Social Aspects of the Political System of Bosnia and Herzegovina Cover Image

Društveni aspekti političkog sistema Bosne i Hercegovine
Social Aspects of the Political System of Bosnia and Herzegovina

Author(s): Amila Ždralović
Subject(s): Civil Society, Government/Political systems, Politics and society, Social development, Sociology of Politics
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Civil society; education; transitional society; NGO; civil activism;
Summary/Abstract: društveni aspekti političkog sistema tiču se prije svega načina na koji se uspostavlja odnos javne vlasti i društva. Upravo iz tih razloga sociološka analiza društvenih aspekata političkog sistema BiH kreće se u okviru analize građanskog društva, problematizirajući različite aspekte društvenog života političkog sistema BiH koji predstavljaju kočnicu građanskom aktivizmu. U prvom dijelu rada analizirane su najvažnije pretpostavke građanskog društva (pravna država, zajamčena osnovna građanska i politička prava i slobode, zaštita i ostvarenje socioekonomskih prava, te sociokulturološke pretpostavke demokratske političke kulture), dok su u drugom dijelu rada izdvojena tri mehanizma koji poticajno mogu djelovati na izgradnju građanskog društva (izgradnja organizacije građanskog društva, građanski aktivizam, smjena generacija).

  • Page Range: 179-200
  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian