinetu SAV, ktorý v úsilí o komplexnosť bádateľského prístupu organizuje a koordinuje interdisciplinárne výskumy v oblasti vzťahov slovenského jazyka a kultúry s inými slovanskými jazykmi a kultúrami vrátane výskumov slovensko-latinských, slovensko-nemeckých a slovensko-maďarských vzťahov najstaršieho a staršieho obdobia z porovnávacieho hľadiska, v internej a externej spolupráci. Takéto výskumy pomáhajú lepšie osvetliť mnohé stránky slovenského jazykovo-historického a kultúrneho vývinu v slovensko-slovanských aj slovensko-neslovanských vzťahoch v európskych súvislostiach. Preto do rámca týchto výskumov patrí aj tvorba slovenských vzdelancov v latinskom jazyku i kultúrno-náboženská tvorba súvisiaca s používaním cirkevnej slovančiny u slovenských veriacich byzantsko-slovanského obradu.

Editorial board

Editor-in-Chief: Peter Žeňuch

Advisory Board:
Desislava Michajlova Atanasova, Mojmír Benža, Václav Čermák, Mária Dobríková, Ján Doruľa, Júlia Dudášová-Kriššáková, Adriana Ferenčíková, Martin Hurbanič, Jaromír Krško, Ján Lukačka, Šimon Marinčák, Zuzana Profantová, Cyril Vasiľ, Peter Zubko, Peter Žeňuch

Executive Editor:
Katarína Žeňuchová
katarina.zenuchova@savba.sk

Address:
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava