Reports and reviews Cover Image

Správy a recenzie
Reports and reviews

Author(s): Ľubor Králik, Peter Žeňuch, Tatiana Grigorjanová, Katarína Žeňuchová, Author Not Specified, Hana Hlôšková, Angela Škovierová, Marta Vojteková, Mária Čižmárová, Milan Majtán
Subject(s): Language studies
Published by: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied
Keywords: Vincent Blanár; Slavomír Wollman;

Summary/Abstract: Vyšiel prvý zväzok nového bulharsko-slovenského slovníka: KOŠKOVÁ, M. a kol.: Bulharsko-slovenský slovník. I. (A-K). Hl. red. V. Kiuvlieva-Mišajkova a D. Kollár. Bratislava : Slavistický kabinet SAV 2004. 709 s. STOLIČNÁ-MIKOLAJOVÁ, R.: Jedlo ako kľúč ku kultúre. Geneticko-historické a sémantické aspekty nášho stravovania. Martin : Matica slovenská 2004, 166 s. KRAWCZYK-TYRPA, A.: Tabu w dialektach polskich. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego 2001. 345 s. VVEDENSKAJA, L. A. – KOLESNIKOV, N. P.: Etimologija. Učebnoje posobije. Sankt-Peterburg : Izdateľskij dom „Piter“ 2004. 221 s. VYKYPĚL, B.: Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích. Brno : Masarykova univerzita 2004. 237 s. SISÁK L.: Slovotvorba expresívnej nominácie. Nemecké a ukrajinské názvy osôb. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2002. 205 s. ONDRUŠ, Š.: Odtajnené trezory slov I, II, III. Martin : Matica slovenská 2000, 2002, 2004. 242 s., 228 s., 232 s. Slovenské ľudové rozprávky I – III – publikačné sprístupnenie wollmanovskej zberateľskej akcie Stabilita a labilita žánrov – medzinárodný workshop v Opave Zborník o jazykových kategóriách Jazykové kategórie v teórii a praxi. Zborník statí. Ed. Ján Kačala. Bratislava : Univerzita Komenského 2005. 104 s O letných školách novogréckeho jazyka (všeobecná charakteristika) Správa z XXVIII. medzinárodného letného seminára macedónskeho jazyka, literatúry a kultúry v Ochride 3. 8. 2005 – 20. 8. 2005 Škola poľského jazyka a poľskej kultúry

  • Issue Year: 40/2005
  • Issue No: 02
  • Page Range: 167-183
  • Page Count: 17
  • Language: Slovak