Development opportunities of essayistic discourse of Renaissance period Cover Image

Razvojne mogućnosti esejističkog diskursa u preporodnom razdoblju
Development opportunities of essayistic discourse of Renaissance period

Author(s): Jela Sabljić Vujica
Subject(s): Literary Texts
Published by: Matica hrvatska Mostar
Keywords: esej; diskurs; diskurzivna praksa; kontekst; preporod; feljton; polemika; Šenoa; Vukotinović; Jurković

Summary/Abstract: Uobičajena predodžba o eseju kao izvedenom diskursu koji opisuje ili dopisuje već oblikovane jezične činove u ovom radu biva podvrgnuta kritičkoj analizi, uzimajući prije svega u obzir perspektivu aktivne povezanosti onog samostalnog, proizvođačkog u diskursu, i onog nesamostalnog, već proizvedenog u diskursu. Esej se tako nadaje kao kontinuirana diskurzivna operacija koja u naporu subjektivnoga stvaralačkog eksperimenta samostalno povezuje već stvorene kategorije kolektivnog diskursa. Navedena perspektiva primijenjena na svrsishodni teorijski kontekst preporodnog razdoblja u hrvatskoj književnosti omogućava jasnije razumijevanje ne samo prijepora oko razvojnih mogućnosti eseja u tako restriktivnom okruženju, već i karakterističan pristup diskurzivnoj praksi najistaknutijih protagonista preporoda, Šenoe, Vukotinovića i Jurkovića.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 69-70
  • Page Range: 27-44
  • Page Count: 18
  • Language: Croatian