Strengthening the Role of Professional Associations in the Field of Justice in Bosnia and Herzegovina - JUP BiH Cover Image

Jačanje uloge profesionalnih udruženja u oblasti pravosuđa u Bosni i Hercegovini - JUP BiH
Strengthening the Role of Professional Associations in the Field of Justice in Bosnia and Herzegovina - JUP BiH

Author(s): Snježana Ivandić, Aida Vežić
Contributor(s): Faris Vehabović (Editor)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Society, Public Administration, Public Law, Evaluation research, Transformation Period (1990 - 2010), ICT Information and Communications Technologies
Published by: ADI Asocijacija za demokratske inicijative
Keywords: BiH; judiciary; professional associations; civil society; strengthening; ICT; lobbying; lawyers; notaries; jurisdiction; law on minors criminal acts; evaluation;
Summary/Abstract: Pred vama se nalazi publikacija koja je rezultat realizacije projekta Jačanje uloge profesionalnih udruženja u oblasti pravosuđa u Bosni i Hercegovini - JUP BiH. Projekat je podržala Vlada Velike Britanije, a realizovala ga je Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo, tokom četrnaest mjeseci. Cilj projekta bio je jačanje profesionalnih udruženja u oblasti pravosuđa (udruženja sudija, tužilaca, advokata, notara i udruženje medijatora), kao organizacija civilnog društva, koje trebaju aktivnije učestvovati u procesima reforme pravosuđa i uključiti se u šire društvene trendove. Organizacija ADI Sarajevo, doprinijela je jačanju kapaciteta profesionalnih udruženja u oblastima pravde i pravosuđa tako što je, u sklopu ovog projekta, organizovala edukativne programe za predstavnike profesionalnih udruženja, ali i zajednički rad predstavnika u radnim grupama. Jedanaest bosanskohercegovačkih profesionalnih udruženja, koje djeluju u oblasti pravosuđa, delegirali su svog predstavnika/cu. Delegirani predstavnici/ce udruženja su činili fokalnu radnu grupu. Članovi/ce fokalne radne grupe pohađali/e su ciklus od četiri tematska treninga i imali/e su četiri radna sastanka na kojima su raspravljali o aktuelnim pitanjima u oblasti pravosuđa, i to radeći u tri tematske radne grupe, koje su se bavile pitanjima vezanim za sadržaj i implementaciju zakona o maloljetničkoj delinkvenciji, zakona o advokatima i notarima, te zakona o stečajnom postupku. Pravac pri realizaciji procesa izgradnje kapaciteta išao je od pojedinačnih članova/ca ka njihovim udruženjima i od profesionalizacije udruženja, kao organizacija civilnog društva, ka njihovoj zagovaračkoj ulozi na nivou praktične politike...

  • Page Count: 145
  • Publication Year: 2009
  • Language: Bosnian
Toggle Accessibility Mode