An Analytical Framework for Understanding Identity Formation and Mobility Cover Image
  • Price 4.50 €

Hareketlilikte Kimlik İnşasına Yönelik Analitik Bir Çerçeve
An Analytical Framework for Understanding Identity Formation and Mobility

Author(s): Pinar Yazgan
Subject(s): Politics and Identity, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Transnational Press London
Keywords: Migration Series; Text books; Turkish Book Series; biopolitics; lecture notes; migration; migration theories; immigration policy; identity; protection; refugee; international migration; harmony;
Summary/Abstract: Bireyin yaşamı, kim olduğunu algılamasıyla, aile bireylerini ve aidiyetlerininfarkına varmasıyla başlar. Diğer bir değişle, hayatın başlangıç dönemlerindenitibaren kim olduğumuzu sorgular ve öğreniriz. Sosyal kimliğimiz ise kendimiziçeşitli aidiyetlerimiz çerçevesinde nasıl tanımladığımızla ilgilidir. Çeşitli gruplaraaidiyetlerimiz çerçevesinde oluşan sosyal kimliğimizin merkezinde yer alanbenliğimiz, kendimizle ilgili inanç ve hislerin toplamıdır. Bu bakımdan temel olarakkimlik kavramı, kendimizi ve diğerlerini tanıma-tanımlama ihtiyacı ile karşımızaçıkmaktır. Smith’in (2009: 7) ifadesiyle kolektif bir görüngü (fenomen) olan millikimlik kavramı üzerinden düşünürsek, özellikle ulus devletin sınırlarının ötesindeulus üstü ve küresel seviyelerde kapitalizmin sebep olduğu toplumsal ve kültüreldönüşümlerin denetim altına alınıp alınamayacağı, ulus devletin işlevini tamamlayıptamamlamadığına yönelik düşünceler kimlik kavramı temelinde yapılan tartışmalariçerisinde karşımıza çıkmaktadır (Esgin, 2001: 185). Bu açıdan küreselleşme kavramıkilit bir noktada durmaktadır. Castles ve Miller’ın (2008: 40) vurguladığı üzereküreselleşmenin belirtilerinden biri olarak iletişim ve ulaşım teknolojilerinin hızladeğişiminin göçmenlerin geldikleri ülkelerle ilişkilerini sürdürmesinin gittikçe dahakolaylaştırmaktadır. Böylelikle de ilişkiler ve ulus devletlerarasındaki dolaşım eşzamanlı olarak artmaktadır.

  • Page Range: 25-36
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2021
  • Language: Turkish